Predikant:
Ds. L.C. de Borst
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS
tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987
e-mail: predikant@hervormdzierikzee.nl 

Scriba:
J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV
tel.: 0111-769035
e-mail: kerkenraad@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
tel.: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Zondag 5 december (2e Advent)
09.30 uur: ds. C. Bijman, Arnemuiden
Collecten: Woord en Daad / Kerkbeheer / deurcollecte Jeugdwerk
18.30 uur: tijdelijk geen dienst

Zondag 12 december (3e Advent)
11.00 uur: ds. L.C. de Borst
Collecten: Familie De Bel Thailand / Kerkbeheer
18.30 uur: tijdelijk geen dienst

Terugblik: Het was waardevol om met een groot aantal nabestaanden vorige week zondag onze overledenen te herdenken. Naar aanleiding van Romeinen 8 stond ds. De Borst stil bij het thema “In heerlijkheid”. In de avonddienst overdacht ds. Smink de bijzondere woorden uit Romeinen 14 dat we, of we nu leven of sterven, altijd van de Heer zijn, en dat we zolang we leven voor de Heer leven en wanneer we sterven voor de Heer sterven. Afgelopen zondagmorgen was een all-in-one-dienst, vanwege de corona-maatregelen in aangepaste vorm. Bij twee wat minder bekende liederen werden we begeleid door zangers, piano en elektrische gitaar. Mooi om te zien hoe verschillende jongeren aan de dienst meewerkten, onder meer in gebed en schriftlezing. In de dienst stond als eerste van een vierluik Ruth 1 centraal, waarmee we het adventsproject van Vertel het maar volgen.

Corona-maatregelen: Helaas neemt de verspreiding van het coronavirus weer zeer ernstige vormen aan. De regering heeft vrijdagavond opnieuw extra maatregelen genomen om dit terug te gaan dringen. We vinden het raadzaam om, in navolging van wat in de samenleving nodig wordt geacht, ook in onze gemeente aanvullende maatregelen te nemen. In de afgelopen periode hebben we de onderlinge afstand van 1,5 meter aangehouden. Sinds een paar weken dragen we weer een mondkapje en beperken we het zingen enigszins. Hoewel de kerken een eigen afweging kunnen maken in het wel of niet laten doorgaan van de avonddiensten willen we, in lijn met het overheidsbeleid en het advies van onze landelijke kerk, de eerstvolgende twee zondagen de avonddienst laten vervallen, net als afgelopen zondag al het geval was. We hopen dat u begrip heeft voor deze maatregel en dat het beperkt kan blijven tot deze drie zondagen. Voor de ochtenddiensten blijven de basismaatregelen sowieso van kracht, dus was goed uw handen en blijf thuis bij klachten.

Bijbelvertaling: Afgelopen zondagmorgen zijn we begonnen de nieuwe versie van de NBV-vertaling, de zogeheten NBV21, te gebruiken vanaf de kansel. Ds. De Borst schreef in de zondagsbrief de volgende toelichting: “U hoeft uw oude NBV-bijbel niet meteen aan de kant te schuiven. De NBV21 is een verbeterde versie van de vorige vertaling, die uit 2004 stamt. Er zijn 12.000 veranderingen in aangebracht, dat is circa zeven kleine en iets grotere veranderingen per bladzijde. Met gebruikmaking van wijsheid van gebruikers is met grote zorgvuldigheid door tien vertaalteams de gehele vertaling herzien. Het gaat om de Heilige Schrift, die ons veel waard is. Ik wil deze nieuwe vertaling daarom van harte bij u aanbevelen.”

In memoriam: Op de ochtend van de Eeuwigheidszondag, zondag 21 november, overleed in het ziekenhuis in Goes aan een longontsteking Bouwen Gerardus Koenraad van Buren. Hij is 83 jaar oud geworden. Bouwe was een geboren Boskoper. Na de ambachtsschool werkte hij een poosje in de metaal tot hij het vishandeltje van zijn broer overnam. Dat groeide van een kar naar een wagen en tot slot een winkel. Hij deed alles samen met Annie, die nooit van zijn zijde week. Op zijn 18e, tijdens een ziekte, veranderde zijn leven en wijdde hij zich aan God toe. Dat deed hij door iedereen die het wilde horen van het evangelie te vertellen. Bouwe was heel gastvrij, vriendelijk en vrijgevig. Hij stopte al vroeg met werken en hij en Annie kwamen begin jaren ‘90 in Zierikzee wonen. Van 1996 tot 2003 was Bouwe ouderling van onze gemeente. Deze zomer was hij 60 jaar met Annie getrouwd. Bouwe had ook een grote liefde voor het volk Israël. In de dienst van Woord en Gebed op donderdag 25 november in de Gasthuiskerk stonden we stil bij twee passages waarin Paulus het heeft over de wederkomst van Jezus: 1 Korinthe 15 en 1 Tessalonicenzen 4. ‘Het vergankelijke moet onvergankelijk worden’. Op de klank van een bazuin, staat in beide tekstgedeelten, zal deze verandering plaatsvinden. Bouwe zag daar erg naar uit en op zijn manier was hij zelf een bazuin voor de Here Jezus. We wensen Annie veel troost toe in het verlies en de neven en nichten en andere familie en vrienden sterkte van onze God.

Op donderdag 25 november is vrij plotseling, in de leeftijd van 85 jaar, overleden mevrouw C.M. (Corrie) de Gelder-Matthijsse. Zij werd in december 1935 in Zierikzee geboren in een gezin dat erg betrokken was bij de kerk. Haar vader was koster. Zij was getrouwd met Henk de Gelder, die in september 2005 overleed, en kreeg drie kinderen. Zij woonden lange tijd aan de Moggestraat en later aan de Scheldestraat. Drie jaar geleden verhuisde zij naar De Veste en sinds april van dit jaar verbleef zij in verpleeghuis Cornelia. Corrie de Gelder was een zeer betrokken gemeentelid. Zo hielp zij graag met de zondagsbrief en het schenken van koffie. Ook was zij met overgave lid van het kerkkoor. Wij herinneren Corrie als iemand die graag dienend bezig was en graag een ander wilde helpen. We wensen haar kinderen en kleinkinderen de zegen van God toe bij het verlies van hun moeder en oma. De afscheidsbijeenkomst en de begrafenis hebben in besloten kring plaatsgevonden.

Meeleven met elkaar: Iet Geense-Brouwer heeft een positieve uitslag gekregen naar aanleiding van haar borstoperatie. Ze hoeft enkel nog bestraald te worden. We zijn met haar blij en dankbaar dat het hiertoe beperkt kan blijven. We deden afgelopen zondag voorbede voor Rijk van den Dikkenberg en Hans van den Dikkenberg wier moeder op maandag 22 november is overleden. We wensen hen en degenen die naast hen staan Gods bijstand toe bij dit verlies. Ook deden we voorbede voor Henk en Janny Walhout-Burger, omdat op dinsdag 23 november Henks oudere broer in Borssele overleed. Tenslotte deden we voorbede voor mevrouw C. Bours-de Vin, omdat haar man Bernard op zaterdag 27 november in de hoge leeftijd van 92 jaar in zorgcentrum Borrendamme is overleden. Hij is afgelopen donderdag begraven vanuit de Willibrorduskerk.

Bloemen: De bloemen van zondag 21 november gingen als groet vanuit de gemeente en ter bemoediging naar de familie Braal-Guldemeester, na een periode van ziekte en zorg, en naar de familie Flikweert-Riedijk, vanwege zorgen om gezondheid in gezin en naaste familie. De bloemen van zondag 28 november gingen ter  bemoediging en als groet van de gemeente naar de familie Terlouw-de Jong.

Vacature jeugdouderling: Vorige week heeft onze jeugdouderling Arjan Lindhout een voor zichzelf moeilijk besluit genomen. Hij heeft besloten dat hij het werk van jeugdouderling gaat beëindigen per 1 januari a.s. Dat is geen gemakkelijk besluit geweest, maar hij is tot de conclusie gekomen dat hij niet voldoende mogelijkheden heeft om dit belangrijk stukje werk in onze gemeente op een goede manier in te vullen. De kerkenraad respecteert dit besluit en is dankbaar voor alles wat er door hem in de afgelopen periode is gedaan. In januari zullen we afscheid van hem nemen als kerkenraadslid. We zullen op zoek moeten naar een nieuwe jeugdouderling. De gemeente heeft een eerste verantwoordelijkheid in het zoeken naar een nieuwe jeugdouderling. U, als belijdend lid van de gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing tot jeugdouderling in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 6 december 2021 - 18:00 uur kunt u uw aanbevelingen indienen bij de scriba, J. Hoff, Touwbaan 4. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij de ingang van de kerk. Mocht u het formulier via de e-mail willen ontvangen, dan kunt u mailen naar scriba@hervormdzierikzee.nl.

Kerstballenactie voor de voedselbank: “Koop een kerstbal en doe een wens” De diaconie gaat een kerstballenactie organiseren voor de voedselbank. Kerst, feest van licht, feest waarbij het ook goed is om oog te hebben voor onze naasten. Dit gaan we doen door wensen en mooie gedachten op te schrijven, het kaartje te versieren en deze in de kerstbal te stoppen. Door deze kerstballen op te hangen in het licht van de kerstboom creëren we met elkaar een sierlijke wensboom. Je kunt natuurlijk ook een kerstbal kopen voor de voedselbank en deze thuis in de kerstboom hangen of een kerstbal met wens weggeven als mooi gebaar. U hoort en leest er binnenkort meer over.

Tenslotte: Afgelopen zondag zongen we met elkaar opnieuw het themalied dat ons vanuit de landelijke kerk is aangereikt: “Onze Vader verborgen, Uw naam worde zichtbaar in ons, Uw koninkrijk kome op aarde.” Het gezongen gebed eindigt met de woorden “Breek de macht van het kwaad. Van U is de toekomst; kome wat komt.” Veelbetekenende woorden in een onrustige, op drift geraakte wereld, die schreeuwt om Gods Koninkrijk.

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert