Predikant:
Ds. L.C. de Borst
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS
tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Scriba:
J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV
tel.: 0111-769035
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
tel.: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Zondag 6 juni
09.30 uur: ds. L.C. de Borst (viering Heilig Avondmaal)
Collecten: Neesin school Ghana / Kerkbeheer
18.30 uur: ds. L.C. de Borst (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)
Collecten: Neesin school Ghana / Avonderedienst

Zondag 13 juni
11.00 uur: ds. L.C. de Borst
Collecten: Mercy Ships (Vijf aan boord) / Kerkbeheer
18.30 uur: ds. C.D. van Alphen, Rhoon
Collecten: Mercy Ships (Vijf aan boord) / Avonderedienst


Terugblik: Afgelopen zondag ging onze eigen predikant in de avonddienst voor. Hij heeft zich voorgenomen om dit seizoen in verschillende avonddiensten een themadienst te houden. Afgelopen zondagavond was daarvoor alvast een aanzet: een iets andere dienst, met gedeeltelijk aangepaste muziek, waarin actieve inbreng werd gevraagd tijdens een gesprek over het bijzondere verhaal uit 2 Koningen 2 over de opneming van Elia in de hemel.

Vooruitblik: Met ingang van a.s. zondag 6 juni, een avondmaalzondag, beginnen de morgendiensten weer afwisselend om half tien en elf uur. Met ingang van a.s. zondag 6 juni wordt bovendien, vanwege de veel gunstiger besmettingscijfers, het maximum aantal kerkgangers aanzienlijk uitgebreid, te weten tot 110 mensen (15% van het totaal aantal plaatsen in de Gasthuiskerk), overeenkomstig het advies (routekaart) van de landelijke kerk. Met ingang van a.s. zondag is het niet meer nodig dat u zich vooraf aanmeldt voor de ochtenddienst. Voor de avonddienst was dat al niet nodig. We registreren bij binnenkomst de bezoekers. Er is nog geen sprake van gemeentezang; daarom wordt er gezongen door twee zangers die bij het orgel staan. We verzoeken iedereen bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en voldoende onderlinge afstand te bewaren. De ochtenddienst blijft ook online uitgezonden worden met beeld en geluid. De avonddienst kan, zoals gebruikelijk, ook beluisterd worden via kerkomroep.nl. Er is dan geen beeldverbinding beschikbaar. We nodigen u van harte uit om de diensten weer te bezoeken! Mogelijk, maar daarover leest u meer in de zondagsbrief, kan met ingang van zondag 13 juni ook de kindernevendienst weer van start gaan.

Omzien naar elkaar: Willemien van de Velde-Hekman, heeft moeten horen dat ze niet behandeld kan worden voor de kanker, die inmiddels verder is uitgezaaid. Ze is moe en slaapt veel. We bidden haar en Jan en de kinderen rust toe en vertrouwen. Joost Uijl, ligt al enkele weken aan de beademing in het ziekenhuis in Goes. Het is een kwestie van tijd, zeggen de artsen. We hebben gebeden om ontferming voor hem en voor Nel en de kinderen. Piet de Rijke, is vanwege blijvende hartklachten opgenomen geweest in Goes en in Rotterdam gedotterd. Hij is blij dat hij aan zijn klachten is geholpen. Cor van Eck, die vanwege de ziekte van Parkinson al langere tijd verpleegd wordt in Borrendamme 61 (4301 VC), wordt slapende gehouden. Hij zal waarschijnlijk niet lang meer onder ons zijn. We wensen hem, zijn vrouw Adri en de kinderen en kleinkinderen veel kracht toe in deze tijd. In het gezin van Wilco en Inga Kloet-van Leeuwen en hun kinderen Naud en Sem, is verdriet omdat Inga’s opa, de heer Jan Arend Raadersma op 19 mei is overleden in de leeftijd van 93 jaar. Ook voor hen deden we voorbede.

Bloemen: Het Pinksterbloemstuk van zondag 23 mei (met tongen als van vuur) ging ter bemoediging naar Anne Griffioen-Deurloo, met wie wij dankbaar zijn voor de bemoedigende uitslagen van de medische onderzoeken. De bloemen van zondag 30 mei gingen naar Joke van der Schelde-Oosse, die na een heupoperatie als gevolg van een val met haar fiets weer thuis mocht komen.

Collecteren: Als u, ondanks de versoepelingen, nog niet in de gelegenheid bent de zondagse diensten te bezoeken, dan kunt u uw collectebijdrage per CHRCH app of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Van achter de Beuze: Kopij voor ons kwartaalblad dient uiterlijk maandag 7 juni 19.00 uur te zijn ingeleverd bij de redactie. Gaarne uw kopij zo mogelijk per e-mail inleveren via vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl en anders schriftelijk bij Cor Kooij, Oosterscheldestraat 35 (4302 WG). De volgende inleverdatum is 30 augustus.

Tenslotte: Zoals aan het begin van deze bijdrage aangegeven, ziet de kerkenraad ernaar uit u in de komende weken weer te ontmoeten in de zondagse diensten in de Gasthuiskerk. De woorden van ds. André Troost zingen het ons toe: “Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een Oase; hier kan men putten: nieuwe kracht, hier is beschutting voor de nacht, hier is het elke zondag Pasen! Gezegend al wie binnengaat en hier zijn lasten liggen laat.”

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,
André FlikweertAlgemeen bericht, voor beide wijkgemeenten: 
Inzage jaarrekeningen 2020
De Algemene Kerkenraad heeft de verschillende jaarrekeningen van kerkrentmeesters en diaconie voorlopig vastgesteld en de kerkenraad van de vrijzinnige wijkgemeente de jaarrekening van die gemeente. Voordat deze jaarrekeningen definitief worden vastgesteld, worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld hun mening over deze jaarrekeningen kenbaar te maken. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 11 juni 2021 bij de scriba van de Algemene Kerkenraad (J. Hoff) of, voor zover het de jaarrekening van de vrijzinnige wijkgemeente betreft, de scriba van die wijkgemeente (B. Hoexum). Hun gegevens vindt u in deze kerkbode. 
Gedurende de periode van 3 tot en met 11 juni 2021 liggen de voorlopig vastgestelde jaarrekeningen 2020 ter inzage bij de administrateur, de heer A.M.P. van der Schelde, Steenbank 68, tel. 413878.
Het betreft de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters van het centraal college en de beide wijkgemeenten én die van het college van diakenen (inclusief de beide wijkdiaconieën).
Gaarne even tevoren afspreken.