Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 23 september

11.00 uur ds. P. de Graaf  (Startdienst)

Collecten: Care4Malawi / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18.30 uur ds. P. de Graaf  (Zangdienst)

Collecten: Care4Malawi / Avonderedienst

 

Zondag 30 september

09.30 uur ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer

15.00 uur ds. P. de Graaf  & ds. A.P. van der Maas

Verbintenis ds. A.P. van der Maas tot classispredikant

Collecten: Plaatselijk kerkenwerk / Zeeland voor Pakistan

 

Bij de diensten: Aanstaande zondag staat in het teken van de start van het winterseizoen. Zaterdag beginnen we daarmee met gemeentelijke activiteiten en zondag komen we in de eredienst bij elkaar om God een zegen te vragen voor alle activiteiten en stil te staan bij het jaarthema “Een goed gesprek”. Verderop leest u hier meer over. De avonddienst is een zangdienst. Op verzoek van vele gemeenteleden zingen we in deze zangdienst uitsluitend liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Zondag 30 september hoopt collega Van Dis, voor zover mij bekend, voor het eerst voor te gaan in onze gemeente. Ik hoop dat zijn ontmoeting met u bij hem en bij u het verlangen in het hart doet groeien dat de preekvoorziener belt voor een nieuwe afspraak. Zondagmiddag 30 september is er om 15.00 uur een bijzondere dienst. In die dienst hoopt  ds. Arie van der Maas verbonden te worden aan de classis Delta, als classispredikant. De dienst staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van onze gemeente. Nadat de verbintenis heeft plaatsgevonden neemt ds. Van der Maas de dienst van mij over. U bent allemaal van harte uitgenodigd om in deze dienst aanwezig te zijn. De gebruikelijke avonddienst van 18.30 uur komt deze zondag te vervallen. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Startweekend 22 en 23 september: Aanstaande zaterdag en zondag is ons startweekend dat in het teken staat van het thema “Een goed gesprek”. Op zaterdagmiddag verzamelen we om 14:00 uur op het terrein achter de kerk. Bent u met de auto, dan graag parkeren op Gasthuisboomgaard of Mosselboomgaard. We gaan vervolgens al fietsend op bezoek bij gemeenteleden die in het buitengebied wonen voor een goed gesprek met hen en met elkaar. De fietspuzzeltocht duurt ruim 2 uur. Voor ouderen en voor jonge kinderen geldt: de puzzeltocht kan ook per auto worden afgelegd. Als u als chauffeur wilt fungeren, dan graag even een berichtje naar asflikweert@zeelandnet.nl. Wie op de racefiets komt mag een grotere ronde afleggen, die is uitgezet door Jan-Arie Struijk. Ook in dat geval is het vertrek om 14:00 uur. Omstreeks 17:00 uur hopen we allemaal weer terug te zijn bij de Gasthuiskerk om met elkaar te eten. Als u er niet eerder bij kunt zijn, dan kunt u op dat moment alsnog aansluiten. U wordt gevraagd zelf een voorgerecht, hoofdgerecht en/of een nagerecht mee te nemen. Een uiterst deskundige Zierikzee-bakt-jury (met onder meer ds. De Graaf) zal een prijs uitreiken voor de beste gerechten en daarbij letten op smaak en vormgeving. Dus: laat uw culinaire talenten los op uw favoriete gerecht. U wordt gevraagd zelf borden en voldoende bestek mee te nemen. Voor bekertjes en drinken wordt gezorgd. Tussen de bedrijven door kunt u nog deelnemen aan een spannende activiteit. Voor de kinderen is er een springkussen en een creatieve activiteit. Ben je tussen de 12 en 20 jaar oud: lees dan het bericht hierna.

 

Op zondag staat de morgendienst (11:00 uur) natuurlijk in het teken van het thema “Een goed gesprek”. Een bijzonder gesprek uit het Oude Testament staat centraal in deze dienst, waarin ook enkele verrassende elementen zullen voorkomen. Na de kerkdienst willen we met elkaar koffiedrinken. De al genoemde deskundige jury zal nu een prijs uitreiken voor de mooiste en lekkerste taart. Dus: leef u uit om uw favoriete taart te delen met uw medegemeenteleden. De taarten kunnen zondag vóór de dienst worden afgeleverd in het kerkcentrum. Graag ontmoeten we elkaar op zaterdag 22 en zondag 23 september. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is hartelijk welkom.

De commissie startweekend

 

Hey! Ben jij tussen de 12 en 20 jaar oud? Check dan dit! Natuurlijk hebben we ook aan jullie gedacht! Oók op zaterdagavond 22 september is er vanaf circa 17:30 uur een gezellige barbecue op het parkeerterrein achter de kerk. Een heerlijk avondje relaxen met je vrienden in de Grill & Chill corner, terwijl je geniet van een volledig verzorgde maaltijd! Na de barbecue kun je nog deelnemen aan een spannende activiteit! Wat deze activiteit is blijft nog even geheim, maar het belooft mysterieus te worden. We zien jullie op 22 september in de Grill & Chill Corner achter de kerk! Aanmelden is niet nodig.

