Een luisterende gemeente
kerkdiensten
In dit hoofdstuk leest u alles over de kerkdiensten in onze wijkgemeente. Het is niet toevallig dat het in het eerste hoofdstuk dáárover gaat. In de kerkdiensten gaat de Bijbel open, en dáár klopt het hart van onze gemeente. Het is ons verlangen om een luisterende gemeente te zijn. Het mooie van het woord ‘luisteren’ is, dat het verschillende aspecten in zich draagt. Wie luistert naar het Woord van God:
• hoort aandachtig en neemt het in zich op;
• bewaart dat Woord in zijn hart;
• vertrouwt zich zo toe aan God zelf;
• erkent het gezag dat de HERE over ons leven heeft; en
• doet wat God in zijn Woord van ons vraagt.
Je zou dus kunnen zeggen, dat het er in elk moment van de kerkdienst om gaat dat we naar de HERE God luisteren – ook als we zingen, bidden en onze gaven bijeen brengen!

Algemene informatie rond de kerkdiensten
Aanvangstijden
Elke zondag zijn er twee samenkomsten. De aanvangstijd van de ochtenddienst is de ene week half tien, de andere week elf uur. Met ingang van 2014 beginnen de ochtenddiensten op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag altijd om elf uur. De avonddienst begint om half zeven. Alle diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk aan het Havenplein.
Liedboek
In de diensten zingen we met ingang van 1 maart 2015 uit het nieuwe Liedboek voor de kerken (2013). Er zijn Liedboeken in de kerk aanwezig, maar die zijn vooral bedoeld voor eventuele gasten. We hopen dus dat u zoveel mogelijk van thuis een Liedboek mee neemt.
Collecten
In de diensten worden er als regel twee collecten gehouden. Soms is er een extra collecte bij de uitgang. U kunt gebruik maken van collectebonnen, waarover u hier meer leest.
Aankondiging van kerkdiensten
Een overzicht van kerkdiensten (met aanvangstijd, voorganger, bestemming van de collecten enz.) vindt u zowel in Van achter de Beuze als in de eilandelijke Kerkbode. Daarnaast worden de te houden kerkdiensten van onze wijkgemeente ook in de PZC vermeld. In elke Zondagsbrief worden ook de diensten van de volgende week aangekondigd. Tenslotte zijn de kerkdiensten van de eerstvolgende zondagen ook aangekondigd op de startpagina van de website.
Zondagsbrief
In de ochtenddiensten ontvangt u bij binnenkomst de Zondagsbrief. Ook in de avonddiensten is deze beschikbaar, maar u zult hem dan zelf even van de tafel moeten meepakken. Meer over de Zondagsbrief leest u bij Publiciteit.
Liturgie
In bijzondere diensten is er vaak een liturgie. Deze wordt opgesteld in overleg met de predikant en degenen die de dienst verder organiseren.
Coördinatie:
 Dhr. C. (Cor) Kooij 
Crèche
Om ouders zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen gezamenlijk de kerkdiensten te bezoeken, is er tijdens de ochtenddienst crèche voor de jongste kinderen (tot ongeveer vier jaar). Verschillende gemeenteleden verlenen hieraan hun medewerking, zodat er elke keer tenminste twee personen aanwezig zijn om op uw kind te passen. Ben jij ongeveer elf jaar of ouder en vind je het leuk om af en toe op de kleintjes te passen? Dan kunnen we je hulp best gebruiken! Meld je meteen even aan! Trouwens: ook vaders, moeders, opa’s en oma’s schakelen we hiervoor maar wat graag in!
Contactpersoon :
 Mw. L.L. (Lindy) van de Velde - Quist 
Kindernevendienst
Voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar is er op zondagochtend kindernevendienst.
De groepsindeling is als volgt:
Jongste groep: kinderen van basisschoolgroep 1 t/m 3.
