Zondagsbrief
22e jaargang nr. 33, zondag 22 augustus 2021
Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

De ochtenddienst  11.00 uur                   
Voorganger: ds. J. Smink, Zierikzee
Schriftlezingen: Mattheüs 15: 29 t/m 16: 13
Ouderling van dienst: Teunie Wessels – van Dongen
Organist: Erik Zwiep
Koster: Henk Tromper
Collecte: 1) Diaconie algemeen 2) Kerkbeheeer 

Kindernevendienst
Ook tijdens de zomervakantie is er kindernevendienst voor alle kinderen (die na de zomervakantie in groep 1 t/m 8 zitten)  Afhankelijk van hoeveel kinderen er komen, zullen we één of twee groepen maken. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kin-deren naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Joan-net, Elise en Sem.
Crèche: Inge en Luuk

De avonddienst 18.30 uur                   
Voorganger: ds. A. L. Molenaar, Bruinisse
Schriftlezingen: 2 Koningen 5: 1 - 19, Romeinen 1: 16 - 17
Ouderling van dienst: Teunie Wessels – van Dongen
Organist: Joël Boone
Koster: Henk Tromper
Collecte: 1) Diaconie algemeen 2) Kerkbeheeer

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken
Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekening-nummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Verjaardagen
Namens de gemeente feliciteren wij een ieder die deze komende week een verjaar-dag of jubileum mogen vieren en wensen hen een gezellige dag toe.

Omzien naar elkaar
Wij denken in het bijzonder aan gemeenteleden die chronisch ziek zijn en aan allen die verblijven in verzorgings- of verpleeghuizen. Onze rouwdragenden blijven in onze gedachten en ook degenen die afgelopen week afscheid moesten nemen van een geliefd familielid.

Kerkdiensten 29 augustus 
09.30 uur Voorganger: ds. L. C. de Borst (viering Heilig Avondmaal)
Collecte: 1) Care4Malawi 2) Kerkbeheer
18.30 uur Voorganger: ds. L. C. de Borst (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)
Collecte: 1) Care4Malawi 2) Avonderedienst

Collecte 22 augustus
Collecte t.b.v. diaconale activiteiten van onze gemeente. 

Collecte 29 augustus Care4Malawi
Onze oud predikant, ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke, zijn uitgezonden naar Malawi namens de GZB. Gert helpt de Presbyteriaanse kerk in het zuiden van het land om een bijbelstudieprogramma op te zetten. De kerk groeit in Malawi. Er is een programma ontwikkeld dat mensen aanmoedigt, steunt en traint om samen Bijbelstudie te doen. De bijbelstudiemethode is er op uit dat iedereen zo actief mogelijk meedoet en levens verandert. Rieneke richt haar aandacht op mensen die maal al te vaak niet gezien worden, zoals gehandicapten, vrouwelijke gevangenen of mensen die uitgebuit worden…

Verkiezingen kerkenraad
Per 1 januari 2022 zijn diaken W. Jumelet en ouderling A.S. Flikweert aftredend maar herkiesbaar. Zij zijn bereid een nieuwe ambtsperiode te aanvaarden. Tot maandag 30 augustus kunt u eventuele bezwaren indienen tegen hun herverkiezing.
Per 1 januari 2022 zijn er twee vacatures voor pastoraal ouderling: voor wijk 1 (een deel van de wijk Malta) en wijk 7 (het middendeel van de wijk Poortambacht). Ook ontstaat er een vacature voor ouderling gemeenteopbouw, omdat ouderling Flik-weert, die ook pastoraal ouderling is, deze taak zal beëindigen.
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe ambtsdra-gers. De structuur van onze Protestantse Kerk maakt dat de zeggenschap in het be-sturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. U, als belijdend lid van de ge-meente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 30 augustus kunt u uw aanbe-velingen indienen bij de scriba, J. Hoff, Touwbaan 4. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij de ingang van de kerk. Mocht u het formulier via de e-mail willen ontvangen, dan kunt u mailen naar scriba@hervormdzierikzee.nl. 

Van Achter De Beuze
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 30 augustus voor 19.00uur inleveren bij de redactie. Gaarne u kopie zo mogelijk per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG) aanleveren. Volgende inleverdatum 29 november.

Liederen ochtenddienst
Psalm 99: 1, 2
Psalm 99: 4
Lied 283: 1, 2, 3, 5
Lied 143: 1
Lied 288
Lied 653: 1, 2, 7
Lied 534: 1, 2, 3, 4
Lied 313: 7

Schriftlezingen
Mattheüs 15: 29 t/m 16: 13

Liederen avonddienst
Lied 289: 1, 2, 3
Psalm 43: 3, 4
Psalm 139: 1, 2
Lied 350: 1, 2, 3, 6
Psalm 56: 3, 4
Lied 705: 2, 4

Schriftlezingen
2 Koningen 5: 1 - 19
Romeinen 1: 16 - 17