 

Agenda

Dinsdag 25 september

19.00-20.00 uur: Start catechese alle groepen

20.30 uur: Moderamen

Donderdag 27 september

20.30 uur: Moderamenoverleg met Ger. Kerk, Thomaskerk

Dinsdag 2 oktober

20.00 uur: College van diakenen

 

Een hartelijke groet vanuit de Open Hof, ds. P. de Graaf


 

 

 

Zierikzee

 Zondag 23 september 2018

 

 

kerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasthuiskerk 18.30 uur

 

Zangdienst

Liederen Johannes de Heer

 

 


 

 

 


  Uitnodiging

 

 

Met vreugde nodigt het breed moderamen van de classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden) u uit voor de kerkdienst op zondag 30 september 2018 om 15.00 uur in de Gasthuiskerk te Zierikzee.

 

In deze dienst zal

ds. Arie van der Maas

 

als classispredikant verbonden worden aan de classis. Deze verbintenis en viering luiden een nieuwe periode in, zowel voor de classis Delta, die sinds 1 mei jl. is gevormd, voor haar gemeenten, als voor ds. van der Maas en zijn gezin. De belangrijkste opdracht daarbij zal zijn om samen te zoeken naar het hart van het kerk-zijn in deze en de komende tijd.

 

De dienst staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Zierikzee. Medewerking aan de dienst zal worden verleend door mensen afkomstig uit de voormalige classes.

 

In de dienst zullen voorgaan ds. Piet de Graaf, predikant van de Gasthuiskerk, en ds. Arie van der Maas. Na de dienst is er in de kerk en achterliggende zaalruimte volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en kunt u Arie en Colinda van der Maas de hand drukken.

 

We hopen van harte u te mogen begroeten op 30 september in Zierikzee!

 

Namens het breed moderamen,

ds. Piet de Graaf, preses
Piet van den Boogaart, scriba

 

Contactgegevens classispredikant
ds. A.P. (Arie) van der Maas
Dorpsstraat 63, 4424 CW Wemeldinge.
Telefoon: 06 – 31 99 11 07

E-mail: a.vandermaas@protestantsekerk.nl

Website: www.arievandermaas.nl

Website classis Delta: www.gelovenindedelta.nl

 

De kern van de functie van de classispredikant is geestelijk leiderschap

De classispredikant vervult een spilfunctie in het werk van de classicale vergadering van de Protestantse Kerk in Nederland. Als predikant en lid van het moderamen van de classicale vergadering belichaamt de classispredikant in persoon de roeping van de classicale vergadering om leiding te geven aan het gezamenlijk kerk-zijn van de gemeenten in de classis en het bevorderen van ontmoetingen tussen gemeenten en ambtsdragers. In deze ontmoeting staat centraal de bezinning op de gezamenlijke roeping van gemeenten als kerk in de classis en de wijze waarop de ambtsdragers daarin hun rol vervullen. Aan de classispredikant wordt het geestelijk leiderschap in de classis toevertrouwd. Hij heeft primair tot taak om gemeenten en ambtsdragers te herinneren aan het wezen van de kerk: het evangelie, de geloofsgemeenschap, het diaconaat en de zending als kerk van Christus. De classispredikant geeft dit geestelijk leiderschap binnen de classis gestalte in het periodiek bezoeken van gemeenten en ambtsdragers om op inspirerende en pastorale wijze aandacht te vragen voor het hart van kerk-zijn. In dit kader komt ook de bevordering van de cultuur van mobiliteit en flexibiliteit aan de orde. Deze bezoeken vormen de kerntaak van de classispredikant. Alle andere werkzaamheden staan in het kader van de roeping tot dit geestelijk leiderschap. De classispredikant geeft in het bijzonder aandacht aan mogelijkheden om het kerkelijk leven ter plaatse te bevorderen en de belemmerende factoren daarvoor bespreekbaar te maken. Inspireren, bemoedigen, adviseren en doorverwijzen naar anderen, vormen het gereedschap van de classispredikant. Zo nodig is de cassispredikant namens het breed moderamen van de classicale vergadering in bijzondere omstandigheden bevoegd tot het geven van aanwijzingen, het voeren van regie of het nemen van voorlopige besluiten om de orde te bewaren. De classispredikant is, samen met andere leden van het breed moderamen, het ‘gezicht’ van de classis naar buiten. De classispredikant werkt binnen het kerkordelijk mandaat van (het breed moderamen van) de classicale vergadering en is aan deze te allen tijde verantwoording verschuldigd. De classispredikant is voor een periode van 5 jaar door de classicale vergadering benoemd en tevens beroepen tot predikant in algemene dienst, verbonden aan de classicale vergadering.