Zondagsbrief
22e jaargang nr. 9 zondag 28 februari 2021
Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben. 

De ochtenddienst – online dienst (3e lijdenszondag) 10.00 uur                   
Voorganger: ds. L.C. de Borst
Schriftlezingen: Psalm 9
Ouderling van dienst: Teunie Wessels-van Dongen
Koster: Jan Luijendijk
Collecte: 1) Stichting Leergeld Oosterschelderegio  2) Kerkbeheer 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken
Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Kindernevendienst
Elke week maken we voor de kinderen van de kindernevendienst een filmpjes met Aron en Talitha. Deze zondag verzorgd vanuit de Gereformeerde Thomaskerk. De link is op de website te vinden tussen de gewone diensten en op de CHRCH app ook bij de diensten. Via deze link kun je hem ook bekijken: https://youtu.be/RY4UFXXfonc
Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het gezinsboekje van Kind op Zondag wat vorige week is uitgedeeld. Ook is er materiaal van Vertel het maar uitgedeeld. Je kunt ook op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-49620812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

Voorzichtig met bezoeken 
Vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus ben ik een stuk voorzichtiger met het afleggen van bezoeken. Als mensen echter drie weken of langer geleden gevaccineerd zijn dan kan het wat mij betreft weer. Bellen kan sowieso altijd! Ds. Leon de Borst, 0111-416025. 

Verruiming coronamaatregelen
Deze week heeft de overheid versoepelingen aangekondigd vanaf komende week. In de lijn van ‘weloverwogen iets meer ruimte bieden’ (woorden van de minister-president) is de afgelopen dagen in de kerk overlegd en heeft de landelijke kerk de advisering en richtlijnen enigszins aangepast. Men is nu van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is de plaatselijke gemeenten iets meer ruimte te geven en de plaatselijke mogelijkheden op een passende wijze te overwegen en te concretiseren.
Afgelopen week heeft het moderamen hierover gesproken. We zijn van mening dat we vanwege de omvang van ons gebouw goede mogelijkheden hebben om verantwoord samen te komen met maximaal 30 kerkgangers, naast de predikant, kerkenraadsleden, koster, organist en twee zangers. Dat willen we met ingang van zondag 7 maart in laten gaan. We zijn blij en dankbaar dat we na zo lange tijd mogelijkheden ontvangen om weer met meer mensen in de kerk op een veilige manier samen te komen. Concreet gaan we het op onderstaande manier doen. We vragen uw aller medewerking om dat ook zo veilig mogelijk voor iedereen te doen.
1. Met ingang van zondag 7 maart a.s. is er een ochtenddienst en een avonddienst, met maximaal 30 personen per dienst.
2. In de ochtenddiensten krijgen gezinnen (met kinderen) voorrang zodat er ook weer kindernevendienst kan worden gehouden. 
3. Voor zowel de ochtenddienst als de avonddienst moeten gemeenteleden zich aanmelden.
4. U kunt zich aanmelden voor een dienst via de website van onze wijkgemeente. Daar staat het icoontje voor de aanmelding. U kunt aangeven welke dienst u wilt bijwonen. De aanmelding kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Iedereen die kan komen, krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren).
5. We gebruiken bij binnenkomst alleen de hoofdingang die onder de Beuze is (deur nabij Omoda). De zijdeur van de kerk blijft dicht. Ook het gangetje bij de zijdeur niet gebruiken.
6. Bij het verlaten van de kerk zijn beide deuren open en verlaten de gemeenteleden de kerk via de dichtstbijzijnde deur. De aanwezige kerkrentmeesters geven daarvoor aanwijzingen. Iedereen moet daarbij de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter aanhouden.
7. Bij de uitgang kan ook de collecte worden gegeven in de daarvoor geplaatste houten boxen.
8. Gemeenteleden die in een kwetsbare positie verkeren qua gezondheid en/of leeftijd adviseren we voorlopig de diensten niet te bezoeken, maar online mee te kijken.
9. Iedereen die in de kerk is moet een mondkapje dragen. Alleen op de zitplaatsen mag het mondkapje worden afgedaan.
10. In de kerk zijn aangewezen zitplaatsen. Tussen de gemeenteleden (gezinnen mogen bij elkaar zitten) zijn minimaal 3 lege stoelen.
11. De ochtenddiensten worden ook live met beeld en geluid uitgezonden, zoals we dat nu ook gewend zijn.
12. De avonddiensten zullen te beluisteren zijn via kerkomroep.nl
13. Van gemeentezang zal nog geen sprake zijn. De liederen worden gezongen door twee geoefende zangers die op ruime afstand van de gemeente staan.
14. De kinderen van de kindernevendienst gaan voorlopig gelijk naar het kerkcentrum. Zij komen vooraf niet in de kerk en ook niet bij het slotlied. Hun ingang is bij de parkeerplaats achter de kerk (ingang bij de keuken). De kinderen kun-nen daar na afloop ook weer opgehaald worden.
15. Op 7 en 14 maart zal de aanvangstijd van de ochtenddienst 10:00 uur zijn. Voor de weken daarna hangt het ervan af of de Vrijzinnige Wijk ook diensten gaat beleggen. De biddagdienst op 10 maart begint zoals gebruikelijk om 19:30 uur.
We adviseren u om de website, zondagsbrief en chrch-app te volgen, zodat u bij eventuele veranderingen goed geïnformeerd bent.

Kerkdienst 7 maart  (4e lijdenszondag)                                                                 
10.00 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst
Collecte: 1) Voorjaarszendingsweek  2) Kerkbeheer   Deurcollecte: Pastoriefonds
18.30 uur Voorganger: ds. L. C. de Borst
Collecte: 1) Voorjaarszendingsweek  2) Avonderedienst

Collecte 28 februari Stichting Leergeld Oosterschelderegio 
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN, want nu meedoen is straks meetellen! Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld zorgt ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen! Via meer dan 100 lokale Leergeld stichtingen bieden zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten; bijv. zwemles volgen of lid van een sportvereniging te zijn. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Collecte 7 maart Kerk in Actie: Zending in Columbia
In januari 2021 wordt Jeannet Bierman uitgezonden naar Colombia. Ze gaat daar lesgeven aan de Fundación Universitaria Bautista in Cali, een theologisch instituut waar studenten worden voorbereid op hun taak als predikant of kerkelijk werker. Deze universiteit wil hen een goede opleiding  aanbieden, zodat zij in hun kerk en buurt de mensen kunnen bijstaan in de moeilijke situatie in Colombia. Hiervoor werkte Jeannet als coördinator van buurt- en kerkhuis “De Paardenberg” in de multiculturele en multireligieuze Haagse wijk Transvaal. Veel van die ervaring kan ze ook inzetten in haar toekomstig werk in Colombia. "Net zoals ik als diaconaal werker begin met luisteren naar de vragen van de buurtbewoners van de wijk Transvaal, zal ik ook in Colombia eerst proberen te verstaan wat er leeft onder de studenten en in de samenleving en de kerk, voordat ik les ga geven. Zending bestaat immers bij de gratie van wederkerigheid," aldus Bierman.

Bijbelleeskring
Ter voorbereiding op de kring van a.s. woensdag lezen we Exodus H.17 t/m 22. 

Werkgroep Muziek in de Gasthuiskerk
Sinds een maand is de Werkgroep Muziek in de Gasthuiskerk weer actief geworden. 
Het doel van deze werkgroep is muzikale bijdragen en zang in de erediensten te coördineren ter ondersteuning van het belijden en ervaren van ons geloof en ter ere van God. De komende weken stellen we ons één voor één aan u voor en vertellen we over onze taak binnen de werkgroep. 
“Ik ben Ton van Kooten en lid van de werkgroep. Als kind had ik al plezier in zingen en leerde veel liedjes van mijn moeder. Ik herinner me nog, hoe we samen zongen op de fiets naar Utrecht waar haar zus woonde (ongeveer drie kwartier fietsen), de benen in de fietstas; moet wel apart geweest zijn een moeder en kind zo al zingend over “ ’s Heeren wegen” te zien gaan. Later deed ik enorm mijn best om te leren fluiten en op zeker moment lukte dat ook! Op mijn lagere school werd veel gezongen, vooral psalmen en geestelijke liederen, sommige meesters waren daarin een voorbeeld. Eén van hen gaf na schooltijd blokfluitles en in de vijfde klas (nu groep 7) mocht ik daar op; prachtig vond ik het. Het lesboekje heb ik nog en wat nog interessanter was: ik had ook een boekje, waarin je zelf noten kon schrijven. Het eerste lied, dat ik op les leerde was: “Op bergen en in dalen”. Maar ….. mijn grootste wens was: een piano. Een vriend op de mulo vertelde me, dat er bij hem thuis twee piano’s stonden en dat één daarvan te koop was. Mijn ouders kochten die piano voor me en ik kreeg pianolessen! Daar ben ik mijn ouders nog steeds enorm dankbaar voor. Op de kweekschool (tegenwoordig PABO) is mijn muzikale interesse nog meer toegenomen. Toen ik in 1969 onderwijzer werd, kon ik niet wachten om “mijn” piano in de klas te zetten, wat hebben we gezongen!! Het zal u na dit verhaal misschien niet verbazen, dat mijn taak in de werkgroep is toegespitst op het zingen met kinderen, concreet: we willen het zingen met kinderen in de kerk weer “nieuw leven inblazen”. Inmiddels heb ik ook enkele mensen bereid gevonden mij daarbij te helpen. In welke vorm alles gegoten zal worden, weten we nog niet precies, maar we hopen, dat het gaat lukken om een kinderkoor te formeren!” Ik geef “de pen door” aan Corine de Vlieger

Dank
Lieve mensen,
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven toen het met ons beiden gezondheid even niet zo goed ging. De lieve bemoedigende woor-den, vele kaarten, telefoontjes en het prachtige boeket vanuit de kerk hebben ons heel erg goed gedaan! Nogmaals ons dank daarvoor.
Lieve groeten,
Bea en Adrie van de Sande

Van Achter de Beuze
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 1 maart voor 19.00uur inleveren bij de redactie. Graag uw kopij zo mogelijk per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl), of anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG) aanleveren. De volgende inleverdatum is 7 juni.


Liederen ochtenddienst
Alle liederen zijn opnamen van de EO, Nederland Zingt of KRO/NCRV. U kunt meestal met de ondertiteling meezingen

Iedereen zoekt U, jong of oud (NLB 837: 1, 3, 4)
Nabij Gods hoog verheven troon
Psalm 9, Psalmen voor Nu
Ik zal er zijn
Zoekend naar licht (NLB 1005)

Schriftlezingen
Psalm 9