Middelste groep: kinderen van basisschoolgroep 4 t/m 6.
Jongcatechesegroep: kinderen van basisschoolgroep 7 en 8.
De kinderen zitten tot en met het gebed vóór de schriftlezing bij hun ouders in de kerk. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen zij naar hun nevendienst gaan.
Bij bijzondere diensten komen de kinderen van de middengroep en van de oudste groep vaak direct na de preek in de kerk terug (en gaan ze weer bij hun ouders zitten). Het gaat bijvoorbeeld om diensten waarin de openbare belijdenis van het geloof plaatsvindt, het Heilig Avondmaal wordt bediend, of ambtsdragers worden bevestigd.
In de overige diensten komen de kinderen van alle leeftijdsgroepen, ook de kinderen van de crèche, tijdens het zingen van het slotlied (weer) in de kerk, zodat ze tijdens het uitspreken van de zegen in ons midden zijn.
 Dhr. M.A. (Martin) van den Bosch 
 Dhr. J (Jeroen) van Mourik 
Bloemen in de kerk
Op alle zon- en feestdagen staan er bloemen in de kerk die na afloop van de avonddienst als groet en ter bemoediging bij een zieke worden gebracht. Meestal staat er een bloemstuk of boeket op de tafel. Als er veel zieken zijn of andere situaties waarin een bloemengroet heel welkom is, dan zijn er meerdere boeketten.
Heeft u vragen over het schenken van de bloemen zoals b.v. vaas, pot, het brengen van de bloemen naar de kerk enz., neemt u dan contact op met onderstaand adres. Hier kunnen ook de lege vazen/potten worden teruggebracht. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
 Mw. T.J. (Truus) van Oosterom - Vet 
Dankzegging en voorbede
Voor persoonlijke levenssituaties wordt vooral in de ochtenddiensten voorbede en/of dankzegging gedaan. Uw eventuele verzoek hiertoe – voor uzelf of anderen – graag tijdig kenbaar maken aan de predikant of een van de kerkenraadsleden.
Het betreden van de kerk bij een 11 uur-dienst
Als onze ochtenddienst om 11.00 uur begint, is ons verzoek: wilt u niet vóór 10.45 uur de kerk binnen gaan – en al helemaal niet als u ziet dat de leden van de andere wijkgemeente de kerk nog niet hebben verlaten?
Koffiedrinken na de dienst
Ongeveer eens per maand staat na afloop van de ochtenddienst in het Kerkcentrum de koffie (en thee) klaar. Van harte uitgenodigd! Is er op zondag na de dienst koffie/thee, dan vermelden we dat altijd van tevoren in Van achter de Beuze, in de Kerkbode en de Zondagsbrief.
 Mw. J.T. (Janet) Bos 
 Mw. T.J. (Truus) van Oosterom - Vet 
 Mw. L.J. (Lenie) Spiegels-Schinkelshoek 
Bediening Heilige Doop
Enkele malen per jaar wordt in de ochtenddienst het sacrament van de Heilige Doop bediend aan kinderen die in de gemeente zijn geboren. Voorafgaand aan de doop vindt er met de ouders van de dopelingen een gesprek plaats, onder andere over de doop, de gang van zaken in de dienst en de christelijke opvoeding. Voor informatie kunt u contact opnemen met de predikant of met de scriba.
Bediening Heilig Avondmaal
Vijfmaal per jaar vieren we het Heilig Avondmaal: op Witte Donderdag en op vier zondagen verspreid over het jaar. Op de desbetreffende zondagen vindt de bediening van het Avondmaal zowel in de ochtend- als in de avonddienst plaats; de avonddienst staat dan mede in het teken van dankzegging.
Aan de viering van het Heilig Avondmaal zijn niet alleen de belijdende leden van onze wijkgemeente hartelijk welkom, maar ook gasten die in hun eigen gemeente gewoonlijk aan het Heilig Avondmaal deelnemen. Over deelname aan het Heilig Avondmaal kunt u altijd overleggen met de predikant. Op de zondag die voorafgaat aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt er in de ochtenddienst meestal nadrukkelijk aandacht besteed aan de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.
