Predikant:

Ds. P. de Graaf

Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

Telefoon: 0113-785227

E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 19 mei

09.30 uur ds. P. de Graaf

Collecten: St. Vrienden van de Hoop / Kerkbeheer

18.30 uur ds. P. de Graaf m.m.v. Laetare, project ‘Le(e)f’

Collecten: St. Vrienden van de Hoop / Avonderedienst

 

Zondag 26 mei

11.00 uur ds. C.L. de Rooij, Rotterdam

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

Deurcollecte: Stichting Voorkom!

17.00 uur: Kleurrijke dienst in de Thomaskerk

 

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag (gezamenlijke dienst in Gasthuiskerk)

09.30 uur ds. P. de Graaf

Collecten: PDC De Herberg / Kerkbeheer

 

Zondag 2 juni

09.30 uur ds. P. de Graaf (viering Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat classicaal ZWO-project / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18.30 uur ds. P. de Graaf (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat classicaal ZWO-project / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Aanstaande  zondagavond wordt de dienst geheel verzorgd door Gospelkoor Laetare. Zij trekken met hun prachtige muzikale project Le(e)f langs vele gemeenten. Op inspirerende wijze raakt het Gospelkoor met muziek, zang en Woord de harten van velen en misschien wel van iedereen die daarbij aanwezig is. We hopen dat u allen zondagavond de prachtige klanken van het koor tot u komt nemen. Natuurlijk zijn er ook momenten dat u/jij zelf de stem kan gebruiken voor het zingen van liederen. Komt allen! Verwondert u en geniet en dat allemaal tot eer van de Heer en opbouw van de gemeente. Zondagmorgen 26 mei hoopt een voor u en mij welbekende voorganger de dienst te leiden. Collega De Rooij heeft niet allen u als gemeente jarenlang als herder en leraar gediend en zo vele harten mogen raken en inspireren maar ook mij heeft hij gevormd, geïnspireerd en enthousiast gemaakt voor het vak en ambt van predikant in de tijd dat ik in maandenlang in Gouda als leer-vicaris met hem mocht optrekken. Zondagmiddag 26 mei wordt er om 17.00 uur in de Thomaskerk een interkerkelijke kleurrijke dienst gehouden. Die is voorbereid met de leden van de bijbelgespreksgroep voor mensen met een beperking. Dit seizoen ging het over reizen. Daarom is het thema van de dienst ‘Samen op reis naar een ander land’. In de Bijbel worden heel wat reizen ondernomen. De mensen vinden het spannend om het vertrouwde achter zich te laten. Maar ze merken vaak ook dat het heel verrassend kan zijn om mensen uit een ander land te leren kennen. Die zijn soms verrassend gastvrij. Dat ondervinden Naomi en Ruth bij voorbeeld. Jezus geeft zijn leerlingen zelfs de opdracht om op reis te gaan naar andere landen om daar over hem te vertellen. Ds. Schipper is voorganger in de dienst, maar leden van de gespreksgroep laten ook van zich horen. Vóór de dienst is er een ontvangst met thee, koffie en iets lekkers. De avonddienst in de Gasthuiskerk komt deze zondag te vervallen. Op Hemelvaartsdag komen we als hervormde gemeente en gereformeerde kerk samen in de Gasthuiskerk. Op oudejaarsavond was de gezamenlijke dienst in de Thomaskerk en nu in de Gasthuiskerk. We zien er allemaal naar uit. Op de enige zondag die ingesloten is tussen twee kerkelijke feestdagen hopen wij in beide diensten het Heilig Avondmaal te vieren. Het is dan de zogenaamde wezen zondag. Bijzonder om op zo’n dag je niet alleen en verlaten te hoeven te voelen omdat in het breken van het brood en het schenken van de wijn de aanwezigheid van onze Heer bijna tastbaar is. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Omzien naar elkaar: Verdriet is er bij de familie Bolle, Zuidwellestraat 25 (4301 GS). Vrijdag 3 mei is de moeder van de heer Bolle, mevrouw E.L. Bolle-van den Hoek, overleden in de leeftijd van 87 jaar. Ook is er verdriet bij de familie Schouls, Moggestraat 50 (4301 LG). Dinsdag 7 mei is de broer van de heer Schouls overleden in de leeftijd van 87 jaar. Het is ons gebed dat de Heer de families in deze bedroefde dagen en daarna voortdurend zal leiden.

 

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Gemeenteavond: Reserveert alvast 20 mei in uw agenda! U bent dan van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond die we dan hopen te houden. We willen u op deze avond informeren over de jaarrekeningen van 2018 van de kerkrentmeesters en diaconie. Daarnaast willen we u ook informeren over de voorbereidingen die we nu treffen voor het aanstaande beroepingswerk in verband met het komende emeritaat van ds. De Graaf. Naast een gezonde financiële situatie moeten we, om te kunnen beroepen, een actueel beleidsplan en profielschetsen van de gemeente en nieuwe predikant hebben. We willen u daarover informeren en u krijgt alle gelegenheid daarover vragen te stellen. Daarna kunnen we ze in de kerkenraadsvergadering van 3 juni definitief vaststellen. Mocht u vooraf inzage willen in het beleidsplan, dan kunt u een mailtje sturen naar kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl U krijgt natuurlijk ook de gelegenheid om over allerlei andere zaken die de gemeente betreffen vragen te stellen. Er wordt echter niet alleen gesproken over financiën en beroepingswerk. Onze oudpredikant Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke zijn ook aanwezig om ons meer te vertellen over hun werk in Malawi. Rieneke zet zich als verpleegkundige in om de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden. Samen met verpleegkundigen ter plekke geeft ze deze zorg aan mensen in het Ekwendeni Mission Hospital, maar ook en vooral bij mensen thuis, in de dorpen rondom Ekwendeni. Gert is naar Malawi gekomen om de presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP Livingstonia) te helpen haar droom werkelijkheid te laten worden: dat in het leven van de plaatselijke gemeenten en van de kerk als geheel interactieve Bijbelstudie een centrale plaats heeft. Redenen genoeg om naar de gemeenteavond te komen! De avond begint om 19:30 uur. De koffie staat klaar om 19:00 uur. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. We hopen velen van u te verwelkomen en zo een goede ontmoeting met elkaar te hebben.

 

Opbrengst actie “Versoberen voor Thailand”: Zondag 5 mei hebben we in de kerkdienst de actie “Versoberen voor Thailand” afgerond. De actie heeft het prachtige bedrag van €1.123 opgebracht voor het werk van de Fam. De Bel. Wanneer u nog niet in de gelegenheid bent geweest en u wilt alsnog uw bijdrage geven, dan is dat nog mogelijk door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (G.W.); NL43 RABO 0375 1750 08, onder vermelding van “Fam. de Bel - Thailand” . Namens Rien & Maaike de Bel hartelijk dank voor uw betrokkenheid. De diaconie.

 

Eindexamens: Voor veel jongeren zijn inmiddels de eindexamens begonnen. Of je er nu goed voorstaat of misschien iets minder, het is een spannende tijd. Eerst de examens (soms wel twee vakken per dag) en dan begint het wachten op de uitslag. Vanuit het jeugddiaconaat willen we rond de dag van de uitslag graag weer aandacht besteden aan de jongeren uit de gemeente die examen hebben gedaan. Dus doe je zelf eindexamen of heeft u een (klein)kind, neefje of nichtje die examen doet, dan zouden we dat graag weten. Aanmelden kan bij jeugddiaken Eleanore van Opdorp; e-mail eleanorevopdorp@gmail.com

 

Koopavondgebed: Reeds nu wordt u gemeld dat op donderdagavond 23 mei het eerste Koopavondgebed is van dit seizoen. Dit wordt georganiseerd door de verschillende kerken die samenwerken in het Platform van Kerken. Het Koopavondgebed wordt tijdens de zomermaanden gehouden in de Gasthuiskerk.

 

BBQ: Maandag 10 juni, tweede pinksterdag, is er een barbecue voor de gezinnen waarvan er 1 of meerdere kinderen naar de crèche komen. Er zal een eigen bijdrage gevraagd worden voor de volwassenen. Dit is afhankelijk van de aanmeldingen. Jullie zijn welkom vanaf 16.00 uur aan de Tellersweg 1 in Kerkwerve. Graag aanmelden vóór 20 mei aanstaande. Ik hoop jullie allemaal te zien! Groetjes, Lindy

 

 

Agenda:

Maandag 20 mei

19.30 uur: Gemeenteavond

Dinsdag 21 mei

20.00 uur: Moderamen, Touwbaan 4

Woensdag 22 mei

10.00 uur: Bijbelkring, ‘t Vrije 6

Maandag 3 juni

19.30 uur: Wijkkerkenraad

 

Een hartelijke groet vanuit Krunege, Ds. P. de Graaf