Woord vooraf
Een nieuwe ‘Wegwijzer’
Nu inmiddels weer ruim twee jaar zijn verstreken, zijn wij toe aan een nieuwe “Wegwijzer”. Alles is weer helemaal bijgewerkt en hebt u een up-to-date gids voor u. Hierbij biedt de kerkenraad u een nieuwe editie aan van de “Wegwijzer”. De gids is bedoeld als een bron van informatie voor iedereen die zich bij de wijkgemeente betrokken weet, maar ook als een introductie voor nieuwe gemeenteleden.
Praktische informatie
In de Wegwijzer nemen we alleen informatie van algemene aard op. Dat betekent bijvoorbeeld, dat u weinig of geen data aantreft waarop activiteiten e.d. plaats vinden.
Deze activiteiten vindt u vooral in:
• de twee wekelijkse Kerkbode;
• ons informatieblad: “Van achter de Beuze”;
• de wekelijkse Zondagsbrief;
• de internetsite van onze gemeente: www.hervormdzierikzee.nl.
Op de internetsite klikte u eerst de gewone wijkgemeente aan en vervolgens op de rode balk bovenaan: Wegwijzer. Daar kunt u de “Wegwijzer” in digitale vorm raadplegen. In de tekst van deze “Wegwijzer” hebben we namen van contactpersonen opgenomen, meestal gevolgd door een telefoonnummer en e-mailadres. Tenzij anders aangegeven, is de plaatsnaam Zierikzee en het netnummer 0111.
Om de gegevens op internet te kunnen inzien moet u zijn ingelogd. Als u nog geen inlogcode hebt kunt u die via het contactformulier op de site aanvragen.
Visie
De ‘Wegwijzer’ is niet slechts een opsomming van feiten. Wie aan het samenstellen van zo’n gids gaat beginnen, moet antwoord geven op vragen als:
• wat moet er in de gids worden opgenomen en wat hoort er niet in thuis?
• hoe moeten we de informatie groeperen?
• voor welke volgorde en opbouw kiezen we?
De uitgave van zo’n ‘Wegwijzer’ gebeurt dus (bewust of onbewust) vanuit een bepaalde visie op onze (wijk)gemeente. Het spoort ons aan om na te denken over de vraag, wat voor gemeente we eigenlijk zijn (onze identiteit) en hoe we onze roeping zien. Daarom gaat het bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk meteen over de kerkdiensten. Daar zit de overtuiging achter dat het hart van de gemeente klopt waar we samenkomen rondom het Woord van God. En pas in hoofdstuk 7 komen de financiën van de wijkgemeente uitgebreid aan de orde.
In de titels boven de hoofdstukken 1 tot en met 8 hebben we geprobeerd te verwoorden waartoe we ons door de Here Jezus Christus geroepen weten: om een luisterende gemeente te zijn, een gemeente waarin we oog hebben voor elkaar, bewogen en delend, wervend, hecht en toegerust, betrokken en open, solide en besluitvaardig.
Die aanduidingen moet u dus niet lezen als beschrijvingen van onze wijkgemeente, maar als richtingwijzers: die kant willen we graag op, omdat we geloven dat we ons dan in het spoor van onze Here Jezus Christus begeven. We zijn onderweg!
Tenslotte
Zoals u ziet staat er ook dit keer weer een schat aan informatie in de “Wegwijzer”. Informatie die er nooit gekomen zou zijn zonder de medewerking van heel veel gemeenteleden. Zij hebben immers de informatie aangedragen om u te kunnen informeren over alles wat met onze gemeente te maken heeft.
Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan allen die zich ook dit keer weer voor deze nieuwe “Wegwijzer” hebben ingezet. Zeker willen wij het werk van de publiciteitscommissie hierbij niet vergeten. Veel werk is er ook door hen verzet om de uitgave, zoals u die nu in handen hebt, vorm te geven. Het is de bedoeling om eens per twee jaar een nieuwe “Wegwijzer” uit te brengen. Bewaart u hem dus goed. Natuurlijk weten wij dat tijden veranderen. Ook zullen er in de loop van de tijd wijzigingen en correcties zijn ten aanzien van bepaalde gegevens. Mogen wij u daarom vragen die wijzigingen steeds tijdig door te geven aan de publiciteitscommissie: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl. Wanneer zij goed geďnformeerd zijn, kunnen ze u ook op een goede manier op de hoogte houden. De kerkenraad hoopt van harte dat ook deze nieuwe uitgave van de “Wegwijzer” zijn weg mag vinden in onze gemeente.

Namens de kerkenraad,
A. Roks, preses
J. Hoff, scriba