Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.


 Zondagsbrief

23e jaargang nr. 48 zondag 27 november 2022

Hervormde gemeente Zierikzee 

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst (1e Adventszondag) 11.00 uur   

 Voorganger: ds. L. C. de Borst

 Schriftlezingen: 2 Sam 11: 1-27 1 Kon 1: 11-14, 28-31 

 Ouderling van dienst: Willemien Kloet

 Organist: Erik Zwiep

 Koster: Henk Tromper

 Collecte: 1) Jeugdwerk  2) Kerkbeheer 

 

Kindernevendienst

De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Crèche/jongste groep: Mariska Middengroep: Ilona, Oudste groep: Joannet

 

De avonddienst 18.30 uur 

 Voorganger: ds. G. de Lang, Dordrecht

 Schriftlezingen: Jesaja 7: 1-9 (NBV 21) Jesaja 7: 10-17 (NBV21)

 Ouderling van dienst: Willemien Kloet

 Organist: Johan van Broekhoven

  Koster: Henk Tromper

 Collecte: 1) Jeugdwerk 2) Avonderedienst 

 

 


 

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de avonddienst ds. De Lang uit Dordrecht voor. Hij is 68 jaar, was vanaf 1983 predikant van de hervormde gemeenten te Serooskerke (W), Schiedam en Westerhaar (Ov), en was vanaf 2010 tot aan zijn emeritaat in 2021 verbonden aan de Protestantse gemeente te Zaamslag

 

 

Kerkdiensten zondag 4 december 2022 (2e Adventszondag)

09.30 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst

Collecte 1) Zendingscollecte 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. A. L. Molenaar, Bruinisse

Collecte 1) Zendingscollecte 2) Avonderedienst

 

 

 

Advent

Wie bekend is in de kerk weet dat de vier weken voor Kerst gekleurd worden door de verwachting van de komst van Jezus op aarde. Voor wie dat niet weet: We steken elke zondag een extra kaars aan totdat het Kerst is. De kinderen hebben een apart project waarin het gaat over Levenslicht, aan de hand van vier over-over-grootmoeders en tot slot de moeder van Jezus. In de diensten gaat het dus over de afkomst van Jezus en de rol van vrouwen daarin. We horen over Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en natuurlijk Maria. Deze eerste keer is een oerversie van me-too. We horen dat degene bij wie grenzen worden overschreven niet door God wordt afgeschreven, maar eerherstel krijgt. 

 

 

Zondag 4 december – Zendingscollecte – Werelddiaconaat

“Creëren van banen voor kwetsbare jongeren”

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad aks dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat ze geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Geef gul om deze kwetsbare mensen een toekomst te bieden.

 

Open Maaltijd

Beste mensen, 

op 10 december is er weer een open maaltijd. we gaan het weer gezellig maken,

Het begint om 16.30 uur tot ongeveer 20.00 uur. opgeven bij Gretha Uijl

 

 

Van Achter De Beuze

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 05 december voor 19.00uur inleveren bij de redactie.

Gaarne u kopie zo mogelijk per e-mail (vadb@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk Volgende inleverdatum begin maart 2023.

 

Opbrengst Oogstcollecte 

Het is inmiddels enkele weken geleden dat bij velen van u de brief voor de oogstcollecte is thuisbezorgd. Met dankbaarheid kunnen we u melden dat de opbrengst op dit moment al ruim €7.500 bedraagt. Als u ook wilt bijdragen maar hiertoe nog niet in de gelegenheid bent geweest, kunt u uw gift alsnog overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23 van de Wijkraad Kerkrentmeesters HG Gewone Wijk Zierikzee o.v.v. “Oogstcollecte 2022”. 

Met vriendelijke groet, De kerkrentmeesters

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 25:1, 4

Lied 466: 1 / 2 / 3

Psalm 51:2

Lied 738: 1, 3

Lied 122: 1, 2 

Lied 440: 1, 4

Gezongen Amen

 

Bijbellezing

2 Sam 11: 1-27

1 Kon 1: 11-14, 28-31 

  2 Sam 11: 1-27

 2 Sam 11: 1-27 Lied738: 1, 3

 

Liederen avonddienst 

Lied 240: 1,2,4 

Psalm 85: 1,3

Lied 342

Psalm 86: 6,7

Lied 466: 1,7

Lied 489: 1,2

Lied 158a: 1,2 

 

Schriftlezing:

Jesaja 7: 1-9 (NBV 21)

Jesaja 7: 10-17 (NBV21)