Een gemeente met oog voor elkaar
Pastoraat
In het boek Handelingen (2:41-47) lezen we wat er gebeurt als de Heilige Geest mensen verenigt in het geloof in de Here Jezus Christus. Zij gaan deel uitmaken van een levende gemeente, die regelmatig samenkomt om het Evangelie te horen en te bidden (“volharden bij het onderwijs der apostelen... en de gebeden”). Daarnaast kenmerkt deze gemeente zich door een grote onderlinge betrokkenheid en een warm meeleven met elkaar. Ze zoeken elkaar thuis op, gebruiken maaltijden met elkaar, en ondersteunen elkaar metterdaad. Ze hebben “oog voor elkaar”, zien naar elkaar om. Ze zijn blij met de blijden, en wenen met de wenenden (Rom. 12:15).
Als we in de kerk over pastoraat spreken, gaat het om de levenshouding waartoe Christus ons geroepen heeft: dat we elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad, dat we met het Woord van God in ons hart geschreven náást (en niet boven) elkaar zullen staan, een open oor en hart voor elkaar hebben, voor en met elkaar bidden, elkaar opzoeken, helpen, vasthouden, troosten en bemoedigen. Maar ook elkaar aanscherpen en vermanen horen daarbij.
Het pastoraat is dus in de eerste plaats een opdracht die God aan ons allemaal heeft gegeven – ook aan u en jou.
De pastorale opdracht krijgt ook gestalte in het bezoekwerk dat wordt gedaan door de predikant, de ouderlingen en de bezoekmedewerkers. In de vacaturetijd of bij afwezigheid van de predikant is een van de ouderlingen contactpersoon voor het pastoraat.
Predikant
Vanzelfsprekend moeten in het bezoekwerk prioriteiten worden gesteld. Voor het pastorale werk van de predikant zien die er als volgt uit:
  1. Crisispastoraat: ernstige ziekte, rouw en verdriet, huwelijksproblematiek, -psychische en geestelijke nood, enz.
  2. Bezoek aan gemeenteleden in ziekenhuis, psychiatrische instelling e.d.
  3. Pastorale gesprekken op verzoek.
  4. Geboortebezoeken; gesprekken ter voorbereiding op de bediening van de Heilige Doop, het afleggen van openbare belijdenis van het geloof en de inzegening van het huwelijk; bezoeken bij gemeenteleden die zijn benoemd tot ambtsdrager, bezoeken bij bijzondere jubilea (50- en 60-jarig huwelijk)
  5. Bezoek aan nieuw-ingekomenen en aan mensen die vanuit een buurgemeente of een ander kerkgenootschap naar onze wijkgemeente overgeschreven willen worden.
  6. Overige bezoeken:
    a. Overdag (en als het niet anders kan ’s avonds): ouderen, met nadruk op alleenstaanden.
    b. ’s Avonds: (jonge) gezinnen.
De hier genoemde punten zijn in volgorde van prioriteit opgesomd. Neemt bijvoorbeeld het onder de eerste vier punten genoemde bezoekwerk alle tijd in beslag die de predikant voor het pastorale werk beschikbaar heeft, dan blijft het overige bezoekwerk helaas liggen.
Ouderlingen en bezoekmedewerkers
De ouderlingen zijn onder andere belast met het afleggen van huisbezoeken. Zij worden daarin bijgestaan door een aantal bezoekmedewerkers, in beginsel in iedere sectie één. In alle gevallen zal er eerst contact met u worden gezocht en een afspraak worden gemaakt. Natuurlijk kunt u ook om een pastoraal bezoek vragen – voor u zelf, voor familieleden, vrienden of buren. De gemeente is in acht geografische secties verdeeld; daarnaast zijn er drie secties voor respectievelijk verpleeghuis ‘Cornelia’, zorgcentrum ‘Borrendamme’ met aanleunwoningen en zorgcentrum ‘de Wieken’ met aanleunwoningen + Eilandzorg-locatie 'Mitt Hem'. Ieder van die secties heeft minstens één contactpersoon. Als u – om welke reden dan ook – een bezoek op prijs zou stellen, aarzel dan niet om met hen contact op te nemen! Drie keer per jaar vergadert het consistorie (predikant en ouderlingen) met de bezoekmedewerkers om de pastorale zaken te bespreken.
 Dhr. T.A. (Ton) van Kooten 

Indeling in pastorale secties
Geef hier een straatnaam in Zierikzee, de naam van een dorp op het eiland, Borrendamme, Wieken, Cornelia, of een deel hiervan.
Of klik hier om het totaal overzicht van straten en bezoekmedewerkers te zien.
