Een hechte en toegeruste gemeente
Toerusting en gemeenschap
In dit hoofdstukje staat het woord “samen” centraal. We zijn niet alleen op zondag gemeente van Christus, maar komen ook op andere dagen van de week in allerlei verbanden samen. We praten met elkaar, zingen en bidden samen, lezen de Bijbel, gaan aan de slag met een thema, zoeken ontspanning en vrolijkheid, zijn samen actief. Zo krijgt de gemeenschap gestalte en worden we toegerust om in deze wereld als leerlingen van Jezus Christus te leven.
Startweekend
Aan het begin van een nieuw seizoen (september) organiseren we in onze wijkgemeente een startweekend. Het programma wordt ieder jaar door een in samenstelling wisselende startweekendcommissie opgesteld. We starten op zaterdag met tal van activiteiten voor jong en oud. Voor de saamhorigheid wordt er een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Soms is dit een barbecue, soms een brunch. Belangrijker dan het menu en de vorm van de maaltijd is echter de gezellige en ontspannen sfeer die je er proeft! Een aanstekelijk begin van een nieuw seizoen. De Startdienst op zondagochtend staat in het teken van het jaarthema. Ook in en rond die dienst proberen we zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen, liefst met muziek of een andere gezamenlijke activiteit. Na afloop is er natuurlijk koffie en thee.
Contactpersonen startdienstcommissie:
 Dhr. J.A.F. (Arjan) Lindhout  
Programma Vorming en Toerusting
Jaarlijks verschijnt rond het startweekend het Programma-overzicht voor vorming en toerusting. Die uitgave biedt een overzicht van activiteiten die in het nieuwe seizoen op het gebied van vorming en toerusting worden gehouden.
Gemeenteavonden
Tweemaal per jaar organiseert de kerkenraad een gemeenteavond, bedoeld voor iedereen (jong en oud) die lid is van onze wijkgemeente. Wij praten met elkaar over allerlei zaken die het gemeenteleven betreffen: besluiten die de kerkenraad heeft genomen of denkt te zullen gaan nemen, over de financiële situatie van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen. In ieder geval één van beide gemeenteavonden zal een thematisch karakter hebben, waarbij een spreker wordt uitgenodigd van een stichting of organisatie om een onderwerp te behandelen. Een goede opkomst tijdens een gemeenteavond is voor de kerkenraad erg belangrijk: we hebben de steun, de aanmoediging en de kritiek vanuit de gemeente hard nodig om op het rechte spoor te blijven en de gemeente te dienen. Daarom krijgt u aan het einde van elke gemeenteavond de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken over het reilen en zeilen van onze (wijk)gemeente.
Meer informatie over de gemeenteavonden kunt u verkrijgen bij de scriba van de kerkenraad.
 Vacant
Kringen
De Bijbelkring
De Bijbelkring staat onder leiding van de predikant en komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar. Plaats van samenkomst is:
 Fam. J.J. Dorst-Klink 
Gesprekskringen
Er zijn in onze wijkgemeente vijf gevarieerde gesprekskringen. Het uitgangspunt van deze kringen is echter hetzelfde: met elkaar in gesprek zijn over thema’s met betrekking tot geloof en leven. In sommige groepen wordt het gesprek gevoerd aan de hand van een hoofdstuk uit een boekje, waarin ook vragen zijn opgenomen. Andere kringen bereiden de avond helemaal zelf voor, of lezen en bespreken met elkaar een gedeelte uit de Bijbel.
De groepen bestaan uit zes tot vijftien personen en de meeste komen gedurende de wintermaanden zo eens per maand bij elkaar. Sommige kringen hebben een vaste avond waarop ze bijeenkomen, andere niet. Kringavonden worden afwisselend bij een van de deelnemers thuis gehouden en beginnen meestal om 20.00 uur.
