Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /WWW/A/.5c1/h/hergz/htdocs/gw/sb/zbact.php on line 22
Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Tekstvak:                                                                                                   Zondagsbrief

21e jaargang nr 28 zondag 5 juli 2020

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

  De ochtenddienst     10.00 uur 

  Voorganger:  ds. M. H. Vastenhout, Eethen en Drongelen, All- in- one-dienst

Ouderling van dienst:  Arjan Lindhout

   Organist: Sem Bienefelt

  Koster: Henk Tromper

  Collecte: 1) Stichting Kebene  2) Kerkbeheer

 

 De Avonddienst   18.30 uur

  Voorganger: ds. A. H. Groen, Rijsoord

  Schriftlezingen:  2 Koningen 22: 1 - 11

Ouderling van dienst: Arjan Lindhout

  Organist: Erik Zwiep

   Koster: Henk Tromper

  Collecte: 1) Stichting Kebene  2) Avonderedienst

 

 Collectebijdrage ook per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per bank overmaken.

Voor de collecte voor het jeugddiaconaat (Stichting Kebene) kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

 

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Wim de Leeuw

  Jannewekken 28  •telefoon 412045  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

 

Diensten te beluisteren via kerkomroep ιn te bekijken via de website.

De kerkdiensten kunnen via www.kerkomroep.nl worden beluisterd. In het zoekvenster bij ‘Vind uw kerk’ intypen: ‘Zierikzee’- klikken op Zierikzee, Gasthuiskerk – klikken op ‘luisteren’ achter de juiste datum. Na afloop van de opname duurt het even voor de datum van de betreffende zondag plus de bijbehorende bestanden weer op de site van Kerkomroep verschijnen. De ochtenddiensten kunnen ook worden bekeken. Dat gaat niet via de kerkomroep maar heel eenvoudig via de website www.hervormdzierikzee.nl. U klikt door naar het beginscherm van onze gewone wijkgemeente. Op dat beginscherm ziet u een icoontje. Als u daarop drukt, gaat de uitzending direct lopen. Dit icoontje blijft de hele volgende week zichtbaar op het beginscherm. Als u de dienst nog later wilt bekijken, dan kunt u onder het balkje “Kerkdiensten” aanklikken: “Terugkijken” en vervolgens de dienst van uw keuze aanklikken.

Gastvoorgangers

Vanaf deze zondag zijn er op zondag weer twee diensten. De morgendienst is een “all-in-one-dienst”, waarin vijf jongeren (Sem, Arno, Rick, Anouk en Lucas) de overstap maken van de kindernevendienst naar de catechese. In deze dienst gaat ds. Vastenhout voor. Hij is 39 jaar oud, was vanaf 2008 voor de GZB zendingspredikant in Mexico en is sinds 1 februari 2015 predikant in de Hervormde gemeente te Eethen en Drongelen, in het land van Heusden en Altena. Hij ging al verschillende keren bij ons voor. Ook in de avonddienst is er een vertrouwde gastpredikant in de persoon van ds. Groen. Hij is 64 jaar, was vanaf 1987 predikant te Waarde, Hellendoorn en Sliedrecht en is sinds december 2013 verbonden aan de Hervormde gemeente te Rijsoord.

Volgende week zondag gaat in de morgendienst ds. J.W. Meeuwissen voor. Zij is 35 jaar, was vanaf 2012 predikant van de Hervormde gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk en is sinds begin van dit jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. In de avonddienst ontmoeten we voor het eerst als voorganger onze vroegere organist drs. Mar van der Veer. Hij was vele jaren docent muziek in Middelharnis, rondde in 2018 zijn theologiestudie in Brussel af en ontving een zogenaamd preekconsent om in de Protestantse Kerk voor te gaan.

 

 

Bijwonen van een kerkdienst
Vanwege de corona-maatregelen hebben we te maken met beperkingen in de erediensten. Tot vorige week konden we alleen online diensten beleggen. Vanaf 1 juni kunnen we met maximaal 30 kerkgangers in de dienst aanwezig zijn en vanaf 1 juli met maximaal 100.

Omdat we ons aan deze regels moeten houden is het noodzakelijk dat we van te voren weten wie er in de dienst aanwezig zijn. Daarom is er een aanmeldsysteem ontwikkeld waarbij iedereen zich per dienst kan aanmelden. Als er teveel aanmeldingen zijn voor een dienst wordt er een selectie gemaakt. Zo proberen we het aantal personen te reguleren en te verdelen. We roepen iedereen op om hiervan gebruik te maken, u hoeft zich echt niet bezwaard te voelen. In de kerk zijn de stoelen op ruime afstand van elkaar gezet, zodat het veilig is om aanwezig te zijn. Het is goed en fijn om elkaar als gemeente ook weer te ontmoeten in de kerk. Gelet op de uitdrukkelijke adviezen van de overheid en de landelijke kerk zal er van zang helaas geen sprake kunnen zijn en worden de liederen instrumentaal uitgewerkt.