Geef hier uw zoekterm in:
Bijzondere vormen van pastoraat
Felicitatiebezoeken
Bijzondere aandacht geven we aan gemeenteleden die een huwelijksjubileum mogen vieren en aan oudere gemeenteleden die jarig zijn (75, 80, 85, 90 jaar en ouder). Dat we in hun vreugde delen laten we graag blijken. Een van onze medewerksters van de felicitatiedienst gaat op bezoek, brengt daarbij namens de gemeente een felicitatie over en neemt een bloemetje mee. In ‘Van achter de Beuze’ en in de ‘Zondagsbrief’ maken we melding van het te vieren jubileum of de komende verjaardag. Wilt u niet dat uw verjaardag of uw huwelijksjubileum wordt gepubliceerd? Geef dat dan even door aan onze scriba!
Coördinatie felicitatiebezoeken:
 Mw. T.J. (Truus) van Oosterom - Vet 
Medewerksters felicitatiedienst:
Wijknummer/sectieMedewerkster
Wijk 1
 Mw. M.A. (Rianne) van Wezel – v.d. Vliet 
Wijk 2
 Mw. J. (Janny) Bouwman-Schot 
Wijk 3
 Mw. C.G. (Carla) de Jonge - Deij 
Wijk 4
 Mw. D.J. (Dianne) Vermeule-van Harsselaar 
Wijk 5
 Mw. A.J. (Ali) Berrevoets-van de Sande 
Wijk 6
 Mw. I. (Ina) den Boer-Flikweert 
 Mw. M.M. (Marion) de Ruijter - van Beveren 
Wijk 7
 Mw. W.J. (Wilma) de Jonge-Duinhouwer 
Wijk 8
 Mw. J.J. (Coby) Bilde-van der Maas 
 Mw. S.J. (Saar) Torensma-Folmer 
Wijk W
 Vacant
 Mw. J.J. (Coby) Bilde-van der Maas 
 Mw. S.J. (Saar) Torensma-Folmer 
Wijk B
 Mw. W.J. (Wilma) Bazen-Koppenaal 
 Mw. C.M. (Corrie) de Gelder-Matthijsse 
Wijk C
 Mw. A.P. (Elly) van Kooten - van Wijngaarden 
Meeleven in dagen van ziekte
Gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen, worden als regel eens per week door de predikant of een ouderling bezocht. Ook gemeenteleden die niet in het ziekenhuis liggen, maar wel ernstig ziek zijn willen we graag pastoraal bijstaan. Natuurlijk kan dat alleen als de kerkenraad ook op de hoogte is! We verzoeken u daarom vriendelijk, ziekte of een ziekenhuisopname zo spoedig mogelijk zelf te melden bij de predikant of een van de ouderlingen.
Vroeger stelde de administratie van het ziekenhuis predikanten vaak op de hoogte, als een gemeentelid werd opgenomen dan wel ontslagen. Dat is tegenwoordig niet meer het geval: de kerken ontvangen van de ziekenhuizen geen enkele informatie!
Ziekenzalving
In de protestantse kerken is de laatste jaren meer aandacht gekomen voor de zogenaamde ziekenzalving. Hoe kan het advies dat de apostel Jacobus geeft vandaag gestalte krijgen in ons (persoonlijk en kerkelijk) leven? Toen in het najaar van 2000 een ernstig ziek gemeentelid de kerkenraad verzocht om in de lijn van Jacobus 5 “over hem een gebed uit te spreken en hem met olie te zalven in de naam des Heren” heeft de kerkenraad daarin van harte toegestemd. Ook in de toekomst willen we open staan voor verzoeken zoals die in Jacobus 5:13-16 bedoeld zijn. De kerkenraad is dan ook graag bereid om er meer over te vertellen en erover in gesprek te gaan.
Rondom een overlijden
Een dienst van Woord en gebed rond een uitvaart kan voor gemeenteleden veel betekenen. Het is belangrijk, om in zo’n situatie zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant of, bij afwezigheid van de predikant, de ouderling die contactpersoon is voor het pastoraat. In de kerkdienst zal voorbede gedaan worden voor hen die met verdriet achterblijven. Om die reden stelt de kerkenraad het bijzonder op prijs, als de nabestaanden van een overleden gemeentelid ’s zondags na de uitvaart de ochtenddienst van onze gemeente bijwonen.
Jeugdouderling/jeugdpastoraat
In een gezin met opgroeiende kinderen kan er behoefte zijn aan een luisterend oor, een gedachtewisseling of ondersteuning in geloofsopvoeding. U kunt dan een beroep doen op de jeugdouderling of de wijkouderling. Zij zullen een afspraak met u maken voor een bezoek of gesprek. In overleg met u kan ook de predikant ingeschakeld worden.
Bezoek nieuw-ingekomenen
Leden van de Protestantse Kerk die zich in Zierikzee vestigen en vóór hun verhuizing lid waren van een hervormde of een protestantse gemeente, worden automatisch lid van onze wijkgemeente. Zij worden zo spoedig mogelijk na verhuizing voor een kennismakingsbezoek bezocht door de wijkouderling. Daarbij ontvangen zij informatie over onze gemeente.