Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

 

                                                                                                 Zondagsbrief

23e jaargang nr. 20, zondag 22 mei 2022

Hervormde gemeente Zierikzee

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De Ochtenddienst     09.30 uur   

  Voorganger: ds. L. C. de Borst

      Schriftlezingen: 1 Petrus 1: 3-12

    Ouderling van dienst: Johan Hoff

     Organist: Johan van Broekhoven

     Koster: Jos op `t Hof

     Collecte: 1) Diaconie algemeen 2) Kerkbeheer

 

   

 

Kindernevendienst

De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Jan Leen, Oudste groep: Margriet, Crèche: Ariëlla en Siphra

 

  De Avonddienst      18:30 uur

  Voorganger: dr. M. van der Veer, Zierikzee

  Schriftlezingen:  Exodus 3 : 11  - 15 en Lucas 20: 27 - 38

  Ouderling van dienst: Johan Hoff

  Organist: Erik Zwiep

  Koster: Jos op `t Hof

  Collecte: 1) Algemeen 2) Avonderedienst
 

 

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Johan Hoff

  Touwbaan 4 • 769035 copy  e-mail: kopyZB@hervormdzierikzee.nl


 

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de avonddienst voor onze vroegere organist dr. Mar van der Veer. Hij was vele jaren docent muziek in Middelharnis, rondde in 2018 zijn theologiestudie in Brussel af en ontving een zogenaamd preekconsent om in de Protestantse Kerk voor te gaan. Volgende week zondag gaat in de ochtenddienst ds. Vastenhout voor; hij ging al vaak in de Gasthuiskerk voor. Hij is 41 jaar, was vanaf 2008 voor de GZB zendingspredikant in Mexico, werd in 2015 predikant te Eethen en Drongelen, en is sinds juni 2021 predikant te Sliedrecht.

 

Omzien naar elkaar
Deze week noem ik een keer geen specifieke namen. We leven mee met alle zieken thuis, degenen die in het verpleeghuis opgenomen zijn, hen die behandelingen moeten ondergaan, degenen die met psychische moeite te kampen hebben en wie het anderszins moeilijk hebben. En we vergeten de tieners niet die de laatste examens moeten afleggen in de komende week. Laten we allen hoop en vertrouwen houden op de God die leeft!

Kerkdienst 26 mei (Hemelvaartsdag)

09.30 uur Voorganger : ds. L. C. de Borst

Collecte 1) PDC de Herberg 2) Kerkbeheer

 

Collecte Donderdag 26 mei – PDC De Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen/moeten nemen van hun woon-/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: - Een christelijke leefgemeenschap - Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders - Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte - Advies met betrekking tot nazorg - Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.
De Herberg wil de gemeente dienen en omgekeerd heeft De Herberg de gemeente nodig opdat de gast goede nazorg ontvangt. De Herberg is op initiatief van de IZB gestart en is sinds 2009 zelfstandig.

 

Kerkdienst zondag 29 mei 2022

11.00 uur  Voorganger: ds. M. H. Vastenhout, Sliedrecht 

Collecte 1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheer

17.00 uur  Voorganger: L. C. Borst

Collecte 1) Jeugdwerk  ) Avonderedienst

 

Collecte 22 mei – Diaconie algemeen

Collecte ten behoeve van diaconale activiteiten van onze gemeente

 

Collecte 29 mei – Jeugdwerk

Collecte ten behoeve van alle mooie jeugdactiviteiten van onze gemeente, bijvoorbeeld het actieve jongerenweekend waarover u verderop in deze zondagsbrief kunt lezen.

Bijbelleeskring

We lezen voor woensdag 25 mei Deuteronomium 31-34. Daarmee hebben we de Thora geheel doorgelezen.

 

Themadienst 29 mei: Wat er ook gebeurt…

Op zondag 29 mei om 17.00 uur is het weer tijd voor een Themadienst.
Er is momenteel veel gaande in de wereld. Je zou er bang van worden. We gaan aan de slag met het thema: ‘Wat er ook gebeurt…’ Twee vragen staan daarbij centraal: 1e Wat kun je van God verwachten? 2e Wat mag God van jou verwachten? In deze dienst gebruiken we beeldmateriaal en creatieve vormen om de boodschap te verwerken. Ook gaan we met elkaar in gesprek. We zingen met een muziekgroep liederen uit het liedboek en uit andere bundels. Een minder bekende maar prachtige uitvoering van Psalm 108 kun je vooraf beluisteren via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=n9gQ9CcYy4k

De vorige keer was het eten na de dienst heel lekker en gezellig. Daarom willen we deze keer weer vanaf ca. 18.00 uur met elkaar eten. Het principe is eenvoudig en werkt goed: Neem genoeg mee voor jezelf om van te delen, dan is er voor iedereen genoeg.
Wil je meehelpen met klaarzetten en opruimen? Meld je dan aan bij dominee

Leon de Borst; predikant@hervormdzierikzee.nl.


