Predikant:
Ds. L.C. de Borst
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS
tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Scriba:
J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV
tel.: 0111-769035
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
tel.: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Zondag 4 juli
09.30 uur: ds. P. Boomsma, Amsterdam
Collecten: Hulp voor helden / Kerkbeheer 
18.30 uur: ds. D. Westerneng, ‘s-Gravenpolder
Collecten: Hulp voor helden / Avonderedienst

Zondag 11 juli
11.00 uur: ds. F.J.T. Schipper (kanselruil)
Collecten: Kebene / Kerkbeheer
18.30 uur: ds. D. van Vreeswijk, Rotterdam-IJsselmonde
Collecten: Kebene / Avonderedienst


Terugblik: We mogen terugzien op een feestelijke doopdienst, afgelopen zondag, waarin Niene Noëmi Hannah Vijverberg werd gedoopt. Zij werd geboren op 17 maart 2021 als dochter van Wilco en Annemieke Vijverberg-Poot, Pijlerdam 18 (4303 AJ). Als dooptekst kreeg zij Matteüs 5:8 mee: “Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien”, een tekst die aansluit bij de betekenis van haar naam. Fijn dat steeds meer vertrouwde gezichten de weg naar de Gasthuiskerk weer weten te vinden.

Vooruitblik: Op zondag 4 juli zijn er in beide diensten bekende gastvoorgangers. De voorganger van zondagavond 11 juli, ds. Van Vreeswijk, ging lang geleden al eens in de Gasthuiskerk voor. Hij was tot voor kort predikant in Zevenhuizen, waaraan ds. De Borst eerder verbonden was, en is sinds afgelopen zondag predikant in Rotterdam-IJsselmonde, de laatste standplaats van ds. De Rooij. Op zondagmorgen 11 juli ruilen de predikanten van de Gasthuiskerk (gewone wijkgemeente) en de Thomaskerk van kerkzaal. Door voor te gaan in de zustergemeente brengen ze de verbondenheid tot uitdrukking. Ds. de Borst denkt erover een preek te houden naar aanleiding van Johannes 5:19-36a, over de kritiek die mensen rondom Jezus hadden omdat Hij zich aan God gelijk stelde. Ds. Schipper wil preken over Jacobus 1:19-27, de oproep om niet alleen in de spiegel van Gods Woord te kijken maar er ook iets mee te doen.

Versoepeling coronamaatregelen: Vanwege de voortgaande versoepeling van de coronamaatregelen behoeft u voortaan geen mondkapje meer te gebruiken bij het betreden en het verlaten van het kerkgebouw. Er is ook geen maximum meer aan het aantal kerkgangers, zij het dat wel de minimale afstand van 1,5 meter nog in acht genomen moet worden. Daarmee kunnen, gebruik makend van de galerijen, tot zo’n 200 kerkgangers in de Gasthuiskerk plaats nemen. U hoeft zich niet meer vooraf aan te melden. Sinds begin juni is er ook weer kindernevendienst en crèche. De ochtenddiensten worden nog online met beeld uitgezonden. Het is heel wel mogelijk dat de kerkenraad in de week van verschijning van deze kerkbode heeft besloten dat met ingang van zondag 4 juli alle liederen weer door de gemeente gezongen mogen worden; daarover verneemt u in de zondagsbrief van 4 juli.

In memoriam: Onze gemeente werd in de afgelopen periode opnieuw indringend geconfronteerd met het verlies van zeer betrokken gemeenteleden. Op woensdag 16 juni overleed Joost Marinus Uijl, in de leeftijd van 72 jaar. Joost is in 1972 getrouwd met Nel en samen hebben ze twee dochters en drie kleinkinderen gekregen. Hun huwelijk heeft 49 jaar mogen duren. Ze woonden in de Zuidwellestraat met het opschrift op de schuur: ‘Noe ek m’n zin’. Dat zegt genoeg over hoe graag hij daar woonde samen met zijn vrouw. Het boerenvak heeft hij met de paplepel meegekregen en heeft hij altijd met veel liefde gedaan. Zijn werk, in het bijzonder zijn schapen, was zijn grote hobby. Hij was heel zorgzaam, behulpzaam en meelevend. Op dinsdag 22 juni hielden we in de Gasthuiskerk een afscheidsdienst, waarbij werd stilgestaan bij de trouwtekst uit Johannes 15: jullie zijn mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied. En dat gebod is: houd van elkaar. Dat heeft Joost in de praktijk gebracht in zijn gezin en naar de mensen om hem heen. Nu Nel en de kinderen en kleinkinderen deze liefde moeten missen dragen we hen op aan ons aller liefdevolle Vader. 
Op vrijdag 18 juni is thuis overleden Wilhelmina van de Velde-Hekman in de leeftijd van 66 jaar. Willemien groeide op in Overijssel en verhuisde na haar huwelijk met Henri Drost, waarin ze twee dochters kreeg, uiteindelijk naar Bennekom. Na langdurige ziekte van haar man moest zij hem verliezen. In Jan van de Velde trof ze iemand die ook alleen was komen te staan. Zo kwam ze zeven jaar geleden naar Zierikzee. Willemien is sinds 2015 pastoraal ouderling geweest, in het bijzonder voor De Wieken en Borrendamme. De contacten in en via de kerk hebben haar zeer goed gedaan. Ook alle aandacht de laatste tijd was bemoedigend. Ze hechtte veel waarde aan haar geloof in de God die haar uitredding zou geven. Willemien was kordaat, zachtmoedig en vol hoop. Een uitgezaaide tumor aan het aangezicht werd haar het afgelopen jaar te sterk. Op woensdagmorgen 23 juni was in de Gasthuiskerk de uitvaartdienst, waarna de begrafenis plaatsvond in Bennekom, bij Willemiens eerste man. We wensen Jan en haar kinderen en alle kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Geboren: Op zondag 13 juni hebben Mike en Kelly Verdouw een zoontje gekregen met de naam Mats Elias. We kregen een kaartje met daarboven de prachtige woorden: ‘Alle mooie dingen zijn het wachten waard.’ We zijn blij en dankbaar met Mike en Kelly en bidden dat ze Mats als geschenk van God in geloof en vreugde mogen opvoeden. 

Omzien naar elkaar: Mevrouw E.T. (Loes) Bax-Hoevelaken heeft slecht nieuws te horen gekregen. Uit onderzoek bleek dat na zeven jaar de kanker die eerder succesvol was bestreden teruggekomen is. Gelukkig zijn de perspectieven goed en zijn zij en haar man hoopvol gestemd. Binnenkort zal ze geopereerd worden. Onze zorg en gedachten en gebeden gaan naar hen uit. Ons meeleven en ons gebed gaan ook uit naar de heer en mevrouw Schot-Beeke vanwege het tragisch overlijden van hun schoonzoon Willem van den Berge, echtgenoot van oudste dochter Tonja, op 54-jarige leeftijd. Ook leven we mee met Adrian en Corinne Kleiberg-Verdouw, Juliana van Stolberglaan 32 (4303 AB), en hun kinderen Maud en Florian, vanwege het overlijden van Adrians moeder op zaterdag 19 juni.

Jubilea: In de afgelopen periode waren verschillende bijzondere jubilea te vieren. De heer en mevrouw Van Buren-Boon, Mantelmeeuwstraat 4 (4301 WT), waren op maandag 21 juni 60 jaar getrouwd. De heer en mevrouw Van Kooten-van Wijngaarden waren op woensdag 23 juni 50 jaar getrouwd. We feliciteren beide echtparen van harte met deze kroonjaren en wensen hen nog meer kostbare tijd samen. De heer P. de Jonge werd op maandag 28 juni 75 jaar en de heer G. de Meulmeester vierde een dag later zijn 85e verjaardag. We feliciteren beiden van harte met deze mijlpaal.

Bloemen: De bloemen van zondag 20 juni gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar het echtpaar Demoet-van Baarle. De bloemen van zondag 27 juni gingen naar mevrouw Van Mourik-Jonker wier echtgenoot een jaar geleden overleed.

Collecteren: Als u, ondanks de versoepelingen, nog niet in de gelegenheid bent de zondagse diensten te bezoeken, dan kunt u uw collectebijdrage per CHRCH app of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Bijzondere giften: Ouderling A.S. Flikweert ontving € 50,- voor de diaconie, ouderling C.J. van Beveren-van Mierloo ontving € 20,- voor de kerkrentmeesters en € 20,- voor het bloemenfonds, en mevrouw T.J. van Oosterom-Vet ontving € 20,- voor het bloemenfonds.

Gemeenteavond: Op dinsdagavond 6 juli wordt, wat later dan gebruikelijk, de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Deze avond begint om 19.30 uur en wordt vanwege de beschikbare ruimte gehouden in de kerkzaal. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de financiële cijfers over het jaar 2020 en denken we met elkaar over de prioriteiten voor de komende tijd. Ds. De Borst zal ons meenemen in de recente visienota van onze landelijke kerk “Van u is de toekomst”, tevens ons jaarthema in het nieuwe seizoen. Ook zult u nader worden geïnformeerd over de plannen die er zijn rond beeld en geluid in de Gasthuiskerk.

Felicitatie: Vanuit Zierikzee gaat een hartelijke felicitatie uit naar de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee, in het bijzonder de kernen Renesse/Noordwelle en Scharendijke, nu ds. Boevé uit Oosterhout het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Heb een goede toekomst met elkaar.

Tenslotte: Afgelopen zondag zongen we in de avonddienst voor het eerst sinds lange tijd weer samen de geloofsbelijdenis, een indrukwekkend moment. We mogen als kerken, al dan niet in beperkte mate, de lofzang weer aanheffen. En is dat niet waar het in de eredienst primair om begonnen is? Onze classispredikant ds. Van der Maas reikte ons in dat verband Psalm 146 aan en beter kan ik het niet verwoorden: Zing, mijn ziel, voor God uw Here, zing die u het leven geeft. Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God.

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,
André Flikweert