Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Tekstvak:

 

                                                                                                  Zondagsbrief

22e jaargang nr 47 zondag 28 november 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst  (1e Adventszondag)   11.00 uur 

     Voorganger: ds. L. C. de Borst

   Schriftlezingen:  Ruth 1 

 Ouderling van dienst: Dineke van Opdorp- Sint

     Organist: Johan van Broekhoven

   Koster: Hans de Vlieger

     Collecte: 1) IZB  2) Kerkbeheer         

 

Kindernevendienst

Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de

schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het  kinderlied “Goedemorgen,

welkom allemaal” kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan.

Vandaag wordt de nevendienst geleid door:  Ariëlla en Sem.

In deze All-in-One dienst blijven de kinderen van groep 5 tot en met 8 van de

basisschool in de kerk.


Crèche: Mariska en Lydia

 

Avonddienst  
Komt te vervallen, zie het bericht verderop in deze zondagsbrief.        

    

 

    Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Johan Hoff

    Touwbaan 4 •telefoon 769035  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl


 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk e komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Bij de diensten

Deze morgendienst, de 1e zondag van Advent, is een All-in One dienst. Vanwege de coronamaatregelen is het niet eenvoudig daar een concrete invulling aan te geven. Toch hebben we wat andere liederen, die ook in de zondagsbrief staan.
De adventskaars wordt aangestoken rond de verbeelding van het project.
Ook lezen we het tekstgedeelte
dat bij het Kerstproject hoort, namelijk Ruth 1.
Op de andere zondagen komt heel het boekje Ruth aan de orde.
De kinderen t/m groep 4
van de basisschool gaan na de projectverbeelding en het zingen van het projectlied naar de Kindernevendienst. De andere kinderen mogen in de dienst blijven.

 

Lied van advent, 1e advent (wijze: Nu daagt het in het oosten)

Organist speelt het lied 1x voor

Daarna zingen we het lied 2x met de gemeente

 

Een kaars gaat er nu branden

en zegt aan iedereen:

Er is een feest op handen,

de duisternis gaat heen.

 

Gastvoorgangers

Volgende week zondag gaat in de morgendienst ds. Bijman voor. Hij is 73 jaar, werd in 1974 predikant te Arnemuiden, was vanaf 1979 predikant op Urk en was vanaf 2007 tot aan zijn emeritaat in 2014 opnieuw predikant van de Gereformeerde kerk te Arnemuiden, waar hij nog woont. Hij verleent nog bijstand in het pastoraat te Serooskerke (W).

 

Bijbelleeskring

Voor donderdag 9 december bereiden we voor Numeri hoofdstuk 32 tot en met 36.  

 

 

Kerkdiensten 5 december (2e Adventszondag)

09.30 uur  Voorganger: ds. C. Bijman, Arnemuiden

Collecte: 1) Woord en Daad 2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur  Vervallen

 

Aanscherping coronamaatregelen

Helaas neemt de verspreiding van het coronavirus weer zeer ernstige vormen aan. De regering heeft vrijdagavond opnieuw extra maatregelen genomen om dit terug te gaan dringen.
We vinden het raadzaam, om in navolging van wat in de samenleving nodig wordt geacht, ook in onze gemeente aanvullende maatregelen te nemen.
In de afgelopen periode hebben we de onderlinge afstand van 1,5 meter aangehouden. Sinds een paar weken dragen we weer een mondkapje en beperken we het zingen enigszins.
Hoewel de kerken een eigen overweging kunnen maken in het wel of niet laten doorgaan van de avonddiensten willen we, in lijn met het overheidsbeleid, de eerstvolgende drie zondagen de avonddienst laten vervallen.
We hopen dat u begrip heeft voor deze maatregel en dat het beperkt kan blijven tot deze drie zondagen.

 

Omzien naar elkaar
We wensen een ieder die  te maken heeft met verdriet en zorgen veel troost en Gods nabijheid toe.

In Memoriam I

In de ochtend van zondag 21 nov 2021 is in het ADRZ ziekenhuis in Goes aan een longontsteking overleden Bouwen Gerardus Koenraad van Buren.
Hij is 83 jaar oud geworden. In de dienst van Woord en Gebed op donderdag 25 november in de Gasthuiskerk stonden we stil bij twee passages waarin Paulus het heeft over de wederkomst van Jezus. (1 Kor 15 en 1 Tess 4). ‘Het vergankelijke moet onvergankelijk worden.’
Op de klank van een bazuin, staat in beide tekstgedeelten, zal deze verandering plaatsvinden. Bouwe zag daar erg naar uit en op zijn manier was hij zelf een bazuin voor de Here Jezus. We wensen Annie veel troost toe in het verlies en de neven en nichten en andere familie en vrienden sterkte van onze God.

In Memoriam II

Op donderdag 25 november is vrij plotseling, in de leeftijd van 85 jaar, overleden mevrouw C.M. (Corrie) de Gelder-Matthijsse.
We wensen haar kinderen en kleinkinderen de zegen van God toe bij het verlies van hun moeder en oma. De afscheidsbijeenkomst en de begrafenis zullen in besloten kring plaats vinden.

NBV21

Vanaf deze zondag gaan we de nieuwe versie van de NBV-vertaling, de zogeheten NBV21 gebruiken vanaf de kansel. U hoeft uw oude NBV-bijbel niet meteen weg te doen. De NBV21 is een verbeterde versie van de vorige vertaling die uit 2004 stamt. Er zijn 12.000 veranderingen in aangebracht, dat is ca. 7 kleine en iets grotere veranderingen per bladzijde. Met gebruikmaking van wijsheid van gebruikers is met grote zorgvuldigheid van 10 vertaalteams de gehele vertaling herzien. Het gaat om de Heilige Schrift, die ons veel waard is. Ik wil deze nieuwe vertaling daarom van harte bij u aanbevelen.


Vacature jeugdouderling

De afgelopen week heeft onze jeugdouderling Arjan Lindhout een voor zichzelf moeilijk besluit genomen. Hij heeft besloten dat hij het werk van jeugdouderling gaat beëindigen per 1 januari a.s. Dat is geen gemakkelijk besluit geweest, maar hij is tot de conclusie gekomen dat hij niet voldoende mogelijkheden heeft om dit belangrijk stukje werk in onze gemeente op een goede manier in te vullen.
De kerkenraad respecteert dit besluit en is dankbaar voor alles wat er door hem in de afgelopen periode is gedaan. In januari zullen we afscheid van hem nemen als kerkenraadslid. We zullen op zoek moeten naar een nieuwe jeugdouderling.

De gemeente heeft een eerste verantwoordelijkheid in het zoeken naar een nieuwe jeugdouderling.
U, als belijdend lid van de gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing tot jeugdouderling in aanmerking komen.
Uiterlijk tot en met maandag 6 december 2021 - 18:00 uur kunt u uw aanbevelingen indienen bij de scriba, J. Hoff, Touwbaan 4.
U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij de ingang van de kerk. Mocht u het formulier via de e-mail willen ontvangen, dan kunt u mailen naar
scriba@hervormdzierikzee.nl. 

 

Collecte zondag 28 november – IZB   (Ochtenddienst)

De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem

navolgen. Met deze collecte dragen wij o.a. bij aan missionaire toerusting, pioniersplekken, evangelisatiewerk en toerusting van predikanten.

 

Collecte zondag 5 december– Woord en Daad

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft hen om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en factoren uit
relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen zij verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen ze hoop en kansen om armoede te overstijgen.
Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige onder-
steuning ontvangen en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden zij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

 

“Koop een kerstbal en doe een wens” 

Vandaag willen we u/jullie informeren over onze
kerstballen actie voor de voedselbank.
Kerst, feest van licht, feest waarbij het ook goed is om oog te hebben voor onze naasten. Dit gaan we doen door wensen en mooie gedachten, op te schrijven, het kaartje te versieren en deze in de kerstbal te stoppen.  
Door deze kerstballen op te hangen in het licht van de kerstboom creëren we met elkaar een sierlijke wensboom.
Je kunt natuurlijk ook een kerstbal kopen voor de voedselbank en deze thuis in de kerstboom hangen of een kerstbal met wens weggeven als mooi gebaar.

Wordt vervolgd! 

De diaconie.

 

Inzage begrotingen 2022

De respectievelijke kerkenraden hebben de verschillende begrotingen voorlopig vastgesteld. Voordat deze begrotingen definitief worden vastgesteld, worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld hun mening over deze begrotingen kenbaar te maken.Dit kan tot uiterlijk zaterdag 4 december bij de scriba, de heer J. Hoff, Touwbaan 4 (4301 JV). Gedurende de periode van 27 november tot en met 4 december liggen de voorlopig vastgestelde begrotingen 2022 als volgt ter inzage: kerkrentmeesters centraal college en wijkgemeente alsmede diaconie centrale gemeente bij administrateur A.M.P. van der Schelde, tel. 413878, en diaconie wijkgemeente bij diaken J.M. de Bel, tel. 416140. Graag even tevoren afspreken.

 

Van Achter De Beuze

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 29 november voor 19.00uur inleveren bij de redactie.

Gaarne u kopie zo mogelijk per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl),
anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG) aanleveren.
Volgende inleverdatum 7 maart 2022.


Onze Vader verborgen
Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde

Uw wil geschiede,
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water, schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade-

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg Uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt. 

Bid met mij – Sela

Bid met mij in deze lange nacht.

Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.

Wees dan stil als je geen toekomst ziet

en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.

 

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.

Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.

Wees dan stil als je geen toekomst ziet

en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.

 

Zoon van God, wij bidden U,

U die zelf onze weg volbracht:

houd ons vast en leid ons nu

op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

 

Morgendienst 11.00 uur


Psalm 87: 1

Lied 447: 1, 2

Projectlied (melodie Nu daagt het in het Oosten)

Jaarthemalied:
Onze Vader verborgen

Bid met mij – Sela
Lied 769: 1

Lied 263: 2, 3

 

Schriftlezingen

Ruth Hoofdstuk 1

Avonddienst 18.30 uur


Is komen te vervallen

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bronafbeelding bekijken

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl Johan Bax, Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl