Een besluitvaardige gemeente
De kerkenraad
Aan de kerkenraad is de opdracht gegeven om de gemeente te dienen door leiding te geven. De kerkenraad is gekozen uit de lidmaten (belijdende leden).
De samenstelling van de kerkenraad:
Predikant
 Ds. L.C. (Leon) de Borst  
Ouderlingen
 Dhr. A.C. (Abco) in `t Anker 
 Mw. C.J. (Carla) van Beveren - Van Mierloo 
 Dhr. A.S. (André) Flikweert  
 Dhr. J. (Johan) Hoff 
 Dhr. T.A. (Ton) van Kooten 
 Dhr. J.A.F. (Arjan) Lindhout  
 Mw. J.J. (Janny) Walhout-Burger  
 Mw. T.L. (Teunie) Wessels-van Dongen  
Ouderling - kerkrentmeester
 Dhr. W.R. (Walter) Boer 
 Mw. A. (Anneke) Groenevelt-Hendrikse 
 Dhr. A (Adrian ) Kleiberg 
 Dhr. A (Abraham) Roks 
 Dhr. J. (Jan Arie) Struijk 
Diakenen
 Dhr. J.M. (Jan) de Bel 
 Mw. E. (Elly) Hillebrand-Bolhuis 
 Dhr. J.T. (Jacob) Holwerda 
 Dhr. W. (Willem) Jumelet 
 Mw. E. (Eleanore) van Opdorp 
 Dhr. E.K.R. (Elbert) van Riet 
 Dhr. J.P. (Koos) van Splunter 
 Mw. C. (Catrien) Vermeulen - van den Hoek  
Moderamen
Het moderamen van de kerkenraad heeft vooral tot taak de vergaderingen voor te bereiden, besluiten van de kerkenraad ten uitvoer te brengen en spoedeisende zaken in naam van de kerkenraad af te handelen.
Het moderamen bestaat per januari 2015 uit:
 Voorzitter: Dhr. A.S. (André) Flikweert  
 Scriba: Dhr. J. (Johan) Hoff 
 Assessor: Dhr. A.S. (André) Flikweert  
 Assessor: Dhr. J.P. (Koos) van Splunter 
 Mw. A. (Anneke) Groenevelt-Hendrikse 
Vergaderingen en correspondentie-adres
De kerkenraad vergadert als regel op de tweede maandag van de maanden februari, april, juni, september, november en december.
Ongeveer twee weken eerder komt het moderamen bijeen om de kerkenraadsvergadering voor te bereiden.
Hebt u stukken voor de kerkenraad, adresseert u die dan a.u.b. als volgt:
Kerkenraad van de Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk), Touwbaan 4, 4301JV Zierikzee.
U kunt deze ook toezenden via het e-mailadres:

Berichten die via dit e-mailadres worden verzonden komen terecht bij de scriba, die fungeert als contactadres van de kerkenraad.
Verkiezing ambtsdragers
Verkiezing ouderlingen en diakenen
Leden van de kerkenraad worden voor een periode van vier jaar gekozen. Per 31 december van elk jaar is een aantal kerkenraadsleden aftredend. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is op diverse plaatsen bepaald, dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. Hiervoor wordt het begrip plaatselijke regeling gebruikt. Deze plaatselijke regeling is digitaal bij de scriba van de kerkenraad te verkrijgen of via de link op de digitale versie van de Wegwijzer raadpleegbaar. Zo heeft ook onze wijkgemeente in de plaatselijke regeling de verkiezing van ambtsdragers verder geregeld. In de plaatselijke regeling is vastgelegd dat in onze wijkgemeente ambtsdragers maximaal twee periodes van vier jaar achtereen in de kerkenraad zitting kunnen hebben.
De procedure voor de verkiezing van ambtsdragers ziet er in onze wijkgemeente als volgt uit:
  1. In de voorbereidingsfase van de verkiezing worden de gemeenteleden opgeroepen om aanbevelingen in te dienen, oftewel: om schriftelijk en ondertekend n of meer namen te noemen van lidmaten (belijdende leden) die volgens hen voor verkiezing in aanmerking komen.
  2. Hebben tien of meer lidmaten voor n en dezelfde vacature hetzelfde belijdende lid van de gemeente voorgedragen, dan staat deze automatisch kandidaat. De kerkenraad kan daaraan n of meer kandidaten toevoegen.
  3. Indien de verkiezingslijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente. Indien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, worden de kandidaten verkozen verklaard. Als er een verkiezing plaatsvindt, dan kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden (belijdende leden) gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.
  4. In de plaatselijke regeling is vastgelegd dat kandidaat-ambtsdragers altijd eerst worden gepolst alvorens wordt overgegaan tot benoeming.
Verkiezing predikant
In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is geregeld dat de verkiezing van een predikant plaats vindt in een door de kerkenraad belegde vergadering van de stemgerechtigde leden (in onze gemeente de belijdende leden) van de gemeente. Voor het geval de kerkenraad n kandidaat ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, is een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om deze kandidaat gekozen te kunnen verklaren. In de plaatselijke regeling is vastgelegd dat de kerkenraad, ter voorbereiding van de beroeping van een predikant, een beroepingscommissie instelt waarin naast leden van de kerkenraad een aantal andere gemeenteleden zitting heeft.
Beleidsplan
In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is geregeld dat iedere plaatselijke gemeente iedere vier jaar een beleidsplan dient op te stellen. Op 8 december 2014 heeft de kerkenraad na raadpleging van de gemeenteleden het beleidsplan voor de periode 2015-2019 vastgesteld. Dit beleidsplan is digitaal bij de scriba van de kerkenraad te verkrijgen.