Zondagsbrief

23e jaargang nr. 36 zondag 4 september 2022

Hervormde gemeente Zierikzee

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst  (Viering Heilig Avondmaal)     11.00 uur      

  Voorganger: ds. L. C. de Borst

   Schriftlezingen: Lukas 24: 13-21 

    Ouderling van dienst: Carla van Beveren-van Mierloo

      Organist: Johan van Broekhoven

        Koster: Johan Cats

       Collecte: 1) Delta voor Indonesië  2) Kerkbeheer

 

Kindernevendienst

Ook tijdens de zomervakantie is er kindernevendienst voor alle kinderen van de

basisschool.  De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun

nevendienst gaan.
Crèche/Jongste groep: Lindy, Middengroep: Ariëlla, Oudste groep: Joannet

 

 

  De Avonddienst   18:30 uur

  Voorganger: ds.  L. C. de Borst

    Schriftlezingen: 1 Tessalonicenzen 4:16 t/m Hst 5 

    Ouderling van dienst: Carla van Beveren-van Mierloo

  Organist: Erik Zwiep

     Koster: Johan Cats

  Collecte: 1) Delta voor Indonesië  2) Avonderedienst

 

  Na afloop van de Ochtenddienst koffie/thee drinken

    Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Piet van Beveren

  Oosterscheldestraat 156 • tel 414889  copy  e-mail: kopyZB@hervormdzierikzee.nl


 

Gastvoorgangers

Volgende week zondag zijn er in beide diensten bekende gastvoorgangers.

De voorganger in de morgendienst, ds. Francke, is 55 jaar, was vanaf 1995 predikant te Zuid-Beijerland en Middelburg (Hofpleinkerk), en is sinds 2012 waterbouwpastor voor de baggeraars wereldwijd. In 2014 vertelde hij op onze gemeenteavond over zijn werk en ook in september vorig jaar ging hij bij ons voor.

De voorganger in de avonddienst, ds. De Ronde, is 41 jaar, was vanaf 2008 predikant te Koudekerk aan den Rijn en Fijnaart, en is sinds 12 juni jl. predikant van de Protestantse gemeente te Barendrecht.

 

Verjaardagen en Jubilea

Wij wensen iedereen die een verjaardag of ander feest mag vieren een fijne dag en Gods zegen.

 

Kerkdienst zondag 11 september 2022

09.30 uur   Voorganger: ds. S.N .D. Francke, Middelburg 

Collecte) Care4Malawi  2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. F. C. de Ronde, Fijnaart

Collecte) Care4Malawi 2) Avonderedienst

 

Collecte 4 september – Werelddiaconaat ZWO  De Delta voor Indonesië

Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/ Tholen, Goeree-Overflakkee/ Voorne-Putten/ Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie projecten in

Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren, Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta en Sterke vrouwen in de kerk op Papoea.

 

Omzien naar elkaar

We leven in gebed, gedachten en door aandacht te geven mee met hen die verdriet of zorgen kennen.

 

Crèche gecombineerd met de kindernevendienst
Morgen beginnen de scholen weer, vanaf vandaag is er weer kindernevendienst in drie groepen!

Komend seizoen gaan we de crèche combineren met de jongste groep van de kindernevendienst. Dit doen we omdat veel crèche kinderen (bijna) vier jaar zijn.

De kinderen die willen, kunnen aan het begin van de kerkdienst naar de crècheruimte komen. Daar is een jongere aanwezig om de kinderen op te vangen.

Op het moment dat de kinderen uit de kerk naar de kindernevendienst gaan, gaan de kinderen van groep 1 en 2 ook naar de ruimte van de crèche. Daar houden zij hun kindernevendienst. Met een Bijbelverhaal, liedjes en een knutsel/kleurplaat.

Vanwege deze nieuwe opzet is de indeling van de groepen voor komend seizoen als volgt:

Crèche/jongste groep: kinderen van 0 jaar t/m basisschoolgroep 2.

Middengroep: kinderen van basisschoolgroep 3 t/m 5.

Oudste groep: kinderen van basisschoolgroep 6 t/m 8.

Wij kijken er naar uit om alle kinderen weer te ontmoeten!

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst.

 

Verkiezingen kerkenraad

Per 1 januari 2023 zijn de ouderlingen A.C. (Abco) in ’t Anker, T.L. (Teunie) Wessels-van Dongen, ouderling-kerkrentmeester W. R. (Walter) Boer en de diakenen E. (Elly) Hillebrand-Bolhuis en E.A. (Eleanore) van Opdorp aftredend maar herkiesbaar. Allen hebben zij aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede ambtstermijn. Daarnaast zijn ouderling J.J. (Janny) Walhout-Burger en diaken C. (Catrien) Vermeulen-vd Hoek aftredend en, na twee termijnen, niet herkiesbaar.

Naast de nog openstaande vacature jeugdouderling betekent dit dat er zeven nieuwe vacatures zijn.

Ten aanzien van de vacature voor jeugdouderling heeft de kerkenraad het voornemen deze in beginsel door twee jeugdouderlingen in te laten vullen.

 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. De structuur van onze Protestantse Kerk maakt dat de zeggenschap in het

besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. U, als belijdend lid van de

gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 5 september kunt u uw

aanbevelingen indienen bij de 1e scriba, A.S. Flikweert.

U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij de ingang van de kerk. Mocht u het formulier via de e-mail willen ontvangen, dan kunt u mailen naar scriba@hervormdzierikzee.nl. 

 

Van Achter De Beuze

Kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk maandag 12 september (in plaats van 5 september) vóór 19.00 uur inleveren bij de redactie.

Gaarne uw kopij zo mogelijk per e-mail (vadbeuze@hervormdzierikzee.nl).
De volgende inleverdatum is begin december
.

 

Fietstocht 17 september

Op zaterdag 27 augustus maakte een groep enthousiaste gemeenteleden een gezamenlijke tocht met de racefiets.

Op zaterdag 17 september, in het startweekend, is er een tweede mogelijkheid, voor hen die de vorige keer verhinderd waren,

maar ook voor hen die nog een keer willen meedoen (een andere route, 60 a 70 km).

Deze keer graag aanmelden bij André Flikweert,

 

Ouderenreisje 2022.

Zoals in de recente Van Achter De Beuze vermeld staat, is de Diaconie voornemens een Ouderenreisje te organiseren.

Het Ouderenreisje gaat dit jaar op donderdag 6 oktober

naar het Bevrijdingsmuseum te Nieuwdorp.

Vanaf 12.30 uur zult u op de volgende opstapplaatsen Hatfieldpark, Busstation en Calandweg/Caustraat in Zierikzee opgehaald worden.

Daarna rijden wij naar het Bevrijdingsmuseum, alwaar wij bij aankomst koffie of thee met appelgebak zullen nuttigen en een introductiefilm met een inleiding verzorgd krijgen. In de resterende tijd kunt u zich vrijelijk door het museum en het bijbehorend Bevrijdingspark Zeeland bekijken.

Na het bezoek aan het Museum rijden wij naar Restaurant Grevelingen te Bruinisse voor een gezamenlijk diner. Er is dit keer helaas géén keuze van menu.

Naar verwachting zijn wij om 20.00 uur terug in Zierikzee, waar u op uw opstapplaats ook weer kunt uitstappen.

Door de recente prijsstijgingen zijn wij genoodzaakt uw bijdrage aan dit reisje te verhogen naar Euro 15,00 per persoon, exclusief de bij het diner te nuttigen consumpties.

Wij verzoeken u uw bijdrage gepast en contant af te rekenen.

U kunt zich aanmelden bij Elbert van Riet.

 

 

 Startzondag 18 september: Openluchtdienst

Op 18 september is het Startzondag, met als thema: Aan Tafel! Bij goed weer zitten we heerlijk buiten op de boerderij van de familie op ’t Hof. Bij slecht weer kunnen we naar binnen in de aardappelschuur. Vanaf 9.30 uur is er koffie en bent u al welkom. Om 10.30 uur begint de dienst. Daarna is er ruimte om koffie te drinken of mee te doen aan de kookworkshop Bijbels Koken.
Om 13.00 uur gaan we Aan Tafel om samen te eten en om 14.00 uur gaan we weer richting huis. Als het technisch gaat lukken wordt de dienst live uitgezonden. In ieder geval is hij later te bekijken.

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 46: 1

Lied  340b

Lied 8b: 1,2,3

Lied 437: 1, 2, 4, 6

Lied 388: 1

Lied 388: 4, 5

Lied 227: drie maal, steeds hoger

Lied 578: 1, 5, 6

 

Schriftlezingen

Lukas 24: 13-21

Liederen avonddienst

Psalm 95: 1, 3

Lied 340b

Lied  388: 1, 4, 5

Lied 864: 1, 3

Lied 751

Lied 641: 1, 2

Lied 769: 1,6

 

 

Schriftlezing

1 Tessalonicenzen 4:16 t/m Hst 5

 

 

Colofon

Eindredactie: De wijkkerkenraad.

Redactie en samenstelling:

Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff,  Marianne van Mourik.

Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax,

e-mail: publiciteit@hervormdzierikzee.nl

Johan Bax, Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608

Info

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl
Internet
: www.hervormdzierikzee.nl

1e  scriba: dhr. A.S.Flikweert, Touwbaan 5, 4301 JV Zierikzee, tel.410991
2e  scriba: dhr. A.Roks, Zeehondenplaat 6, 4301 WV Zierikzee, tel.415965
e-mail:
kerkenraad@hervormdzierikzee.nl

Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025

e-mail: predikant@hervormdzierikzee.nl

Contactpersoon diaconale hulpdienst:

mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696. 

Meer over de Zondagsbrief

Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.

Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen.

e-mail: zondagsbrief@hervormdzierikzee.nl