Predikant:
Ds. L.C. de Borst
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS
tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987
e-mail: predikant@hervormdzierikzee.nl

Contactadres kerkenraad / 2e scriba:
A. Roks
Zeehondenplaat 6, 4301 WV
tel.: 0111-415965 / 06-2007 6611
e-mail: kerkenraad@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
tel.: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Zondag 1 mei 2022
11.00 uur: ds. P. Boomsma, Amsterdam
Collecten: Stichting Ondergrondse Kerk / Kerkbeheer
18.30 uur: ds. E. Agterhuis, Heinenoord
Collecten: Stichting Ondergrondse Kerk / Avonderedienst

Zondag 8 mei 2022
09.30 uur: ds. S.A. Doolaard, Serooskerke
Collecten: IZB / Kerkbeheer
17.00 uur: ds. F.J.T. Schipper (kleurrijke dienst)
Collecten: nader te bepalen


Terugblik: In de afgelopen drie weken vierden we met velen het Paasfeest, begeleid door een viertal koperblazers, en waren we in de Stille Week “eendrachtig bijeen” ter voorbereiding op dat Paasfeest. Bijzondere dank aan de gemeenteleden Martin van Schelven, Linda Jumelet-de Waal en Teunie Wessels-van Dongen die het avondgebed op maandag, dinsdag en woensdag leidden, aan de zangers en de begeleiders van het gelegenheidskoor, en aan Louise Hoff-den Butter voor het maken van de liturgie en het organiseren van de muziek. Fijn was het dat ds. Cluistra uit Capelle aan den IJssel op Palmzondag in de Gasthuiskerk kon voorgaan, nu ds. De Borst een week uitgeschakeld was. Bijzonder was het dat ds. Groenleer uit Leiden, in onze gemeente opgegroeid, afgelopen zondagmorgen de dienst leidde; hij was daarmee de eerste christelijke gereformeerde predikant die een reguliere dienst in de Gasthuiskerk leidde.

Vooruitblik: Omdat ds. De Borst tot en met zondag 8 mei vakantie heeft, zijn er de komende zondagen gastvoorgangers, van wie de meesten ons vertrouwd zijn. Ds. Agterhuis, die a.s. zondagavond voorgaat, is 33 jaar oud en is sinds maart 2018 predikant in zijn eerste gemeente, de Hervormde gemeente te Heinenoord. Volgende week zondagmiddag (om 17.00 uur) is er voor het eerst sinds drie jaar weer een zogenaamde kleurrijke dienst, voorbereid met leden van De Kaars, de bijbelgespreksgroep voor mensen met een beperking. Deze dienst vindt meestal plaats in de Thomaskerk, maar nu een keer in de Gasthuiskerk. Vanaf 16.00 uur hartelijk welkom voor koffie of thee; de dienst zelf begint dan om 17.00 uur.

Waarneming predikant: In verband met de vakantie van ds. De Borst kunt u tot en met zondag 8 mei voor urgente pastorale situaties contact opnemen met ouderling Carla van Beveren-van Mierloo via 414889 of 06-2252 9646. Zij zal indien nodig contact opnemen met de vervangende predikant en is ook contactpersoon voor pastorale berichten die in de zondagsbrief mogen worden opgenomen. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met ouderling Teunie Wessels-van Dongen via 416059 of 06-8327 2590. 

In memoriam: Op donderdagmorgen 7 april overleed in het ziekenhuis in Goes, na een korte maar zeer ernstige ziekteperiode, ons gemeentelid Corine Mosterd. Zij is 68 jaar geworden en woonde sinds 2007 met haar broer Piet op het adres Roggenplaat 13. Corine groeide op in Sliedrecht in een gezin met drie kinderen en kwam van jongsaf aan in Haamstede. Zij werkte aanvankelijk in een kindertehuis en later in de bejaardenzorg, onder meer als afdelingshoofd. In Zierikzee werkte ze in de thuiszorg. Muziek was haar lust en haar leven. Corine speelde zelf piano (vooral Chopin) en zong sinds haar jeugd in koorverband. Vele jaren was zij lid van de oratoriumvereniging Soli Deo Gloria, waarmee ze alle grote muziekwerken heeft gezongen; de woorden Soli Deo Gloria (alleen aan God de eer) staan boven de rouwkaart. In Zierikzee was Corine lid van het Hervormd Kerkkoor en later van Cantare. Zij was ook een groot liefhebber van de natuur en verbleef nog altijd graag in de stacaravan in Haamstede. Corine is nu, zoals ze dat zelf kon zeggen, naar Huis gegaan. Zij is, net als haar vader, begraven op Witte Donderdag, voorafgegaan door een rouwdienst in de Gasthuiskerk met veel muziek. We gedenken haar broer Piet, met wie zij zo veel jaren samen optrok, en zus Nelly en zwager Ad in Sliedrecht met hun kinderen, bij dit ingrijpende verlies en wensen hen de troost toe van onze God, op wie Corine al die jaren haar vertrouwen stelde

Bloemen: De bloemen van zondag 10 april gingen als groet en ter bemoediging naar Corrie van Hekke-van der Wekken, bij wie een ernstige diagnose is gesteld, en naar Geertjan de Bruijne, die een dotterbehandeling moest ondergaan. Het bloemstuk van de Stille Week ging als aanmoediging voor herstel naar ds. J. Smink, die enkele dagen in het ziekenhuis in Dirksland moest verblijven en op Eerste Paasdag niet in onze avonddienst kon voorgaan. Het bloemstuk van Pasen ging naar de heer J.M. de Waaij, als blijk dat we meeleven met de behandeling die hij moet ondergaan. De bloemen van zondag 24 april gingen naar mevrouw Corrie Dekker-Tierie, die de diagnose kanker heeft gekregen. We hopen dat de bloemen haar mogen opfleuren. De oude paaskaars is door de kerkenraad geschonken aan André Flikweert en Marjan Riedijk, die te kampen hebben met veel zorg en verdriet.

