Een solide gemeente
Geld en goed
Het gemeentewerk waarover in de voorgaande hoofdstukken werd geschreven, brengt uiteraard heel wat kosten met zich mee. Ook daarvoor hebben we elkaar in de gemeente hard nodig om het gemeentewerk financieel in stand te houden.
De zorg voor alle stoffelijke belangen van de wijkgemeente (voor zover niet van strikt algemene of diaconale aard) is toevertrouwd aan de wijkraad van kerkrentmeesters. De wijkraad van kerkrentmeesters regelt voor de eigen wijkgemeente de verwerving van de benodigde gelden ten behoeve van de jaarlijkse lasten, welke bestaan uit de volgende posten:

De geldelijke middelen worden verkregen uit: De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit een vijftal ouderlingen-kerkrentmeester .
Kerkbalans
Onder de naam ‘Kerkbalans’ doet sinds 1973 een aantal kerkgenootschappen een jaarlijks beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor de eigen gemeente. Om de Evangelieverkondiging mogelijk te maken zijn mensen en gebouwen nodig. Leden van de plaatselijke gemeenten moeten de financiële middelen hiervoor zelf bijeen brengen. Anders dan veel mensen denken, ontvangen de kerken voor hun werk geen overheidssubsidie. De benodigde gelden moeten bijeen worden gebracht uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Dat gebeurt voor een belangrijk deel door middel van de actie Kerkbalans.
Bij de Actie Kerkbalans worden jaarlijks in januari gemeenteleden door andere gemeenteleden bezocht. Zij ontvangen een folder waarin uiteen is gezet hoe het financiële plaatje van de gemeente er voor het nieuwe jaar uitziet. Van gemeenteleden wordt gevraagd een financiële bijdrage te verstrekken die gebaseerd is op draagkracht en op vrijwilligheid.
Op een toezeggingsformulier kan men aangeven hoeveel men wil geven en in hoeveel termijnen de toegezegde bijdrage wordt betaald. In januari gaat het om een toezegging. Betaling daarvan kan plaatsvinden in termijnen (per maand / kwartaal / halfjaar, e.d.). Het formulier wordt in een gesloten enveloppe bij de gemeenteleden opgehaald.
De wijkraad van kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad zijn dankbaar voor de inzet van tientallen gemeenteleden die de actie Kerkbalans ook in onze gemeente mogelijk maken.
 Dhr. A (Adrian ) Kleiberg 
Giften voor de kerk - ook bijdragen voor kerkbalans - kunt u overmaken op IBAN-rekeningnummer: NL 68 RABO 0373 7336 23 ten name van Wijkraad van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente gewone wijk Zierikzee.
Oogstcollecte
Op de eerste woensdag van november wordt ook in onze gemeente dankdag voor gewas, arbeid en visserij gehouden. We danken God voor alles wat we mochten ontvangen. In de dankdienst wordt dan één collecte gehouden, de oogstcollecte. Daarin kunnen we onze dankbaarheid in financiële zin tot uitdrukking brengen. De opbrengst van de oogstcollecte vormt voor de wijkraad van kerkrentmeesters een belangrijke pijler in het financieel beleid.
Legaat Smallegange
Het legaat “Smallegange” draagt de naam van de schenker, de heer Jan Smallegange. Jan Smallegange werd op 30 januari 1912 geboren te Haamstede en overleed op 26 maart 1991 te Zierikzee. Hij trouwde op 1 oktober 1937 met Lena van de Panne, geboren op 8 augustus 1914 te Elkerzee en overleden op 9 juni 1982 te Rotterdam. Het echtpaar Smallegange had geen kinderen. Tot de watersnoodramp van 1953 had de heer Smallegange een fruitteeltbedrijf aan de Korte Blokweg in Zierikzee. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in de Kaersemakerstraat in Zierikzee. De heer Smallegange heeft de rechtzinnige wijkgemeente van Zierikzee vele jaren gediend, als diaken en als ouderlingkerkvoogd. Tevens was hij geruime tijd administrateur van de hervormde stichting “Ons Huis”, een bejaardenhuis in ‘t Vrije en was hij bestuurslid van de Vereniging van Rechtzinnig Hervormden.
Bij testament heeft de heer Smallegange zijn gehele nalatenschap gelegateerd aan de toenmalige kerkvoogdij van de gewone wijkgemeente van de Hervormde gemeente van Zierikzee. De renteopbrengst van het legaat komt jaarlijks onze wijkgemeente ten goede en heeft als speciale bestemming het pastoraat onder jongeren en ouderen.
