Tekstvak:

 

                                                                                                  Zondagsbrief

22e jaargang nr 32 zondag 15 augustus 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 Ochtenddienst        09.30 uur        

     Voorganger: ds. N. de Boo, Zeist

     Schriftlezingen:  Psalm 19: 1 ? 11 en Mattheus 5: 17-20

    Ouderling van dienst: Janny Walhout- Burger

    Organist: Erik Zwiep

   Koster: Joop van de Velde

    Collecte: 1) Werelddiaconaat Indonesi?   2) Kerkbeheer

    Deurcollecte: Jeugdwerk

Kindernevendienst

Cr?che: Isa en Maud

Ook tijdens de zomervakantie is er  kindernevendienst voor alle  kinderen (die na de zomervakantie in groep 1 t/m 8 zitten)  Afhankelijk van hoeveel kinderen er komen, zullen we ??n of twee groepen maken.

De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Willemien en Maud

 

  Avonddienst           18.30 uur 

   Voorganger:  ds. J. van Belzen, Maassluis

    Schriftlezingen:  2 Samu?l 23: 8-17 en Markus 10: 35-45

Ouderling van dienst: Janny Walhout- Burger

     Organist: Ton van Kooten

   Koster: Joop van de Velde

       Collecte: 1) Werelddiaconaat Indonesi?   2) Avonderedienst

      

    Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Johan Hoff

       Touwbaan 4 ?telefoon 769035  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer
NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van
IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Omzien naar elkaar

Wij denken in het bijzonder aan gemeenteleden die chronisch ziek zijn en allen die verblijven in verzorgings- of verpleeghuizen. Onze rouwdragenden blijven in onze gedachten!

Afbeelding met plant, bloem, boeket, tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Verjaardagen

Namens de gemeente feliciteren wij een ieder die deze komende week een verjaardag of een jubileum mag vieren.

 

Kerkdiensten 22 augustus

11.00 uur  Voorganger: ds. J. Smink, Zierikzee

     Collecte: 1) Diaconie algemeen 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. A. L. Molenaar, Bruinisse

     Collecte: 1) Diaconie algemeen 2) Avonderedienst

 

Collecte zondag 15 augustus ? Werelddiaconaat ZWO project; De Delta voor Indonesi?

Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden,
Walcheren, Schouwen-Duiveland/ Tholen, Goeree-Overflakkee/ Voorne-Putten/ Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie projecten in
Indonesi? van Kerk in Actie: ?Een beter inkomen voor Javaanse boeren?,
?Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta? en
?Sterke vrouwen in de kerk op Papoea?.


 

Collecte 22 augustus

Collecte t.b.v. diaconale activiteiten van onze gemeente. 

 

Verkiezingen kerkenraad

Per 1 januari 2022 zijn diaken W. Jumelet en ouderling A.S. Flikweert aftredend, maar herkiesbaar. Zij zijn bereid een nieuwe ambtsperiode te aanvaarden.
Tot maandag 30 augustus kunt u eventuele bezwaren indienen tegen hun herverkiezing.
Per 1 januari 2022 zijn er twee vacatures voor pastoraal ouderling: voor wijk 1 (een deel van de wijk Malta) en wijk 7 (het middendeel van de wijk Poortambacht).
Ook ontstaat er een vacature voor ouderling gemeenteopbouw, omdat ouderling
Flikweert, die ook pastoraal ouderling is, deze taak zal be?indigen.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. De structuur van onze Protestantse Kerk maakt dat de zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. U, als belijdend lid van de gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 30 augustus kunt u uw
aanbevelingen indienen bij de scriba, J. Hoff, Touwbaan 4. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij de ingang van de kerk. Mocht u het formulier via de e-mail willen ontvangen, dan kunt u mailen naar:
scriba@hervormdzierikzee.nl.  

 


Koffiedrinken na de morgendienst

Vanmorgen willen we na de dienst opnieuw koffiedrinken.  

Als het weer het toelaat doen we dat buiten, onder de Beuze.

 
Ochtenddienst 09.30 uur

 

Psalm  139: 1, 2

Lied: 704: 3

Lied: 911: 3, 4

Kinderlied 288

Psalm 19: 1, 3

Lied: 315: 1

Psalm 85: 3, 4

Psalm: 42


Schriftlezing:
Psalm 19: 1 ? 11

Mattheus 5: 17-20

 

 

 

Avonddienst 18.30 uur

 

 

Lied 971 vers 1 en 3

Psalm 97 vers 1 en 5

Psalm 97 vers 6

Psalm 42 vers 1,2 en 3

Lied 838 vers 1 en 2

Lied 838 vers 3 en 4

 
Schriftlezing:

2 Samu?l 23: 8-17

Markus 10: 35-45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag v??r 19.00 uur inleveren bij Johan Bax,
e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 ? 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl