De Protestantse Kerk in breder verband
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk ....zo opent de kerkorde. De Protestantse Kerk in Nederland is de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK). Ook onze Hervormde (wijk)gemeente maakt dus deel uit van die Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent onder meer, dat de predikant lid is van de “werkgemeenschap van predikanten”, dat de kerkenraad een tweetal ambtsdragers naar de classicale afvaardiging afvaardigt, en dat we kunnen terugvallen op het advies, de begeleiding en de toerusting van de landelijke kerk.
Classicale vergadering
Onze wijkgemeente behoort tot de classis Zierikzee in de Protestantse Kerk in Nederland. In de eerste jaren na de kerkfusie van 2004 bestonden nog een hervormde en een gereformeerde classis naast elkaar. Vanaf begin 2009 bestaat de gefuseerde classis Zierikzee uit alle protestantse gemeenten, evangelisch-lutherse gemeenten, hervormde gemeenten en gereformeerde kerken in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen. In de classicale vergadering komen afgevaardigden van deze kerkelijke gemeenten bijeen voor overleg. Elke (wijk)kerkenraad vaardigt twee ambtsdragers af. Vanuit onze wijkgemeente zijn afgevaardigd:
 Dhr. J.A.F. (Arjan) Lindhout  
Iedere classicale vergadering vaardigt één ambtsdrager af naar de Generale Synode.
Vanuit de classis Zierikzee is dat:
 Dhr. J. Voorwinden , Sint-Philipsland
Werkgemeenschap van predikanten
De werkgemeenschap van predikanten en pastoraal werkers in de classis Zierikzee is bedoeld als een geestelijke werkgemeenschap, waarbij het streven is alle dienstdoende predikanten en pastoraal werkers binnen de classis Zierikzee te laten deelnemen. Is een predikantsplaats vacant, dan wordt een van de andere collega-predikanten door het breed moderamen van de classicale vergadering aangesteld als consulent (‘raadgever’).
De consulent begeleidt de kerkenraad in het beroepingswerk.
Secretaris:
 Ds. P.A. Broere 
Classicaal regionaal overlegorgaan
De vier classicale vergaderingen in Zeeland werken op provinciaal niveau samen in het classicaal regionaal overlegorgaan (cro), bestaande uit twee afgevaardigden vanuit iedere classicale vergadering. Dit orgaan benoemt de leden van enkele kerkelijke colleges in Zeeland: het college van visitatoren, het college voor het opzicht (tucht over ambtsdragers), het college voor bezwaren en geschillen en het college voor de behandeling van beheerszaken.
Dienstencentrum van de landelijke kerk
De landelijke kerk ondersteunt de plaatselijke gemeenten in hun betrokkenheid op God, elkaar en de wereld. Daartoe bestaan naast het landelijk dienstencentrum in Utrecht een viertal regionale steunpunten. Vanuit het regionaal steunpunt Zuid-West in Heerjansdam (Dorpstraat 50) worden diensten verleend aan onder meer de gemeenten in Zeeland. Mw. Ds. S.H.H. Bloemert is als regionaal adviseur classicale vergaderingen werkzaam voor de classicale vergaderingen en de kerkelijke gemeenten in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
Platform van Kerken in Zierikzee
Begin 2011 is – als opvolger van de Interkerkelijke Werkgroep Zierikzee – het Platform van Kerken in Zierikzee opgericht. Aan dit Platform wordt deelgenomen door de Gereformeerde kerk, de Rooms-Katholieke parochie, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Evangelisch-Lutherse Gemeente, de Christengemeente en door onze gemeente. Vanuit het Platform van Kerken worden onder meer georganiseerd de Volkskerstzang (op 24 december), een oecumenische kerkdienst op de Zondag voor de Eenheid in januari en een aangepaste dienst in april of mei, die mede wordt voorbereid door de bijbelgespreksgroep Schouwenoord.
Contactpersonen:
 Mw. E. (Dineke) van Opdorp-Sint 
Interkerkelijke Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland
De Noodopvang is een activiteit die het mogelijk maakt mensen in een crisissituatie tijdelijk op te vangen.
Het begrip "crisissituatie" houdt in: iedere intermenselijke problematiek.
Het bieden van begeleiding en kortstondige opvang (in principe één nacht) vindt plaats als andere instanties (nog) niet ingeschakeld kunnen worden of een opname de volgende dag plaats kan vinden.
Vanuit onze gemeente is hierbij betrokken:
 Dhr. C.J. (Jaco) Klink