Zondagsbrief
23e jaargang nr. 33, zondag 14 augustus 2022
Hervormde gemeente Zierikzee 
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

De ochtenddienst 09:30 uur                   
Voorganger: mw.ds. S. Voskuil-Dijkshoorn, Rozenburg
Schriftlezingen: 2 Kon. 2: 1 - 10; 2 Kon. 2: 11 - 18
Ouderling van dienst: Teunie Wessels-van Dongen
Organist: Erik Zwiep
Koster: Martin van den Bosch
Collecte: 1) Hydepark (F.D. Roosevelthuis)  2) Kerkbeheer 

Kindernevendienst
De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Van-daag wordt de nevendienst geleid door Joannet.

De avonddienst 18:30 uur
Voorganger: dr. M. van der Veer, Zierikzee
Schriftlezingen: Spreuken 8: 22 - 31; Johannes 14: 8 - 17
Ouderling van dienst: Teunie Wessels-van Dongen
Organist: Niels Eversdijk
Koster: Martin van den Bosch
Collecte: 1) Hydepark (F.D. Roosevelthuis)  2) Avonderedienst 
           
Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken.

Gastvoorgangers
Vanwege de vakantie van ds. De Borst zijn er deze zondag nog gastvoorgangers. Vanmorgen gaat voor het eerst ds. Voskuil-Dijkshoorn in de Gasthuiskerk voor. Zij werd in maart 2018 predikant in haar eerste gemeente Rozenburg.

Omzien naar elkaar
We denken in onze gebeden aan de zieken in onze gemeente en aan alle bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen en aan allen die in rouw zijn. En we danken met hen die blijdschap mogen ervaren, om welke reden dan ook.

Kerkdienst zondag 21 augustus 2022
11.00 uur: voorganger: ds. L. C. de Borst
Collecte 1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer
18.30 uur:  voorganger: ds. S. A. Doolaard, Serooskerke
Collecte 1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst

Collecte 14 augustus – Nieuw Hydepark ( voorheen het Roosevelthuis)
Al vele jaren wordt in het Nieuw Hydepark in Doorn de Zeeuwse Vakantieweek georganiseerd. Deze vakantieweek is speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met assistentie van vrijwilligers. Ook vanuit onze gemeente zijn er ieder jaar weer enkele deelnemers die genieten van een heerlijke week vakantie in de Doornse bossen. Naast een eigen bijdrage van de deelnemers, dragen de Zeeuwse diaconieën bij in de onkosten van deze week.

Collecte 21 augustus – Missionaire gemeente
De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden zowel plaatselijke als regionale pro-jecten ondersteund. Hierbij kunt u denken aan de Open Kerkdagen, Vakantiebijbel-club, de Elisabethbode uitdelen, etc.

Verkiezingen kerkenraad
Per 1 januari 2023 zijn de ouderlingen A.C. (Abco) in ’t Anker, T.L. (Teunie) Wessels-van Dongen, ouderling-kerkrentmeester W. R. (Walter) Boer en de diakenen E. (Elly) Hillebrand-Bolhuis en E.A. (Eleanore) van Opdorp aftredend maar herkiesbaar. Allen hebben zij aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede ambtstermijn. Daarnaast zijn ouderling J.J. (Janny) Walhout-Burger en diaken C. (Catrien) Vermeulen-vd Hoek aftredend en, na twee termijnen, niet herkiesbaar.
Naast de nog openstaande vacature jeugdouderling betekent dit dat er zeven nieuwe vacatures zijn. Ten aanzien van de vacature voor jeugdouderling heeft de kerkenraad het voornemen deze in beginsel door twee jeugdouderlingen in te laten vullen.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. De structuur van onze Protestantse Kerk maakt dat de zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. U, als belijdend lid van de gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 5 september kunt u uw aanbevelingen indienen bij de 1e scriba, A.S. Flikweert, Touwbaan 5. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij de ingang van de kerk. Mocht u het formulier via de e-mail willen ontvangen, dan kunt u mailen naar scriba@hervormdzierikzee.nl.
Open Kerkdagen
In de maand augustus is elke zondagmiddag van 12.30 uur tot ca 15.30 uur en elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur de Gasthuiskerk open om te bezichtigen, te bidden of (de meeste keren) naar orgelspel te luisteren. 

Vakantie predikant
Ds. De Borst is vanaf maandag 15 augustus weer aan het werk, maar heeft vanaf donderdag 18 tot en met zaterdag 20 augustus nog enkele dagen vakantie. In die dagen kunt u voor urgente pastorale situaties contact opnemen met ouderling Teunie Wessels-van Dongen via 0111-416059 of 06-8327 2590. Zij zal indien nodig contact opnemen met de vervangende predikant. 

Fietstocht
Op zaterdag 27 augustus wil een groep gemeenteleden met de racefiets een tocht maken van 60 à 70 km. Meldt u/jij zich aan bij Jan-Arie Struijk via 06-8683 6000 (whatsapp). Een dergelijke tocht zal ook worden georganiseerd op zaterdag 17 september, in het startweekend.


Liederen ochtenddienst
Psalm: 84 : 1, 3
Lied : 886 
Lied : 869 : 1, 3, 4
Psalm : 8b : 1, 2, 3
Psalm 25 : 2
Lied 319 : 1, 2, 5, 6, 7
Lied 834 : 1, 2, 3
Psalm 121: 1, 4
Lied 1006
Lied 913 : 1, 3, 4

Schriftlezingen
2 Koningen 2 : 1 - 10
2 Koningen 2 : 11 - 18

Liederen avonddienst
Psalm  145: 1, 2
Lied 850
Lied 304
Lied 791 : 1, 2, 3, 6
Lied 705 : 1, 2, 4

Schriftlezingen
Spreuken  8:  22 - 31
Johannes 14 : 8 - 17