Zondagsbrief
23e jaargang nr. 35, zondag 28 augustus 2022
Hervormde gemeente Zierikzee 
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

De ochtenddienst 09:30 uur                   
Voorganger: ds. L.C. de Borst (uitzending radio Schouwen-Duiveland)
Schriftlezingen: Openbaring 21: 1, 2 en 9 – hst 22: 5
Ouderling van dienst: Johan Hoff
Organist: Johan van Broekhoven
Koster: Henk Tromper
Collecte:1) Hospice Kaaskenshuis  2) Kerkbeheer 

Kindernevendienst
De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Van-daag wordt de nevendienst geleid door Margriet.

De avonddienst 18:30 uur 
Voorganger: ds. M. van Heijningen, Alblasserdam
Schriftlezingen: Rechters 13; Lukas 1: 26 - 38
Ouderling van dienst: Johan Hoff
Organist: Erik Zwiep
Koster: Henk Tromper
Collecte: 1) Hospice Kaaskenshuis  2) Avonderedienst 
   
Bij de diensten
Volgende week mogen we met elkaar de maaltijd van de Heer vieren. Laten we ons in nederigheid en in vertrouwen voorbereiden op deze diensten. 
Op 18 september is het Startzondag. Bij goed weer houden we  ’s morgens een openluchtdienst en daarna een gezamenlijke maaltijd op de boerderij bij fam. op ’t Hof in Nieuwerkerk. Volgende week hoort u/jij er meer over. 

Open Kerkdagen
Deze zondagmiddag van 12.30 uur tot ca 15.30 is de laatste keer de kerk open om te bezichtigen, te bidden of naar orgelspel te luisteren. 

Kerkdienst zondag 4 september 2022 (Viering Heilig Avondmaal)
11.00 uur: voorganger: ds. L. C. de Borst
Collecte 1) Delta voor Indonsië 2) Kerkbeheer
18.30 uur:  voorganger: ds. S. A. Doolaard, Serooskerke
Collecte 1) Delta voor Indonsië 2) Avonderedienst
Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken

Collecte 28 augustus Hospice Kaaskenshuis
De Stichting Hospice Schouwen-Duiveland en VPTZ-thuis is een zelfstandige stichting die vrijwillige palliatieve terminale zorg biedt in het hospice Kaaskenshuis in Zierik-zee en bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland. Hun missie is: ‘’Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, geven geschoolde vrijwilligers, in samenwerking met de professionele zorgverleners, daar waar nodig en gewenst, tijd, aandacht en ondersteuning”.

Collecte 4 september – Werelddiaconaat ZWO  De Delta voor Indonesië
Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden, Walche-ren, Schouwen-Duiveland/ Tholen, Goeree-Overflakkee/ Voorne-Putten/ Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie projecten in Indone-sië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren, Een betere toekomst voor straatkin-deren in Yogyakarta en Sterke vrouwen in de kerk op Papoea.

Verkiezingen kerkenraad
Per 1 januari 2023 zijn de ouderlingen A.C. (Abco) in ’t Anker, T.L. (Teunie) Wessels-van Dongen, ouderling-kerkrentmeester W. R. (Walter) Boer en de diakenen E. (Elly) Hillebrand-Bolhuis en E.A. (Eleanore) van Opdorp aftredend maar herkiesbaar. Allen hebben zij aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede ambtstermijn. Daarnaast zijn ouderling J.J. (Janny) Walhout-Burger en diaken C. (Catrien) Vermeulen-vd Hoek aftredend en, na twee termijnen, niet herkiesbaar.
Naast de nog openstaande vacature jeugdouderling betekent dit dat er zeven nieuwe vacatures zijn. Ten aanzien van de vacature voor jeugdouderling heeft de kerkenraad het voornemen deze in beginsel door twee jeugdouderlingen in te laten vullen.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. De structuur van onze Protestantse Kerk maakt dat de zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. U, als belijdend lid van de gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 5 september kunt u uw aanbevelingen indienen bij de 1e scriba, A.S. Flikweert, Touwbaan 5. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij de ingang van de kerk. Mocht u het formulier via de e-mail willen ontvangen, dan kunt u mailen naar scriba@hervormdzierikzee.nl.


Schoenenactie voor de Oekraïense bewoners in de Cornelia
Op dit moment zijn er veel gezinnen in de Cornelia. Met name de kinderen hebben schoenen nodig, zowel zomer- als winterschoenen. Het mogen gebruikte schoenen zijn in goede staat. Heeft u goede, niet meer in gebruik zijnde schoenen staan, neem ze dan volgende week zondag 4 september mee en plaats ze in een van de winkelwagens bij de in-/uitgang. Ook is het mogelijk de schoenen af te geven bij Jan & Mia de Bel, Mastgatstraat 9 te Zierikzee (06-12811996).

Ouderenreisje 2022.
Zoals in de recente Van Achter De Beuze vermeld staat, is de Diaconie voornemens een ouderenreisje te organiseren. Het ouderenreisje gaat dit jaar op donderdag 6 oktober naar het Bevrijdingsmuseum te Nieuwdorp. Vanaf 12.30 uur zult u op de volgende opstapplaatsen Hatfieldpark, Busstation en Calandweg/Caustraat in Zierikzee opgehaald worden. Daarna rijden wij naar het Bevrijdingsmuseum, waar wij bij aankomst koffie of thee met appelgebak zullen nuttigen en een introductiefilm met een inleiding verzorgd krijgen. In de resterende tijd kunt u vrij door het museum lopen en het bijbehorend Bevrijdingspark Zeeland bekijken. 
Na het bezoek aan het museum rijden wij naar Restaurant Grevelingen te Bruinisse voor een gezamenlijk diner. Er is dit keer helaas géén keuze in het menu.
Naar verwachting zijn wij om 20.00 uur terug in Zierikzee, waar u op de plek van de opstapplaats weer wordt afgezet. Door de recente prijsstijgingen zijn wij genood-zaakt uw bijdrage aan dit reisje te verhogen naar 15,00 euro per persoon, exclusief de bij het diner te nuttigen consumpties. Wij verzoeken u uw bijdrage gepast en contant af te rekenen.
U kunt zich vanaf 1 september opgeven bij Elbert van Riet, tel.nr. 06-40 26 60 23.

Liederen ochtenddienst

Psalm 122: 1, 2
Lied 939: 1, 2, 3
Psalm 8b: 1, 2, 3
Lied 737: 1, 3, 7
Lied 737: 8, 9, 20
Lied 802: 1, 4

Schriftlezingen
Openbaring 21: 1, 2 en 9-hst 22:5

Liederen avonddienst

Lied 150a
Lied 106: 18
Lied 106: 1
Lied 157a: 1
Lied 157a: 2
Lied 871

Schriftlezingen
Rechters 13 
Lukas 1: 26 - 38