Zondagsbrief

23e jaargang nr. 34 zondag 21 augustus 2022

Hervormde gemeente Zierikzee

www.hervormdzierikzee.nl

 De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst   11.00 uur      

  Voorganger: ds. L. C. de Borst

   Schriftlezingen: Jesaja 30: 15-21 en Lucas 13: 22-30 

    Ouderling van dienst: Martin van Schelven

      Organist: Johan van Broekhoven

         Koster: Jos op `t Hof

         Collecte: 1) Missionaire gemeente) 2) Kerkbeheer

 

Kindernevendienst

Ook tijdens de zomervakantie is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool.  De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Monica

 

     De Avonddienst  18:30 uur

  Voorganger: ds. S. A. Doolaard, Serooskerke

    Schriftlezingen: Psalm 84 

    Ouderling van dienst: Martin van Schelven

  Organist: Niels Eversdijk

     Koster: Jos op `t Hof

    Collecte: 1) Missionaire gemeente   2) Avonderedienst

     Kerkdienst zondag 28 augustus 2022

09.30 uur   Voorganger: ds. L. C. de Borst  (uitzending radio Schouwen-Duiveland)

Collecte) Hospice Kaaskenshuis 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. M. van Heijningen, Alblasserdam

Collecte) Hospice Kaaskenshuis 2) Avonderedienst

 

Collecte 21 augustus – Missionaire gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

Collecte 28 augustus Hospice Kaaskenshuis

De Stichting Hospice Schouwen-Duiveland en VPTZ-thuis is een zelfstandige stichting die vrijwillige palliatieve terminale zorg biedt in het hospice Kaaskenshuis in Zierikzee en bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland. Hun missie is: ‘’Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, geven geschoolde vrijwilligers, in samenwerking met de professionele zorgverleners, daar waar nodig en gewenst, tijd, aandacht en ondersteuning”.

 

Verkiezingen kerkenraad

Per 1 januari 2023 zijn de ouderlingen A.C. (Abco) in ’t Anker, T.L. (Teunie) Wessels-van Dongen, ouderling-kerkrentmeester W. R. (Walter) Boer en de diakenen E. (Elly) Hillebrand-Bolhuis en E.A. (Eleanore) van Opdorp aftredend maar herkiesbaar. Allen hebben zij aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede ambtstermijn. Daarnaast zijn ouderling J.J. (Janny) Walhout-Burger en diaken C. (Catrien) Vermeulen-vd Hoek aftredend en, na twee termijnen, niet herkiesbaar.

Naast de nog openstaande vacature jeugdouderling betekent dit dat er zeven nieuwe vacatures zijn.

Ten aanzien van de vacature voor jeugdouderling heeft de kerkenraad het voornemen deze in beginsel door twee jeugdouderlingen in te laten vullen.

 De gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. De structuur van onze Protestantse Kerk maakt dat de zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. U, als belijdend lid van de gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 5 september kunt u uw aanbevelingen indienen bij de 1e scriba, A.S. Flikweert, Touwbaan 5. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij de ingang van de kerk. Mocht u het formulier via de e-mail willen ontvangen, dan kunt u mailen naar scriba@hervormdzierikzee.nl

 

Omzien naar elkaar

We blijven betrokken in onze gebeden met zieken en degenen die zorg nodig hebben die niet genoemd zijn. En we zijn dankbaar met hen die iets moois mochten meemaken.

 

Open Kerkdagen

In de maand augustus is elke zondagmiddag van 12.30 uur tot ca 15.30 uur en elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur de Gasthuiskerk open om te bezichtigen, te bidden of (de meeste keren) naar orgelspel te luisteren.

 

Vakantie predikant

Vanaf heden is mijn vakantie ten einde. In de Wereldregio hebt u kunnen lezen over onze tijd in Frankrijk op de camping. Daarna hebben we de zolder en garage opgeruimd en is er een slaapkamer van de kinderen gerestyled. Vlak voor de vakantie is het laatste stukje tuin wat nog braak lag aangepakt. Daar is een nieuw terras gekomen, met grote hulp van gemeenteleden. Dank jullie wel!  Alles is dus klaar om ons te richten op het nieuwe seizoen.

 

Fietstocht

Op zaterdag 27 augustus wil een groep gemeenteleden met de racefiets een tocht maken van 60 a 70 km. Meldt u/jij zich aan bij Jan-Arie Struijk via 06-8683 6000 (whats app). Een dergelijke tocht zal ook worden georganiseerd op zaterdag 17 september, in het startweekend.

 

Dank

Hartelijkdank voor de vele kaarten  en bloemen die ik mocht ontvangen na mijn  knieoperatie.

Ko Berrevoets,  Dulve 6 Zierikzee

 

 

 

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 118: 1 en 7

Lied: 869: 1 en 5 (Gloria)

Psalm: 8b: 1, 2 en 3

Lied 991: 1 en 5

Lied 991: 6, 7 en 8

Lied 799: 1 en 2

Lied 753: 1, 2 en 3

 

Schriftlezingen

Jesaja 30: 15-21

Lucas 13: 22-30

Liederen avonddienst

Lied 439: 1 en 3

Psalm 42: 1

Lied 868: 1 en 5

Psalm 84: 1 en 2

Lied 834: 1, 2 en 3

Psalm 63: 1 en3

 

Schriftlezing

Psalm 84

Thema: hartstochtelijk Verlangen