Contactpersonen:
Bijbelgespreksgroep A (11 leden):
 Vacant
Bijbelgespreksgroep B (13 leden):
 Vacant
Bijbelgespreksgroep C (9 leden):
 Mw. J.T. (Janet) Bos 
Bijbelgespreksgroep D (9 leden):
 Mw. T.J. (Truus) van Oosterom - Vet 
Bijbelgespreksgroep E (14 leden):
 Dhr. J.A.F. (Arjan) Lindhout  
Bijbelgespreksgroep Schouwenoord
Maandelijks komt in “de Kaersemaker” een enthousiaste groep gemeenteleden met een verstandelijke beperking bij elkaar voor onderlinge ontmoetingen en gesprek. De data worden in de zondagsbrief vermeld.
Contactpersoon vanuit onze gemeente:
 Dhr. Ph. (Flip) de Leeuw 
Catechisatie (12+)
In de maanden september tot en met april wordt er voor de jongeren vanaf twaalf jaar catechisatie gehouden. Dat wil zeggen: wekelijks (met uitzondering van de schoolvakanties) ongeveer drie kwartier. Jongeren in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar krijgen daarvoor in september persoonlijk een uitnodiging. Meestal worden de catechisaties op dinsdagavond gehouden. Ze worden verzorgd door een catecheseteam: een groep enthousiaste gemeenteleden, die samen met de predikant de catechisaties voorbereidt en leidt.
Het catecheseteam bestaat uit:
 Mw. L. (L.) Hoff - den Butter  
 Mw. E.P.J. (Elma) de Oude-Brouwer 
Catechisatie (18+) / Belijdeniscatechisatie
Ben je achttien jaar of ouder, dan ben je hartelijk welkom op de Achttien Plus Catechisatie. Daar kun je terecht als je je wilt verdiepen in het christelijk geloof, de Bijbel en de praktijk van het gemeente zijn. We werken meestal aan de hand van een boek dat ons inleidt in de hoofdthema’s van het christelijk geloof. De Achttien Plus Catechese is een prima kring voor iedereen die met vragen over God, de Bijbel, zijn eigen leven, de kerk en de samenleving rondloopt en daarin verder wil komen.
Deelname aan de Achttien Plus Catechese is in elk geval een ‘must’ voor iedereen die erover denkt om belijdenis van het geloof te doen. Want uiteindelijk zijn we op de Achttien Plus Catechese voortdurend bezig met de vraag wat het betekent om je vertrouwen op God te stellen, Jezus Christus te volgen en je te laten leiden door de Heilige Geest.
De Achttien Plus Catechese is dus een goede voorbereiding op de belijdenis van het geloof, maar dat betekent niet dat zij alleen bestemd is voor mensen die dat vast van plan zijn. Ook wie (nog) geen belijdenis wil doen, is van harte welkom.
Net als de catechese voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd begint de Achttien Plus Catechese in het najaar. In Van achter de Beuze en via de Kerkbode en de Zondagsbrief wordt de eerste avond aangekondigd. In overleg met de deelnemers wordt de plaats, de avond en het tijdstip vastgesteld waarop we gaan samenkomen.
Meer informatie is verkrijgbaar bij de predikant.
 Predikant Ds. L.C. (Leon) de Borst  
Kids Next door (4-12 jaar)
Naast de boven vermelde catechese bestaat het jeugdwerk uit twee onderdelen:
- “Kids Next Door clubdagen” voor kinderen van 4 t/m 10 jaar
- “Youngerenmix” voor jongeren van 10 t/m 12 jaar
 Mw. L.L. (Lindy) van de Velde - Quist 
Rock Steady
Jongeren tussen 12 en 15 jaar zijn eens per twee weken op zondagavond welkom bij Rock Steady. Deze vorm van jeugdwerk gaat uit van de Christelijke Gereformeerde kerk maar staat in goed overleg ook open voor jongeren uit onze gemeente.
 Mw. E.P.J. (Elma) de Oude-Brouwer