Omzien naar elkaar: De heer P.H. van Mourik moest na een val in het ziekenhuis in Goes (heelkunde, kamer 12) worden opgenomen. Mevrouw A.L. Vermeulen moest voor onderzoek in datzelfde ziekenhuis (heelkunde, kamer 20) worden opgenomen. We droegen hen op aan onze Heer, beiden zullen een kaartje zeker op prijs stellen. De heer T. Heikamp heeft te horen gekregen dat hij een vorm van lymfeklierkanker heeft; hij zal hiervoor een half jaar behandeld worden. We hopen en bidden met hem dat de kuur mag aanslaan, zodat de ziekte geremd kan worden. We leven ook mee met de 93-jarige mevrouw C. Dekker-Tierie, de 90-jarige mevrouw C. van Hekke-van der Wekken en met de heer A. Berrevoets, die allen een ernstige diagnose hebben gekregen. Wilt u ook voor hen bidden?

Jubilea en verjaardagen: In de afgelopen periode vierden opnieuw verschillende echtparen een huwelijksjubileum. Op woensdag 13 april vierden de heer en mevrouw Riezebos-Braal hun 60-jarig huwelijk. Een dag later, op donderdag 14 april, vierden Adri en Jopie van der Schelde-Dool hun 50-jarig huwelijk. En weer een dag later, op vrijdag 15 april, waren Jaap en Saar Torensma-Folmer 45 jaar getrouwd. We dankten God voor deze jubilea en feliciteren de jubilarissen met de wens dat God hen ook in de toekomst zal zegenen.

Collectebonnen: Mevrouw Dekker-Tierie heeft aangegeven dat zij wil gaan stoppen met de uitgifte van collectebonnen, vele jaren vanuit de d’Aillystraat en later vanuit de Hoge Molenstraat. Vele gemeenteleden schaften bij haar collectebonnen aan. We zijn dankbaar dat mevrouw Dekker dit zo veel jaren heeft willen doen. Voorlopig zijn de collectebonnen verkrijgbaar bij Johan Bax, Koolmeesstraat 4, en bij Adri van der Schelde, Steenbank 68.

Gebed voor Oekraïne: In de afgelopen weken was er steeds op donderdagavond vanaf 19.00 uur in de Gasthuiskerk een interkerkelijk avondgebed voor de situatie in de Oekraïne. Ook in de komende weken willen we daarmee doorgaan.

Open Maaltijd / ouderenmiddag: Na twee jaar onderbreking was er afgelopen zaterdag 23 april weer een Open Maaltijd. Fijn dat zovelen de weg naar het kerkcentrum weer wisten te vinden. Noteert u alvast in uw agenda dat op woensdag 18 mei in het kerkcentrum weer een ouderenmiddag wordt georganiseerd.

Geloof en duurzaamheid: Op diezelfde woensdag 18 mei is er ’s avonds in de Gasthuiskerk een gemeenschappelijke toerustingsavond van onze gemeente en de gemeente van Thomaskerk over geloof en duurzaamheid. Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst van de aarde en de teloorgang van de schepping. Ze vragen zich af wat ze kunnen doen en of er nog wat te redden valt. Wat valt er vanuit het geloof en de Bijbel te zeggen over duurzaamheid en onze omgang met de schepping? Wat is onze opdracht, als daar al sprake van is? Hoe vinden wij een weg in het woud aan tegenstrijdige berichten en adviezen? Hoe houden wij het hoofd koel, maar de harten warm? Theanne Boer verdiepte zich in het milieuvraagstuk toen zij trouwde met een ecoloog en naar Zeeland verhuisde. Als tekstschrijver en redacteur is zij betrokken bij publicaties over dit onderwerp, zoals de Groene Bijbel en de Michacursus. Ze schreef het boekje ‘Hoe kan ik groener leven’ en het kinderboek ‘Kleur je wereld groen’. Samen met haar man richtte zij de Zeeuwse afdeling van de internationale christelijke natuurbeweging A Rocha op. Op woensdagavond 18 mei dus, om 19.30 uur in de Gasthuiskerk. Aanmelding vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom!

Evensong: Bij deze alvast een vooraankondiging van een zogenaamde Evensong, die op vrijdagavond 20 mei in de Gasthuiskerk zal worden gehouden. Ds. De Borst zal in deze Evensong als liturg fungeren. Medewerking wordt verleend door de christelijke oratoriumvereniging Laudando te Middelharnis onder leiding van Rinus Verhage en door organist Arjen Leistra. De toegang is vrij. In de volgende kerkbode hierover uitgebreidere informatie.

Tenslotte: Op Eerste Paasdag stond in de Gasthuiskerk Johannes 20:1-9 centraal. Het trof mij in de uitleg dat er in dit bijbelgedeelte drie verschillende woorden voor “zien” worden gebruikt. Maria uit Magdala en Petrus zagen nog maar ten dele. Maar Johannes zag op een veel vollere manier en – zo staat het er – hij geloofde. Mogen we, aangesproken door de Heer die ons als eerste gezien heeft, in deze wereld zien waar het op aankomt. Tegelijk mogen we met 1 Korinthe 13 beseffen dat we zelfs na Pasen op deze wereld nog in een wazige spiegel kijken en straks, bij de voleinding, mogen zien van aangezicht tot aangezicht.

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,
André Flikweert