 

Hoe kunt u zich opgeven?
U kunt een verzoek tot het bijwonen van een dienst doen via de website van onze wijkgemeente. Daar staat het icoontje voor de aanmelding. U kunt aangeven welke dienst(en) u wilt bijwonen. Het verzoek kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Daarna wordt er een selectie gemaakt voor die dienst op zondag. Iedereen die geselecteerd is voor die dienst, ontvangt een bericht op vrijdag of zaterdag. Bij geen bericht bent u dus helaas niet geselecteerd en kunt u nog niet aanwezig zijn in die dienst. U moet voor elke dienst apart een verzoek indienen.
Een uitdrukkelijke vraag om zoveel mogelijk gebruik te maken van het aanmeldsysteem via de website. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren).

 

Bloemen

De bloemen van deze week gaan vanuit de gemeente als groet en ter bemoediging naar  mevrouw A.J. van Eck - Schimmel, Oosterscheldestraat 91. We denken ook aan de heer C.P. van Eck, al geruime tijd wonend in Borrendamme 61 (4301 VD).

 

Verjaardagen en jubilea

Op vrijdag 10 juli a.s. hoopt het echtpaar A. van Noord - Jonker, Volkerakstraat 29 (4301 XV) hun 50-jarig huwelijksjubileum te gedenken.

 

 Op zaterdag 11 juli a.s. hoopt het echtpaar H. Walhout - Burger, Willem Alexanderweg 3 (4316 BG Zonnemaire) hun 45-jarig huwelijksjubileum te gedenken.

 

Wij feliciteren beide echtparen van harte met hun jubileum en wensen hen nog vele goede jaren toe!

Eveneens feliciteren wij de niet bij name te noemen jarigen en jubilea.

 

Omzien naar elkaar

In het bijzonder denken wij aan de gemeenteleden van wie we weten dat zij (ernstig) ziek zijn en zij die het in deze onzekere en eenzame tijd moeilijk hebben. Wij bidden voor hen om kracht en moed.

 

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, allen die teleurgesteld en bedroefd zijn, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Geboorte

Op woensdag 1 juli is er bij Bram en Femke Boogaard - van Splunter een dochter geboren, zij heeft de naam Sara gekregen. Blij en dankbaar zijn haar ouders, zij wonen Nieuwstraat 28, 4697 CD  Sint Annaland.

De grootouders Flora en Koos van Splunter - Hol zijn heel dankbaar en trots met hun eerste kleinkind (Torenweg 2b, 4328 JC  Burgh-Haamstede).

 

Blij en dankbaar zijn Catrien en Arie Vermeulen - van den Hoek, Oosterscheldestraat 152 (4302 WK) met de geboorte van hun kleinzoon Jenz op maandag 29 juni.

 

Wij feliciteren de ouders en grootouders van harte en wensen hen veel voorspoed en zegen toe bij het opgroeien van Sara en Jenz.

 

 

Beroepingswerk: extra gemeentevergadering op 12 juli – 11:30 uur

Zondagmorgen 12 juli vindt vanaf 11.30 uur een extra gemeentevergadering plaats in de Gasthuiskerk met het oog op het beroepen van een nieuwe predikant. Alle gemeenteleden, jong en oud, zijn van harte welkom. Vanwege de komende vakantieperiode hebben we gekozen voor dit moment, in de verwachting dat veel gemeenteleden op deze zondagmorgen in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn.

 

De kerkenraad heeft op woensdag 1 juli, na een zeer zorgvuldige voorbereiding door - en eensgezinde voordracht van de beroepingscommissie, unaniem besloten ds. L.C. de Borst te Buren en Zoelen te kandideren als te beroepen predikant voor onze gemeente. Ds. De Borst is 49 jaar, werd in 2003 predikant in zijn eerste gemeente Zevenhuizen en is sinds oktober 2009 verbonden aan de Hervormde Gemeente te Buren en vanaf 2014 te Buren en Zoelen. Hij is nog niet eerder voorgegaan in onze gemeente. Om een eerste indruk te krijgen van de predikant kunt u op internet diensten terugvinden, waaronder die van de afgelopen weken. De dienst van 28 juni is te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/520/events/recording/159333120000520

De dienst van 21 juni is te beluisteren (en te bekijken) via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1666/events/recording/159272640001666

 

In het eerste deel van de vergadering zullen de kerkenraad en de beroepingscommissie de voordracht motiveren. Ds. F.J.T. Schipper, die als consulent bij het beroepingsproces betrokken is, zal ook aanwezig zijn. Na de pauze zal een schriftelijke stemming plaatsvinden door de belijdende leden van de gemeente. De stemgerechtigde leden ontvangen, als zij zich bij binnenkomst melden, een stembiljet.

De plaatselijke regeling van onze gemeente bepaalt dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden (de belijdende leden) gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. De volmachten dienen schriftelijk en ondertekend te zijn en dienen bij binnenkomst aan de scriba of voorzitter van de kerkenraad te worden getoond. Dan worden de bijbehorende stembiljetten ontvangen.

 

U kunt voor het verlenen van volmacht gebruik maken van onderstaand formulier:

 


Volmacht stemmen door een ander.

Ondergetekende:

(naam)…………………………………………………………………..

 

(adres)……………………………………………………………………

 

belijdend lid van de Hervormde Gemeente Zierikzee (gewone wijkgemeente),

geeft volmacht om op 12 juli 2020 voor hem/haar een stem uit te brengen

over het beroepen van de voorgedragen predikant, ds. L.C. de Borst te Buren en Zoelen, aan:

(naam)……………………………………………………..……………

 

(adres)……………………………………………………………………

eveneens belijdend lid van de Hervormde Gemeente Zierikzee (gw).

 

Handtekening volmachtgever: ……………………………………………..

Kerkdiensten  12 juli   10.00uur

Voorganger:   mw. ds. J.W. Meeuwissen, Sint‐Maartensdijk

Collecte: 1) Onderhoud gebouwen  2) Kerkbeheer

18.30. uur  drs. M. van der Veer

Collecte: 1) Onderhoud gebouwen  2) Avonderedienst

 

 

Kindernevendienst

Hallo allemaal,

Aan het begin van het jaar hebben we een aantal data doorgegeven waarop activiteiten plaats zouden vinden. Helaas konden deze vanwege Covid-19 niet doorgaan.
Nu de regels van het RIVM wat versoepeld zijn hebben wij als leiding van de kindernevendienst gekeken naar wat er weer mogelijk is.

Noteer allemaal alvast de volgende 2 data in de agenda:

29 augustus en 6 november.

Tzt volgt verdere informatie hierover.

Wij hopen jullie allemaal weer te zien op de wekelijkse bijeenkomsten van de kindernevendienst.
Alvast een fijne zomervakantie gewenst en hopelijk tot snel!

 

Kindermomenten in Corona-tijd
In de afgelopen periode waarin zoveel anders was dan we gewend waren, zochten wij als leiding
van de kindernevendienst naar een manier om voor de kinderen toch de kerk voor hen te laten doorgaan. Al heel snel kwam de uitnodiging van dominee Schipper om samen te werken aan de wekelijkse kindermomenten van onze beide gemeenten.
Afgelopen zaterdag is het laatste filmpje online gezet en komt aan deze samenwerking een einde.
We zijn de Thomaskerk dankbaar voor de uitnodiging en de samenwerking met hun dominee en technisch team om ook voor de kinderen van de Gasthuiskerk het Evangelie te mogen blijven verkondigen.
Het is de bedoeling dat de kindernevendienst vanaf 12 juli in onze Gasthuiskerk weer van start zal gaan. We zien de kinderen graag weer terug.
Namens de kinderen en leiding van de kindernevendienst

 

 

Bedankt

We bedanken voor de hartelijke gelukwensen, die we bij ons 50-jarig huwelijk ontvingen. Ook voor enkele fraaie herinneringen aan onze trouwdag, die genoemd werden.

Wim en Corrie de Vos-van Driel

Liederen avonddienst

Psalm 122: 1 en 3

Psalm 124: 1 en 4

Psalm 133

Lied 837: 2 en 4

Lied 723: 2

Lied 415: 1 en 2

Lied 415: 3

Schriftlezing

2 Koningen 22: 1 - 11                                   

 

 

 

 

 

 

  In de Morgendienst is er

  een gedrukte liturgie aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vσσr 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: vacant
Pastoraal contactadres: mw. J.A. van der Schelde-Dool, tel.0111-413878/06-11865799
bij geen gehoor: mw. C.J. van Beveren-van Mierloo, tel.0111-414889/06-22529646
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl