Een bewogen en delende gemeente
Diaconaat
Met het diaconaat bedoelen we de roeping van de gemeente om in navolging van de Here Jezus Christus de naaste – dichtbij en veraf – te dienen, en om hulp te bieden waar geen helper is.
De diaconie heeft de opdracht om de gemeente daarin te leiden, te stimuleren en voor te gaan. Zodat we samen de Bijbelse begrippen naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid in praktijk brengen. We weten ons als gemeente daarom bijvoorbeeld betrokken bij het Werelddiaconaat. Tot de taken van de diaconie behoort het, om de diaconale gelden die zowel in het verleden (vermogen) als in het heden (collecten) door de gemeente bijeen zijn gebracht, op verantwoorde wijze te besteden.
Verder gaat het ook om dienstbetoon dichtbij, en dat betekent: diaconaat blijft niet beperkt tot het beschikbaar stellen van geld. Het gaat erom, dat we zelf beschikbaar zijn: dat we onszelf geven om hulpbehoevenden in onze omgeving te dienen. De diaconie probeert dan ook de zorg zowel aan als door de gemeente te bevorderen, in het bijzonder aan ouderen, jongeren, personen in financiële nood, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten en allochtonen. “Metterdaad en biddenderwijs komen de diakenen op voor het recht van de arme, die om hulp roept, en helpen wie geen helper heeft.”
Met het oog daarop zijn diakenen vertegenwoordigd in diverse overlegorganen in kerk en maatschappij (zie onder).
De diakenen en de kerkdienst
In de diensten collecteren twee diakenen, in de ochtenddienst samen met de dienstdoende ouderling-kerkrentmeester. Een belangrijk deel van de collecteopbrengsten wordt bestemd voor door de diaconie met zorg uitgekozen diaconale doeleinden, bijvoorbeeld: ‘de Hoop’ in Dordrecht (werk onder verslaafden) en vluchtelingenhulp. U kunt ook voor deze diaconale collecten gebruik maken van collectebonnen.
De diakenen dienen bij de tafel van het Heilig Avondmaal. Zij zetten de wijn klaar, breken samen met de voorganger het brood, en helpen bij de viering. De avondmaalscollecte is altijd bestemd voor het Werelddiaconaat.
De ‘open maaltijd’
Een aantal keren per jaar nodigt de diaconie gemeenteleden en gasten uit voor de ‘open maaltijd’. Naast de gezamenlijke maaltijd is er volop ruimte voor gesprek, spel, zingen, enz. De datum waarop een ‘open maaltijd’ wordt gehouden vindt u telkens in Van achter de Beuze, de Kerkbode en de Zondagsbrief.
De open maaltijd wordt in elk geval altijd op zaterdag gehouden, van half vijf tot ongeveer acht uur in het Kerkcentrum.
 Mw. N. (Nel) de Rijke-van der Wekken 
Diaconale hulpdienst
De diaconie heeft een hulpdienst opgezet, die op de volgende gebieden dikwijls bijstand en hulp kan bieden:
 Mw. M.M.  (Martina) Hilleman  
Stille hulp
Voor gemeenteleden die in financiële moeilijkheden komen, is het in bepaalde gevallen mogelijk om ondersteuning te krijgen vanuit de diaconie. Zit u in een financiële knelsituatie, neem dan gerust contact op met
 Vacant
Missionair Diaconaal Centrum ‘de Herberg’
Er is een plaats waar vermoeide en belaste mensen welkom zijn: het Missionair Diaconaal Centrum ‘de Herberg’ te Oosterbeek. Een huis van herbergzaamheid en hoop voor wie op zoek is naar houvast, innerlijke genezing en geloofsopbouw. ‘De Herberg’ is er voor onkerkelijke, randkerkelijke en kerkelijk meelevende mensen die in geestelijke nood verkeren. Zij kunnen tijdelijk opgevangen worden en tot rust komen in een klimaat van gastvrijheid, aandacht, warmte en zorg, geïnspireerd door de liefde van de Here Jezus Christus.
 Vacant
Het ’Roosevelthuis’
Met vakantie gaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor mensen die gehandicapt zijn, bijvoorbeeld, is het dikwijls niet eenvoudig om er eens uit te gaan. Het ‘Roosevelthuis’ te Doorn is bedoeld om ook hen daarvoor mogelijkheden te bieden. Elk jaar is er in het ‘Roosevelthuis’ één week gereserveerd voor gehandicapten uit Zeeland – met of zonder partner. Het ‘Roosevelthuis’ staat bekend als een gezellig vakantiecentrum met veel persoonlijke aandacht. Het is gelijkvloers en volledig aangepast voor rolstoelgebruikers.
 Mw. E. (Elly) Hillebrand-Bolhuis 
Jeugddiaconaat
Diaconaat aan en door jongeren, waarbij jongeren betrokken worden bij diaconaal werk zoals collecteren, attenties namens de gemeente aan ouderen e.d.
Contact:
 Vacant