Zondagsbrief

22e jaargang nr 32 zondag 8 augustus 2021

Hervormde gemeente Zierikzee(gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl


De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst  11.00 uur   

 Voorganger: ds. J. Smink, Zierikzee

 Schriftlezingen: Handelingen 4: 1-13  

 Ouderling van dienst: Carla van Beveren- van Mierloo

  Organist: Erik Zwiep

  Koster: Henk Walhout

 Collecte1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer 

 

 kindernevendienst

 Cr?che: Lindy Quist

 Ook tijdens de zomervakantie is er kindernevendienst voor alle kinderen (die na de zomervakantie in groep 1 t/m 8 zitten) Afhankelijk van hoeveel kinderen er komen, zullen we ??n of twee groepen maken

De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Ariella en Maud

 

Avonddienst   18.30 uur 

 Voorganger: mw. ds. J. J. de Lange, Kamperland

  Schriftlezingen: Jesaja 4: 2-6 en Marcus 5: 22-43

Ouderling van dienst: Carla van Beveren- van Mierloo

 Organist: Anton Weenink

  Koster: Henk Walhout

 Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst 

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de 

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

 

Kerkdiensten 15 augustus 

09.30 uur Voorganger: ds. N. de Boo, Zeist 

 Collecte: 1) Werelddiaconaat Indonesi? 2) Kerkbeheer

 Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur Voorganger: ds. J. van Belzen, Maassluis

 Collecte: 1) Werelddiaconaat Indonesi? 2) Avonderedienst

 

 

 

Collecte 8 augustus

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in 

daden. Door middel van de collecten worden zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

Collecte zondag 15 augustus ? Werelddiaconaat ZWO project; De Delta voor Indonesi?

Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/ Tholen, Goeree-Overflakkee/ Voorne-Putten/ Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie projecten in 

 Indonesi?: Een beter inkomen voor Javaanse boeren, Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta en Sterke vrouwen in de kerk op Papoea.

 

 

Koffiedrinken na de morgendienst

Vanmorgen willen we na de dienst opnieuw koffiedrinken na de morgendienst. Als het weer toelaat doen we dat buiten, onder de Beuze

 

 

 

 

Morgendienst 11.00 uur

Lied 111 vers 1 en 5

Lied 111 vers6,

Lied 281 vers 1,2,7,9

Lied 281 vers 10

Lied 288

Lied 512 vers1,2,3

Lied 336(2keer)

Lied 422 vers 1,2

Lied 428

 

Schriftlezing Handelingen 4 vers1-13

 

 

 

Avonddienst 18.30 uur

Ps 86 vers 1 en 5

Lied 377 vers 1,2,3,4)

Ps 102 vers 6 en 7

Lied 855 

Ps 51 vers 4

Ps 116 vers 1,2,3 ,8

 

 

 

Schriftlezing; Jesaja 4 vers2-6

Marcus 5 Vers 22-43