Zondagsbrief
22e jaargang nr. 14 zondag 4 april 2021
Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben. 

De ochtenddienst  (1e Paasdag) 11.00 uur                   
Voorganger: ds. L.C. de Borst
Schriftlezingen: Kolossensen 3: 1-4, Johannes 20: 1-18
 Ouderling van dienst: Janny Walhout- Burger
Organist: Johan van Broekhoven
Koster:  Wilco Kloet
Collecte: 1) Werelddiaconaat  2) Kerkbeheer 

De avonddienst  18.30 uur                   
Voorganger: ds. J. Smink, Zierikzee
Schriftlezingen: Lucas 24: 1-9, 1 Korinthe 15: 3-4
Ouderling van dienst: Janny Walhout- Burger
Organist: Niels Eversdijk
Koster: Jan Luijendijk
Collecte: 1) Werelddiaconaat  2) Avonderedienst 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken
Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Paasgroet en paaskaars
Vandaag vieren we de opstanding van onze Here Jezus Christus. We mogen weten dat de dood niet het laatste is, nee, God heeft Zijn zoon opgewekt tot het nieuwe leven. Opgewekt, want Pasen heeft ook alles te maken met Goede Vrijdag: de Ge-kruisigde is ook de Opgestane. Voor ons als gemeente een geweldige troost, een bemoediging en een enorm vooruitzicht. Dat mogen we vieren door elkaar te be-groeten: ‘De Heer is opgestaan!’ met als antwoord: ‘De Heer is wáárlijk opgestaan’. Hiertoe wordt u ook uitgenodigd aan het begin van de dienst. 
Een diaken draagt op deze paasmorgen de nieuwe paaskaars brandend de kerk bin-nen. De kaars van vorig jaar is uitgeblazen op Goede Vrijdag. Buiten ons gezichtsveld is hij weer ontstoken. Zo heeft God ook Christus opgewekt zonder dat er iemand getuige van was. Het licht van de paaskaars mag ons elke dienst weer attent maken op Gods aanwezigheid. 

Jubileum
De heer J.C. Baart en mevrouw D.J. Baart-Schults hopen zondag 4 april 71 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen met dit heugelijke feit. 

Gastvoorgangers
Vandaag gaat in de avonddienst ds. Smink voor. Hij is emeritus doopsgezind predikant en is met zijn vrouw gastlid van onze gemeente. Volgende week zijn er in beide diensten gastvoorgangers. In de morgendienst gaat – niet voor het eerst – ds. Terlouw voor. Hij is 50 jaar, werd in 1999 predikant in Willige Langerak, de eerste gemeente van wijlen ds. Van der Schee, was vanaf 2005 predikant te Ermelo en is sinds 2010 predikant van de Hervormde gemeente te Bergschenhoek. In de avonddienst gaat ds. Erik Schipper voor; het is al weer even geleden dat hij bij ons was. Hij is 59 jaar, was in het verleden kerkelijk werker in Kerkwerve en Zierikzee, werd in 2005 predikant te Moordrecht en is sinds 2012 verbonden aan de Dordtse wijkgemeente Stadspolders.

Kerkdiensten 11 april                                                                 
10.00 uur
Voorganger: ds. A. D. L. Terlouw, Bergschenhoek
Collecte: 1) Onderhoud gebouwen  2) Kerkbeheer
Deurcollecte: Stichting Open Doors

18.30 uur
Voorganger: ds. H. Schipper, Dordrecht
Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst
 
Aanmelden voor de kerkdiensten
Voor zowel de ochtenddienst als de avonddienst is aanmelden nog noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via de website van onze wijkgemeente tot en met donderdag. Iedereen die kan komen, krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren). 

Collecte 4 april Werelddiaconaat, Zuid-Afrika, een toekomst voor kansarme kinderen
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie onder-steunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlij-ke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

Deurcollecte 11 april Stichting Open Doors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd en verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijk lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geven ze trainingen en verleent de organisatie praktische hulp zoals trau-mazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast willen ze ook westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. En daarvoor houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert ze reizen naar gesloten landen en geeft presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.

Kindernevendienst
Elke week maken we voor de kinderen van de kindernevendienst een filmpjes met Aron en Talitha. Deze zondag verzorgd vanuit de Gasthuiskerk. De link is op de web-site te vinden tussen de gewone diensten en op de CHRCH app ook bij de diensten. Via deze link kun je hem ook bekijken: https://youtu.be/P6o7iftfMyg
Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het gezinsboekje van Kind op Zondag wat vorige week is uitgedeeld. Ook is er materiaal van Vertel het maar uitgedeeld. Je kunt ook op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem ge-ven, laat het dan even weten via 06-49620812 (Joannet), dan kunnen we het mate-riaal mailen.

Bijbelleeskring
Ter voorbereiding voor 7 april lezen we Exodus Hst 36 t/m 40. 

Dank
De kerkenraad wil ik bedanken voor de mooie bijzondere bos bloemen en het cadeau dat ik kreeg bij mijn afscheid als ambtsdrager gedurende 16 jaar. Alle lof en dank aan Hem die dit mogelijk maakte. Ik wens allen een goede Pasen en overwinningsfeest toe. Het is ieder jaar weer een wonder te mogen stilstaan en te geloven in het onge-lofelijke wat op de Paasmorgen gebeurd is. Een groet aan allen, Piet de Jonge.

Liederen ochtenddienst
Psalm 118: 9, 10
Lied 617: 1 t/m 7
Projectfilmpje/lied ‘Levensweg’
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
Lied 624
Lied 645: 1,2,5
Lied 634

Schriftlezingen
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20: 1-18

Liederen avonddienst
Psalm 100:1,2
Psalm 100:4
Lied 287:1,2
Psalm 149:1
Lied 657:4
Lied 592:2,3
Lied 630:1,4
Lied 425

Schriftlezingen
Lucas 24:1-9
1 Korinthe 15:3 en 4