Gemeenteavond maandagavond 30 mei

Zoals al verschillende keren aangekondigd, wordt op maandagavond 30 mei vanaf 19.30 uur in de kerkzaal de jaarlijkse gemeenteavond gehouden.

De agenda van deze gemeenteavond ziet er als volgt uit:

1. Opening.

2. Financiën kerkrentmeesters.

3. Financiën diaconie.

4. Wijze van avondmaalsviering.

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te spreken.

Bij agendapunt 4: Op deze avond willen we als kerkenraad met u spreken over de wijze waarop we het Avondmaal vieren. De kerkenraad heeft hierover gesproken in zijn vergadering van 14 februari. U heeft daarover in Van achter de Beuze kunnen lezen. Voordat de kerkenraad definitieve besluiten wil nemen om misschien bepaalde zaken te veranderen, willen we dit graag eerst met u als gemeenteleden bespreken.

Bericht van de diaconale hulpdienst.

Beste mensen,

We zijn op zoek naar gemeenteleden die willen helpen om het kerkbezoek van een gemeentelid mogelijk te maken. Bent u in de gelegenheid om iemand met de auto op te halen en naar de kerk te brengen dan horen we dit graag van u.
Op dit moment wordt gewerkt met een rooster, zodat er niet steeds op dezelfde mensen een beroep wordt gedaan.
Kijk voor onze telefoonnummers in de colofon van de zondagsbrief.

Reacties graag via  Elly Hillebrand-Bolhuis of Catrien Vermeulen-v.d Hoek, de diaconale hulpdienst

 

Jongerenweekend

Dit weekend is een aantal van onze jongeren (tussen 12 en 16 jaar) op kamp.
Van vrijdag 20 tot en met vandaag, zondag 22 mei, zijn we te vinden in de Belgische Ardennen. Vanuit een mooie, echte ‘outdoor-camping’ waar we overnachten in blokhutten doen we allerlei activiteiten en maken we er een onvergetelijk weekend van. Het thema is ‘THE PLACE TO BE’, dat zegt al genoeg!! 
Op het programma staan veel buitenactiviteiten, we komen bij elkaar rondom de Bijbel, doen spelletjes en we nemen genoeg tijd om lekker met elkaar te chillen, misschien zelfs bij een kampvuurtje. Als leiding zijn Christien Struijk, Erik de Vlieger en Louise Hoff mee. We hebben er veel zin in en hopen op veel plezier, actie, mooi weer en een berg gezelligheid dit weekend.

 

Activiteiten

Aanstaande donderdag (Hemelvaartdag)
fietsen Mariëtte Lindhout en Jeroen van Mourik de polder in om vogels te kijken en de prachtige natuur rondom onze stad te bewonderen. Ga je mee?

Op zaterdag 2 juli gaan we met de oudste groep (kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool en in klas 1 en 2 van de middelbare school).
Ook wij gaan actief doen, ga je mee? Meld je dan aan bij Jeroen.

 

Diezelfde zaterdag 2 juli wordt ook voor de

kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool een leuke ochtend/middag georganiseerd.

Wil je mee? Meld je dan snel aan bij Lindy.

 

 

Meer informatie vind je in de CRCH-app.

Liederen ochtenddienst

Psalm 66: 3, 4

Lied 632: 1 / 2 / 3

Kinderlied: Lied 8b: 1,2,3

Psalm  67a 

Lied 655: 1, 4, 5

Lied 634

Lied 415

Na zegen: Gezongen Amen 

 

Bijbellezing:

1 Petrus 1: 3-12

 

Liederen avonddienst

Psalm 43 : 3 en 4

Psalm 105 : 3 en 4

Psalm 73 : 9 en 10

Lied 855

Lied 758

 

 

 

Schriftlezingen:

Exodus 3 : 11  - 15
Lucas 20: 27 - 38

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon

Eindredactie: De wijkkerkenraad.

Redactie en samenstelling:

Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff,  Marianne van Mourik.

Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax,

e-mail: publiciteit@hervormdzierikzee.nl

Johan Bax, Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608

Info

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl
Internet
: www.hervormdzierikzee.nl

1e  scriba: dhr. A.S.Flikweert, Touwbaan 5, 4301 JV Zierikzee, tel.410991
2e  scriba: dhr. A.Roks, Zeehondenplaat 6, 4301 WV Zierikzee, tel.415965
e-mail:
kerkenraad@hervormdzierikzee.nl

Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025

e-mail: predikant@hervormdzierikzee.nl

Contactpersoon diaconale hulpdienst:

mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696. 

Meer over de Zondagsbrief

Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.

Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen.

e-mail: zondagsbrief@hervormdzierikzee.nl