Avondmaal in ‘de Wieken’ en ‘Borrendamme’
Zowel in zorgcentrum ‘de Wieken’ als in zorgcentrum ‘Borrendamme’ worden – in samenwerking met de Gereformeerde kerk en de Christelijke Gereformeerde kerk – jaarlijks vier korte diensten gehouden, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Eén van deze diensten vindt plaats op Goede Vrijdag; de drie andere diensten vinden plaats op een vooraf te bepalen zondagmiddag om 15.30 uur
Avondmaal thuis
Soms zijn leden van de gemeente langdurig niet in staat om de avondmaalsvieringen in de kerk of in de zorgcentra bij te wonen, terwijl zij toch het verlangen hebben om het Avondmaal te vieren. De kerkenraad is dan graag bereid om een korte avondmaalsviering aan huis te houden. Daarbij is als regel de predikant, een ouderling en een diaken aanwezig. Als u zo’n avondmaalsviering thuis voor uzelf of iemand anders overweegt, neem dan even contact op met de predikant of de scriba van de kerkenraad.
Huwelijksinzegening
Het is waardevol om een huwelijk te beginnen onder de zegen van God. Als gemeenteleden kerkelijke inzegening van hun huwelijk wensen wordt men verzocht dit tijdig (enkele maanden van tevoren) te melden bij de predikant of de scriba. In een persoonlijk gesprek met de predikant wordt dan gesproken over het huwelijk en over de gang van zaken tijdens de dienst.
Andere bijzondere diensten op zondag
Het herdenken van overledenen
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag vóórdat de adventstijd begint) herdenken we in de ochtenddienst degenen die ons in het af te sluiten jaar door de dood zijn ontvallen. Daarbij noemen we de namen van de gestorven gemeenteleden rond wier uitvaart een dienst is gehouden onder verantwoordelijkheid van onze wijkgemeente of onder leiding van één van de pastoraal werkers in de zorginstellingen. De nabestaanden van deze gemeenteleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de dienst.
Gezinsdiensten
Tweemaal in het jaar is de zondagochtenddienst een gezinsdienst: in het bijzonder op de kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De voorganger leidt de dienst van achter de ‘lezenaar’ (‘in de tuin’), en niet vanaf de kansel. Dat te weten is vooral belangrijk voor degenen die tijdens de dienst graag boven zitten: op de plaatsen tegenover de kansel (met uitzondering van de eerste rij) kan men tijdens kinderdiensten de voorganger niet zien!
 Mw. E.P.J. (Elma) de Oude-Brouwer 
 Mw. L.L. (Lindy) van de Velde - Quist 
Kerstfeestviering kindernevendienst
Jaarlijks is er op de laatste adventszondag in de kerk een kerstfeestviering voor de kinderen van de nevendienst: ‘s avonds om half zeven. Natuurlijk zijn alle gemeenteleden bij deze viering hartelijk welkom! Eind oktober/begin november wordt er onder de gemeenteleden een collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor deze kerstfeestviering. We hopen dat u daaraan royaal wilt bijdragen.
 Dhr. M.A. (Martin) van den Bosch 
 Dhr. J (Jeroen) van Mourik 
Zangdiensten
Jaarlijks zijn er twee zangdiensten. Enkele weken tevoren wordt u in de zondagsbrief en in de kerkbode hartelijk uitgenodigd in deze dienst te zingen liederen op te geven aan de predikant.
Jeugddiensten
Twee keer per jaar is er op zondagmorgen een jeugddienst. Deze diensten worden voorbereid in samenwerking met de jongeren tussen 11 en 18 jaar.
 Dhr. J.A.F. (Arjan) Lindhout  
Kerkdiensten door-de-week
Eerste Kerstdag
Ook als Eerste Kerstdag niet op een zondag valt, wordt er op die dag ’s ochtends een kerkdienst gehouden. De aanvangstijd is 11.00 uur.
Stille week
In de zogenaamde ‘Stille week’ (de week vóór Pasen) houden we vanaf maandag tot en met vrijdag (Goede Vrijdag) ‘s avonds een korte, sobere kerkdienst, waarin we het lijden en sterven van onze Here en Heiland overdenken. Deze diensten beginnen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 19.30 uur, op vrijdag om 18.45 of 19.45 uur. Ze duren ongeveer een half uur. In de kerk krijgt u een overzicht met daarop de orden van dienst van alle vijf avonden; de liederen die wij uit het Liedboek zingen worden daarop echter niet afgedrukt. Op Witte Donderdag vindt bediening van het Heilig Avondmaal plaats.
Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag is er een dienst om 9.30 uur.
Bid- en dankdag
Op zowel de biddag (tweede woensdag in maart) als de dankdag (eerste woensdag in november) voor gewas, arbeid en visserij is er om 19.30 uur dienst.
Oud- en Nieuw
Op Oudejaarsavond komen we om 19.00 uur in een kerkdienst bijeen om samen voor Gods aangezicht het oude jaar te eindigen. Op Nieuwjaarsmorgen is er om 10.00 uur een Nieuwjaarsontmoeting in de Gasthuiskerk.
Preekvoorziening
De eigen predikant gaat in de meeste ochtenddiensten en in een aantal avonddiensten voor. Voor de “vrije zondagen” worden door de preekvoorziener gastvoorgangers benaderd: predikanten of niet-predikanten die over een zogenaamd preekconsent beschikken.
 Dhr. A.S. (Andre) Flikweert  
Muzikale medewerking
In de Gasthuiskerk staat een prachtig
Marcussen-orgel (1964), dat in de dienst gebruikt wordt om ons bij het zingen te ondersteunen. De begeleiding van de gemeentezang is toevertrouwd aan enkele organisten.
Van tijd tot tijd maken we echter ook graag gebruik van een muziekgroep of van de medewerking van een koor.
De vaste organisten van de gemeente zijn:
 Dhr. J.B. van Broekhoven 
 Dhr. N (Niels) Eversdijk 
 Dhr. E. (Erik) Zwiep 
Kosterij
Na de pensionering van de koster van de Gasthuiskerk besloot de toenmalige centrale kerkvoogdij om geen koster meer te benoemen en de kostersdiensten door vrijwilligers te laten vervullen. Voor beide wijken is een groep vrijwilligers gezocht, die bij toerbeurt als koster fungeren. Coördinatie:
 Dhr. J.A. (Jan Arie) Struijk 
Een gastvrije ontvangst
Iedere zondag treft u in de morgendienst (en bij bijzondere diensten ook in de avonddienst) bij de ingang van de kerk gemeenteleden aan die als ‘gastvrouw’ of ‘gastheer’ fungeren. Zij heten u bij het binnenkomen hartelijk welkom, delen de Zondagsbrief uit en zo nodig een orde van dienst. Verder proberen zij er voor te zorgen, dat eventuele gasten en nieuwe gemeenteleden de weg in de kerk een beetje kunnen vinden en dat zij zich van meet af aan bij ons “thuis” voelen. Kleine dingen zijn dan heel belangrijk: een uitnodigend gebaar, een vriendelijk woord, even het toilet of de kapstok wijzen, vertellen waar de kindernevendienst gehouden wordt, een Liedboek aanreiken enzovoorts. Dit alles bij elkaar kan heel aangenaam zijn. We zullen u/jou graag opnemen in de groep medewerkers voor de gastvrije ontvangst. Natuurlijk is het belangrijk, dat we er allemaal aan bijdragen dat iedereen zich in onze kerkdiensten thuis kan voelen. Het Evangelie roept ons immers op om ‘oog voor elkaar’ te hebben, en dan gaat het ook om zulke eenvoudige dingen: vriendelijkheid, een hartelijk woord tegen iemand die we niet kennen en oprechte aandacht voor het gemeentelid of de gast naast ons.
 Mw. T.J. (Truus) van Oosterom - Vet 
Autodienst
Mensen die vanwege hun leeftijd en/of hun lichamelijke conditie niet in staat zijn om zelf naar de Gasthuiskerk toe te komen, kunnen gebruik maken van de ‘autodienst’: u wordt dan vóór de kerkdienst per auto thuis afgehaald, en na afloop van de dienst weer thuisgebracht. Ziet u geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, bel dan gerust – de ‘autodienst’ is ervoor.
 Mw. M.M.  (Martina) Hilleman  
Voorzieningen Gasthuiskerk
De kerk is ook per rolstoel toegankelijk. Er staat in de kerk een tweetal rolstoelen gereed voor mensen met een beperking. In de sanitaire voorzieningen is een rolstoeltoilet opgenomen. Voor slechthorenden is er een ringleiding aanwezig.
Kerkdiensten ‘thuis’
Kerkdiensten beluisteren via Internet
Sinds enkele jaren is het mogelijk om via internet de kerkdiensten van onze gemeente te beluisteren, hetzij direct hetzij op een later tijdstip. Log in naar: http://www.kerkomroep.nl. Klik op de betreffende provincie (Zeeland) op het landkaartje. Klik op de betreffende plaats + kerk (Zierikzee, Gasthuiskerk). U bent nu op de informatiepagina van onze gemeente. Om de eerste keer te luisteren of een dienst af te spelen wordt waarschijnlijk gevraagd of een zogenaamd besturingselement geïnstalleerd mag worden. Antwoord hierop met 'ja'; klik op het pijltje onder afspelen achter de gewenste datum (onderste deel van het scherm); De kerkdiensten kunnen van hier worden afgespeeld, of opgeslagen op de computer. Zodra er uitgezonden wordt, kunt u ook direct de dienst beluisteren. Klik daarvoor op de foto van de Gasthuiskerk. De speler start, en u kunt nu live meeluisteren. U ziet het gele blokje (rechts onder) bij afspelen mee lopen. Dit kunt u met de cursor, indien nodig in de tijd verschuiven.
 Vacant
Kerktelevisie in ‘de Wieken’
Bewoners van zorgcentrum ‘de Wieken’ alsmede van de daarbij behorende aanleunwoningen kunnen de kerkdiensten op de televisie volgen.
Voor meer informatie, storingen en/of klachten kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van “Eilandzorg” • T 453410
Kerkdiensten elders
‘De Wieken’
In Zorgcentrum ‘de Wieken’ wordt er elke vrijdagmiddag om 15.30 uur een weeksluiting gehouden. Deze weeksluitingen worden verzorgd door voorgangers uit verschillende kerkgenootschappen op Schouwen-Duiveland. Voor Avondmaalsvieringen in ‘de Wieken’ zie boven.
Vanuit onze gemeente is betrokken bij‘de Wieken’:
 Vacant
Verpleeghuis ‘Cornelia’
Elke zondagochtend is er in verpleeghuis ‘Cornelia’ (10.30 uur) een kerkdienst. Vaak wordt deze dienst geleid door mw. ds. Lingen-van Veen; zij is speciaal aangesteld voor de geestelijke verzorging in verpleeghuis ‘Cornelia’. De overige diensten worden vervuld door voorgangers van de verschillende kerkgenootschappen op Schouwen-Duiveland. Ook de bewoners van het nabij gelegen zorgcomplex Mitt Hem worden in de gelegenheid gesteld deze kerkdienst bij te wonen.
 Mw. E. (Emmy) Lingen - van Veen 
 Vacant