Wegwijzer
Dit is de digitale versie van het boekje 'Wegwijzer' die aan de gemeenteleden is uitgedeeld.
U kunt de onderwerpen direct uit het menu hierboven kiezen.
Om u enige leidraad te geven is hieronder een overzicht van de index van de wegwijzer weergegeven.
 1. Een luisterende gemeente • kerkdiensten
  Algemene informatie rond de kerkdiensten
  Ochtenddiensten
  Bediening Heilige Doop
  Bediening Heilig Avondmaal
  Huwelijksinzegening
  Andere bijzondere diensten op zondag
  Kerkdiensten door-de-week
  Preekvoorziening
  Muzikale medewerking
  Kosterij
  Een gastvrije ontvangst
  Autodienst
  Voorzieningen Gasthuiskerk
  Kerkdiensten ‘thuis’
  Kerkdiensten elders
 2. Een gemeente met oog voor elkaar • pastoraat
  Predikant
  Ouderlingen en bezoekmedewerkers
  Indeling in pastorale secties
  Wijkindeling
  Contactpersonen per sectie
  Bijzondere vormen van pastoraat
  Bezoek nieuw-ingekomenen
 3. Een bewogen en delende gemeente • diaconaat
  De diakenen en de kerkdienst
  De ‘open maaltijd’
  Diaconale hulpdienst
  Stille hulp
  Missionair diaconaal centrum ‘de Herberg’
  Het ‘Roosevelthuis’
  Jeugddiaconaat
 4. Een wervende gemeente • evangelisatie en zending
  De gemeente als missionaire gemeente
  De Vakantie Bijbel Club (VBC)
  Open kerkdagen
  Zendingswerk
 5. Een hechte en toegeruste gemeente • toerusting en gemeenschap
  Startweekend
  Programma Vorming en Toerusting
  Gemeenteavonden
  Kringen
  Catechisatie (12+)
  Catechisatie (18+) / Belijdeniscatechisatie
  Kids Next Door (4-12 jaar)
  Rock Solid
  Jongerenweekend
  Hervormd kerkkoor
 6. Een betrokken en open gemeente • publiciteit
  Publiciteit contactpersoon
  De Kerkbode
  Van achter de Beuze
  De Zondagsbrief
  Informatie op internet
  Een bredere kijk...
 7. Een solide gemeente • geld en goed
  Kerkbalans
  Oogstcollecte
  Legaat Smallegange
  Verjaardagsfonds
  Gewone giften
  Collectebonnen
  Periodieke giften
  Pastoriefonds ‘De Open Hof’
 8. Een besluitvaardige gemeente • de kerkenraad
  Samenstelling
  Vergaderingen en correspondentieadres
  Verkiezing ambtsdragers
 9. De Hervormde gemeente Zierikzee
  Een stukje historie
  Predikanten van onze wijkgemeente
  De Algemene kerkenraad
  Stichting ‘Legaat Dekker’
  Het College van diakenen
  Het (centrale) College van kerkrentmeesters
  De Gasthuiskerk
  Het interieur van de Gasthuiskerk
  Het orgel in de Gasthuiskerk
  Het zegel van onze gemeente
 10. De Protestantse Kerk in breder verband
  Classicale vergadering
  Werkgemeenschap van predikanten
  Classicaal regionaal overlegorgaan
  Dienstencentrum van de landelijke kerk
  Contacten met andere kerken
  Platform van Kerken in Zierikzee
  Interkerkelijke Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland
 11. Namen en adressen