Verjaardagsfonds
Op 15 januari 1956 werd door de Rechtzinnig Hervormde Vrouwenvereniging het Verjaardagsfonds opgericht. Om de gelden die hiervan binnenkomen zo goed mogelijk te besteden, werd besloten kerktelefoon aan te laten leggen bij bejaarden en chronisch zieken die zelf de kerkdienst niet meer kunnen bijwonen. De gelden van het Verjaardagsfonds worden nu bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters van onze wijkgemeente.
 Mw. C.G. (Carla) de Jonge - Deij 
 Mw. T.L. (Teunie) Wessels-van Dongen  
Gewone giften
Giften die u aan de kerkelijke gemeente doet, kunt u onder bepaalde voorwaarden van de belasting aftrekken. Het totaalbedrag dat u in een kalenderjaar aan giften hebt gedaan kunt u aftrekken voor zover dat een bepaald minimum (de ‘drempel’) te boven gaat. Bovendien moet u bij uw aangifte desgevraagd bewijsstukken kunnen overleggen, die aantonen dat u de voor aftrek opgevoerde giften ook daadwerkelijk hebt gedaan.
Collectebonnen
Wat u op zondag in de collectezak stopt, kunt u fiscaal dus niet aftrekken als u dat in de vorm van het gewone geld doet. U kunt immers nooit bewijzen, dat u deze giften ook werkelijk hebt gedaan. Anders ligt dat als u gebruik maakt van collectebonnen, die het college van kerkrentmeesters van onze gemeente uitgeeft. Bij de aankoop van deze bonnen krijgt u een bewijs waarop vermeld staat welk bedrag u als gift aan de Hervormde gemeente hebt gegeven. De bonnen zelf kunt u – net als geld – in de collectezak doen.
Er zijn momenteel collectebonnen in waarden van € 0,75, € 1,25 en € 2,50 per stuk en zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks.
In dat geval zou u, onder andere door het gebruik van collectebonnen, uw giften aan de kerk (en aan andere daarvoor in aanmerking komende instellingen) aanzienlijk kunnen verhogen, zonder dat het u ook maar iets kost! De belastingdienst betaalt dan als het ware mee aan de opbouw van onze wijkgemeente.
De collectebonnen zijn te koop bij:
 Dhr. J.P. (Johan) Bax 
 Mw. C.S. ( ) Dekker-Tierie 
De kosten voor de bonnen kunt u overmaken op IBAN-rekeningnummer: NL 22 RABO 0357 8778 61 ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Zierikzee.
Periodieke giften
Naast de gewone giften kennen we de periodieke giften, waarvoor geen aftrekbeperking geldt. Zij zijn dus volledig aftrekbaar, onafhankelijk van uw inkomen.
Voor een periodieke gift gelden wel enkele voorwaarden:
  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en de algemeen nut beogende instelling (ANBI) (in dit geval de kerkelijke gemeente). Sedert 1 januari 2014 hoeft dit niet meer via de notaris.
  • Men moet regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaken naar de ANBI die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd.
  • Deze bedragen moeten steeds even hoog zijn.
  • Deze bedragen moeten minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling.
  • De gift stopt uiteraard bij overlijden van de schenker of een ander die in de overeenkomst bij name wordt genoemd.
  • De ANBI mag geen tegenprestatie leveren voor de gift.
Collectebonnen kunnen niet als periodieke gift gelden. Voor de schriftelijke overeenkomst periodieke gift zijn door de landelijke kerk speciale formulieren beschikbaar gesteld, voorzien van een toelichting. Deze zijn bij onze administrateur verkrijgbaar, ook digitaal als pdf-bestand. Wilt u meer weten over de fiscale aftrek van giften en het gebruik van collectebonnen? Onze administrateur, is graag bereid u nader te informeren en uw vragen te beantwoorden:
 Dhr. A.M.P. (Adri) van der Schelde 
Pastoriefonds ‘De Open Hof’
De pastorie, de ambtswoning van de predikant, is in wezen een aangelegenheid van het college van kerkrentmeesters. In onze wijkgemeente is de pastorie echter eigendom van de stichting Pastoriefonds ‘De Open Hof’. Deze stichting wordt bestuurd door vijf gemeenteleden, verantwoordelijk voor het beheer en instandhouden van een pastorie ten behoeve van de wijkpredikant. De benodigde middelen worden verkregen uit donaties, giften en de opbrengsten uit collecten.
 Dhr. A.J. (Arnold) Schiettekatte (Voorzitter)  
 Dhr. J.M. (Jan) de Bel (Secretaris)  
 Dhr. D.C. (Erik) de Vlieger (Penningmeester)  
 Mw. C.J. (Carla) van Beveren - Van Mierloo 
 Dhr. Ph. (Flip) de Leeuw