Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987

e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV

tel.: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel.: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 29 augustus

09.30 uur: ds. L.C. de Borst (viering Heilig Avondmaal)

Collecten: Care4Malawi / Kerkbeheer

18.30 uur: ds. L.C. de Borst (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

Collecten: Care4Malawi / Avonderedienst

 

Zondag 5 september

11.00 uur: ds. L.C. de Borst

Collecten: Stichting Leergeld / Kerkbeheer

18.30 uur: ds. F.C. de Ronde, Fijnaart

Collecten: Stichting Leergeld / Avonderedienst

 

Vooruitblik: In de afgelopen vier weken gingen gastpredikanten voor in de zondagse diensten. Vanaf aanstaande zondag gaat onze eigen predikant weer voor. We vieren aanstaande zondag in beide diensten het Heilig Avondmaal, evenals de vorige keren in een lopende viering.

 

Bloemen: De bloemen van de afgelopen drie zondagen gingen ter bemoediging en met een hartelijke groet namens de gemeente naar mevrouw A.P. Landman-van der Werf, naar mevrouw C. Bakker-Steenaard en Linda Bakker, wier moeder en oma onlangs overleed, en naar mevrouw J. van der Wekken-den Boer.

 

Jubilea: In de afgelopen periode vierde mevrouw K. van der Ploeg-Vane, haar 75e verjaardag. Wij feliciteren haar van harte met deze bijzondere mijlpaal.

 

Verkiezingen kerkenraad: Per 1 januari 2022 zijn diaken W. Jumelet en ouderling A.S. Flikweert aftredend, maar herkiesbaar. Zij zijn beiden bereid een nieuwe ambtsperiode te aanvaarden. Tot maandag 30 augustus kunt u, bij de scriba van de kerkenraad, eventuele bezwaren indienen tegen hun herverkiezing. Per 1 januari 2022 zijn er twee vacatures voor pastoraal ouderling: voor wijk 1 (een deel van de wijk Malta) en wijk 7 (het middendeel van de wijk Poortambacht). Ook ontstaat er een vacature voor ouderling gemeenteopbouw, omdat ouderling Flikweert, die ook pastoraal ouderling is, deze taak zal beëindigen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. De structuur van onze Protestantse Kerk maakt dat de zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. U, als belijdend lid van de gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 30 augustus kunt u uw aanbevelingen indienen bij de scriba, J. Hoff, Touwbaan 4. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij de ingang van de kerk. Mocht u het formulier via de e-mail willen ontvangen, dan kunt u mailen naar: scriba@hervormdzierikzee.nl.

 

Bijzondere giften: Ouderling E. van Opdorp-Sint ontving € 40,- en € 50,- voor het werk van de kerkrentmeesters. Diaken J.M. de Bel ontving € 50,- voor Limburg, € 50,- voor de stichting Thuredrith, een bedrag van € 900,- voor diaconale doelen en een bedrag van € 1.000,- voor het werk van Gert en Rieneke van de Pol in Malawi. Iedereen hartelijk dank voor de ontvangen bedragen.

 

Startweekend: U wordt eraan herinnerd dat het startweekend dit jaar valt op zaterdag 18 en zondag 19 september. In de eerstvolgende kerkbode en in de komende zondagsbrieven leest u meer over de invulling.

 

Van achter de Beuze: Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 30 augustus voor 19.00 uur inleveren bij de redactie. Gaarne uw kopij zo mogelijk per e-mail aanleveren via vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG). De eerstvolgende inleverdatum is 29 november.

 

Tenslotte: Aanstaande zondag staat in de Gasthuiskerk een bijzondere tafel aangericht, waaraan onze Heer Jezus Christus zelf de gastheer is, een stukje hemel op aarde. Met oude woorden van Thomas van Aquino, als Lied 374 in ons Liedboek opgenomen, mogen we biddend zingen: “U verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan: doe ons in deze tekenen ’t heilgeheim verstaan.”

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert