Een betrokken en open gemeente
Publiciteit
Voor de opbouw van de wijkgemeente is het goed, dat we elkaar op de hoogte houden. Dat komt de betrokkenheid op elkaar en op het geheel van de gemeente ten goede. De kerkenraad vindt het daarom belangrijk om u open, eerlijk en duidelijk te informeren.
In het vorige hoofdstuk schreven we al, dat we onder andere graag een hechte gemeente willen zijn: we worden geroepen tot gemeenschap. Maar dat betekent niet, dat we een besloten club willen zijn. Integendeel – we verlangen er naar om een wervende gemeente te zijn! We willen dus graag dat men in onze samenleving van tijd tot tijd merkt dat er ook vandaag een kerk is die de Naam van Jezus Christus belijdt en verkondigt, wat dat betekent, wat die kerk doet en dat iedereen in die kerk welkom is. We zoeken dus naar wegen om mensen buiten de kerk uitnodigend te informeren over wat er in onze wijkgemeente gaande is.
Publiciteit contactpersoon
Organiseert uw orgaan, uw commissie of uw kring iets dat in bredere kring (kranten, regionale omroepen, Internet) gepubliceerd moet worden? Geef ook dat dan door aan de persoon die de publiciteit coördineert: die onderhoudt contact met de media, en kan er voor zorgen dat het bericht optimaal aandacht krijgt. Met andere woorden: die persoon verzamelt alle informatie en zorgt er voor dat het op de juiste plaats wordt gepubliceerd!
 Dhr. J.P. (Johan) Bax ? A Vondelingsplaat 11, 4301ZP ? E publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl ? T 415608
De Kerkbode
Tweewekelijks verschijnt de Kerkbode, het “blad voor gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland op Schouwen-Duiveland”.
Als indicatie: de abonnementsprijs voor bezorging in Zierikzee bedraagt voor 2017 € 28,- per jaar, voor postabonnees € 42,-.
Inleveren van kopij:
Kopij voor de kerkbode moet op de zaterdag vóór de verschijningsdatum om 12.00 uur bij de predikant binnen zijn. Let op! Berichten die van regionaal belang zijn dient u te zenden naar het redactie-adres van de Kerkbode kerkbode@lno.nl of naar één van de in kerkbode aangegeven redactieleden.
Abonnementenadministratie
 Dhr. A.M.P. (Adri) van der Schelde ? A Steenbank 68, 4301ZR ? E kerkbode@hervordzierikzee.nl ? T 413878
‘Van achter de Beuze’
Vier maal per jaar verschijnt ‘Van achter de Beuze’: in maart, juni, september en december. Ieder lid van onze wijkgemeente kan het gratis ontvangen. Krijgt u ‘Van achter de Beuze’ op dit moment niet in uw brievenbus, dan is een kaartje of e-mail naar de kerkenraad voldoende om daar verandering in te brengen. In ‘Van achter de Beuze’ wordt informatie over de kerkdiensten, het gemeentewerk, de activiteiten en dergelijke opgenomen. Ook de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen, samenvattingen van de begrotingen en de jaarrekeningen van het college van kerkrentmeesters en diaconie kunt u regelmatig in ‘Van achter de Beuze’ vinden. Verder worden er interviews opgenomen met nieuw ingekomen gemeenteleden. De redactiecommissie draagt zorgt voor de redactie, samenstelling, vermenigvuldiging en verspreiding.
Inleveren van kopij:
In elk nummer van ‘Van achter de Beuze’ staat vermeld, op welke datum de kopij voor het volgende nummer uiterlijk bij de redactie-secretaris binnen moet zijn.
 Mw. I (Inga) Kloet ? E vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl
 Dhr. C. (Cor) Kooij ? A Oosterscheldestraat 35, 4302WG ? E vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl ? T 417357 / (06-29567120)
De Zondagsbrief
Elke zondagochtend krijgen bezoekers van onze kerkdiensten bij binnenkomst de Zondagsbrief aangereikt. Wie de avonddienst bezoekt, kan een exemplaar meenemen vanaf de tafels waarop de Liedboeken liggen. Om een aantal redenen zijn we in 1999 geleden met de Zondagsbrief gestart: we wilden het aantal mededelingen voorafgaande aan de dienst graag tot een minimum beperken; we vroegen ons af hoe we vooral gasten, nieuwkomers en incidentele bezoekers van onze diensten zo goed mogelijk zouden kunnen informeren; en we zochten naar wegen om de onderlinge betrokkenheid en het meeleven met elkaar te stimuleren. Inmiddels is de Zondagsbrief niet meer uit onze wijkgemeente weg te denken: hij blijkt ruimschoots aan zijn bedoelingen te beantwoorden.
Inleveren van kopij:
Kopij voor de Zondagsbrief moet op woensdagavond om 19.00 uur binnen zijn.
 Dhr. J.P. (Johan) Bax ? A Vondelingsplaat 11, 4301ZP ? E publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl ? T 415608
Verspreiding
Gemeenteleden die de kerkdiensten via de kerkomroep meevieren, ontvangen de Zondagsbrief al op zaterdagmiddag of -avond in hun brievenbus. Dat geldt ook voor gemeenteleden die in ‘de Wieken’ wonen, of in de bij dit Zorgcentrum behorende aanleunwoningen.
De Zondagsbrief in je postvak
Bent u lid van onze wijkgemeente en wilt u de Zondagsbrief elke zaterdag per e-mail toegestuurd krijgen? Dat kan! Meld u daarvoor even aan bij:
 Dhr. L.J. (Jan Leen) de Bel 
Redactie en samenstelling Zondagsbrief
Contactpersoon:
 Dhr. L.J. (Jan Leen) de Bel 
Opmaken rooster:
 Dhr. J.P. (Johan) Bax 
Informatie op internet
Onze wijkgemeente presenteert zich ook op internet. U vindt daar onder andere de bijdrage van onze wijk aan de kerkbode, ‘Van achter de Beuze’ en de (ingekorte) ‘Zondagsbrief’ opgenomen. Onze homepage is te vinden op het internetadres: www.hervormdzierikzee.nl. Als u vanuit uw commissie of vereniging informatie wilt plaatsen op de website kan dat uiteraard. Dat kan via de ‘webmaster’.
 Webmaster Dhr. R.A. (Ronald) de Nooijer ? A Loensweg 9, 4306NB, Nieuwerkerk ? E webmaster@hervormdzierikzee.nl ? T 420337
Een bredere kijk…
De kerk is méér dan de plaatselijke gemeente. De kerkbode voor gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland op Schouwen-Duiveland geeft daar bijvoorbeeld uitdrukking aan: we zijn niet alleen op onze eigen gemeente betrokken, maar ook op buurgemeenten.
Wie op de hoogte wil blijven van de landelijke ontwikkelingen op kerkelijk gebied, kan terecht bij diverse tijdschriften. Een abonnement daarop kunnen we van harte aanbevelen! Te denken valt aan: Meer over de kerk in haar breedte leest u bij De Protestantse Kerk in breder verband