Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief

 19e jaargang nr. 42 , zondag 14 oktober 2018.

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst   09:30 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf

   Schriftlezingen:  Deuteronomium 15: 1-11, Marcus 10: 17-31

Ouderling van dienst:  Johan Hoff

    Organist:   Erik Zwiep

  Koster:  Jan Willem Viergever

  Collecten:  1) Werelddiaconaat 2) Kerkbeheer

  Deurcollecte:  Extra deurcollecte  “Noodhulp Sulawesi”

  Crèche:  Ria Verwijs, Sarah Klink, Estée Lindhout

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied “Goedemorgen, welkom allemaal” kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:

  Jongste groep: Els en Lucas de Vlieger.

  Midden groep: Linda de Vlieger, Ariëlla Kooij.

  Oudste groep: Linda de Vlieger.

 

De avonddienst  18:30 uur  
  Voorganger:  ds. P.A. Broere, Tholen

  Schriftlezingen:  Exodus 20:1-6, Jeremia 31:29-34

Ouderling van Dienst:  Johan Hoff

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Jan Willem Viergever

  Collecte:  1) Werelddiaconaat 2) Avonderedienst

 

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Eleanore van Opdorp

   Korte Nobelstraat• telefoon 415133  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Gastpredikanten

Vandaag gaat in de avonddienst voor ds. P.A. Broere. Hij is 51 jaar, werd in 1993 predikant te Pesse (Dr) en is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Kerken te Tholen en Poortvliet.

Volgende week zondag zijn er in beide diensten gastvoorgangers. De voorganger in de morgendienst, ds. Marjan Riedijk, was tot januari 2016 zes jaar lang jeugdouderling in onze gemeente en is sinds oktober 2016 predikant in de Protestantse Gemeenten te Nieuwerkerk en Zonnemaire. De voorganger in de avonddienst is ds. H.D.W. Groot Karsijn. Hij is sinds november 2016 verbonden aan de Protestantse Gemeente te Kerkwerve en de Hervormde Gemeente te Oosterland.

 

Kerkdiensten 21 oktober

09.30 uur Voorganger: mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/ Zonnemaire

Collecten: 1) Pastoriefonds  2) Kerkbeheer

18.30 uur Voorganger: ds. H.D.W. Groot Karsijn, Oosterland

Collecten: 1) Pastoriefonds 2) Avonderedienst

Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 

Zondag 14 oktober collecte werelddiaconaat/wereldvoedseldag

Leven van vis en ecotoerisme in Nepal - De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen, dankzij stijgende inkomsten, het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!

 


Extra deurcollecte  – “Noodhulp Sulawesi”

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben al meer dan 1.570 mensen het leven gekost. Het rampencentrum verwacht dat het dodental de komende dagen nog zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.

Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig. Dank u wel voor uw steun! 

De diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen. U kunt uw gift ook overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (G.W.); NL43  RABO 0375 1750 08, onder vermelding van “Noodhulp Sulawesi” .

 

Omzien naar elkaar
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Verkiezing kerkenraadsleden

De kerkenraad deelt u met blijdschap mee dat dhr. A.C. in ’t Anker, Mastgatstraat 24, 4301 WG Zierikzee zijn benoeming tot ouderling heeft aanvaard. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van dhr. In ’t Anker dienen uiterlijk vrijdag 19 oktober schriftelijk en ondertekend te zijn ingediend bij de scriba, Touwbaan 4.

 Verder kunnen we u meedelen dat mevr. E. Hillebrand-Bolhuis, Nieuwe Bogerdweg 17, 4301 VC Zierikzee benoemd is tot ouderling. Deze week zal een beslissing nemen en we vragen uw meeleven en voorbede.

 

Mantelzorgers worden “in het zonnetje “ gezet.

10 November is elk jaar de dag van de mantelzorgers. Het S.M.W.O. Welzijn Schouwen-Duiveland zet de mantelzorgers dit jaar op vrijdag 9 November “in het zonnetje”. Iedereen die iemand kent die een naaste intensief en langdurig verzorgt, kan deze hier voor opgeven. Het gaat dus niet om beroepskrachten of vrijwilligers. Opgeven kan t/m maandag 29 oktober.  (Naam / Adres /  Postcode /Plaats / Reden v opgave) bij Janny Bouwman,  tel.nr. 0111- 413426e-mailadres: gbouwman@zeelandnet.nl

 

Kerst bij de Kindernevendienst

Ook dit jaar kunnen de kinderen van de crèche en de kindernevendienst zelf kiezen welk boek ze graag als kadootje krijgen na de KinderKerstviering van 23 december. De keuzelijsten worden de komende weken weer op zondag uitgedeeld in de crèche en kindernevendienst. Tot uiterlijk 4 november kunnen ze worden ingeleverd bij Jeroen en Marianne van Mourik.

 

Deze week

Maandag 15 oktober

19.30 uur College van kerkrentmeesters

20.30 uur Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 72: 1

Psalm 72: 4 en 7

Lied 320: 1, 2 en 3

Lied 288

Lied 1008: 1, 2 en 3

Lied 843

Lied 838: 1, 2 en 3

Lied 418: 1, 2 en 3

 

Schriftlezingen

Deuteronomium 15: 1-11
Marcus 10: 17-31

 

Liederen avonddienst

Psalm 135: 1, 3 en 8

Psalm 135: 10

Psalm 81: 7, 8 en 9

Lied 886: 1

Lied 825: 1, 6 en 7

Lied 412: 1

Lied 248

 


Schriftlezingen

Exodus 20: 1-6

Jeremia 31: 29-34