Tekstvak:

 

                                                                                                  Zondagsbrief

22e jaargang nr 8 zondag 21 februari 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God een bemoedigende en gezegende samenkomst zullen hebben.

 

 De ochtenddienst   (2e Lijdenszondag)       10.00 uur 

   Voorganger:  ds. L. C. de Borst

  Schriftlezingen:  Genesis 9: 8-17 en Markus 1: 12-15 

    Ouderling van dienst: Dineke van Opdorp        

  Koster:  Peter de Jonge

   Collecte:  1) Care4 Malawi   2) Kerkbeheer

 

Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Johan Hoff

Touwbaan 4 •telefoon 769035  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

 

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Verjaardagen

We feliciteren iedereen die een verjaardag of jubileum mag gedenken van harte en wensen hen Gods zegen toe.

Meeleven met elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle
teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Voorzichtig met bezoeken

Vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus ben ik een stuk voorzichtiger met het afleggen van bezoeken. Als mensen echter drie weken of langer geleden gevaccineerd zijn dan kan het wat mij betreft weer. Bellen kan sowieso altijd! Ds. Leon de Borst, 0111-416025.

 

Vakantie

Omdat onze kinderen vakantie hebben wilde ik de komende week van di 23 t/m do 25 februari wat daagjes vrij nemen. Voor urgente pastorale situaties kunt u contact opnemen met Carla van Beveren, tel.nr. 0111-414889 of 06-22529646, die zal dan contact opnemen met de vervangende predikant. 

 

 Coronamaatregelen erediensten

De landelijke kerk raadt zeer dringend af om te zingen in de kerkdienst, ook al is het met een groepje. De reden daarvoor is de opkomst van een nog besmettelijker variant van het coronavirus.  De kerkenraad neemt uit veiligheidsoverwegingen dit advies over.  Omdat de samenzang een wezenlijk onderdeel is van de eredienst, maken we gebruik van EO-opnames van liederen die we vrij van rechten kunnen gebruiken.  Omdat de veranderde werkwijze veel voorbereiding vergt, heeft de kerkenraad tevens besloten de avonddiensten in (tenminste) de periode van de lockdown te laten vervallen.

Kerkdienst 28 februari  (3e Lijdenszondag)   

10.00 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst

   Collecte: 1) Stichting Leergeld Oosterschelderegio 2) Kerkbeheer

 

Collecte 21 februari Care4 Malawi

Op 21 februari is er een collecte Care4Malawi. Vorige week heeft een aantal
diakenen via Zoom een online gesprek gehad met Gert en Rieneke van de Pol,
samen met een groot aantal andere gemeenten die betrokken zijn bij de uitzending naar Malawi. Het is heel interessant om te zien hoe de verschillende gemeenten uit alle hoeken van Nederland (van Heiligerlee tot Zierikzee) betrokken zijn geraakt en ondersteuning geven door collectes, aandacht en diverse projecten.

Vanuit de GZB hebben Erika Kommer en Nadia Smits ook een toelichting gegeven op het uitzendingswerk zoals:

- het zichtbaar maken van het project voor de kerken in Malawi

- de activiteiten Gert waarmee de lokale gemeente wordt toegerust op diaconaal, missionair gebied en met een Bijbelstudiemethode om daarmee sterk te staan, ook nadat de zendingsmedewerker weg is gegaan. 

 

In Malawi zijn veel protestantse kerken waar verschillende projecten lopen.
De coronaproblematiek is daar zeker zo heftig als in Nederland. U heeft ds. De Borst misschien in de afgelopen dienst al horen zeggen dat zeker drie predikanten in
Malawi door corona zijn overleden. 

 

Tijdens het gesprek hebben Gert en Rieneke een filmpje laten zien dat u ook thuis kunt bekijken met daarin een mooie inkijk van het land, activiteiten, een gesprek met ds. Kaseko en de coronamaatregelen die men treft. Het is zeker het bekijken waard. Dit is de link: https://youtu.be/yoYm2Dm1icM 

 

Helaas was de verbinding met Malawi bij aanvang niet zo goed. We hebben elkaar gezien en gelukkig hebben we uiteindelijk vragen kunnen uitwisselen. Erika vertelde namens de GZB over het Bijbelstudieproject van Gert als educatief programma. Dit programma is interessant door de gespreksvorm, zeker wanneer veel mensen niet kunnen lezen of geen Bijbel tot hun beschikking hebben.

Rieneke kan zich gelukkig druk maken met het beantwoorden van zorgvragen,
coachen van mensen, ook vanuit de vorige gemeente in Malawi, en de eigen
groententuin. 

Het is erg leuk om zoveel betrokken mensen te spreken en te zien en fijn dat we Gert en Rieneke even konden zien en horen. 

 

Graag uw aandacht voor Care4Malawi.

Namens de diaconie

Koos van Splunter

 

Collecte 28 februari Stichting Leergeld Oosterschelderegio

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN, want nu meedoen is straks mee-tellen! Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld zorgt ervoor dat deze kinderen kunnen meedoen! Via meer dan honderd lokale Leergeldstichtingen bieden zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten; bijv. zwemles volgen of lid van een sportvereniging te zijn. Leergeld biedt hen hiermee een springplank waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

 

Kindernevendienst

Elke week maken we voor de kinderen van de kindernevendienst een filmpjes met Aron en Talitha. Deze zondag wordt het verhaal verzorgd vanuit de Gasthuiskerk en volgende week vanuit Gereformeerde Thomaskerk. De link is op de website te vinden tussen de gewone diensten en op de CHRCH app ook bij de diensten.
Via deze link kun je het ook bekijken:
https://youtu.be/ZehSG98TW48

Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het gezinsboekje van
Kind op Zondag dat afgelopen week is uitgedeeld.
Ook is er materiaal van Vertel het maar uitgedeeld. Op https://vertelhetmaar.nl/  of via de CHRCH app kun je bij het materiaal komen.
We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-49620812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

 

Bijbelleeskring

A.s. woensdag gaat de kring niet door. Voor de week erop lezen we Exodus H.17 t/m 22.

 

Werkgroep Muziek in de Gasthuiskerk
“Ik ben Louise Hoff en graag vertel ik iets over mijn liefde voor muziek en zang.
Die is me als klein kind al met de paplepel ingegoten. Op mijn vierde jaar werd ik lid van het meisjeskoor van onze kerk, een koor met maar liefst 120 (!) leden. En eigenlijk ben ik altijd doorgegaan met zingen! Ik houd van de menselijke zangstem in al haar vormen, het is een prachtig instrument en ik geniet vooral van het samen zingen en met elkaar mooie muziek maken tot eer van onze God.

 

Mijn taak in de werkgroep is om te onderzoeken of we een zogenaamd meerstemmig kleinkoor (max. 16 zangers) kunnen oprichten. Dit koor (met een klassieke
inslag) zou een muzikale bijdrage gaan leveren aan bijzondere diensten in de kerk, zoals o.a. de Stille Week, Eeuwigheidszondag en zangdiensten. Een koor dat staat voor zangplezier en zangkwaliteit. De zangers die we daarbij voor ogen hebben, zijn enthousiaste mensen met koorervaring, die noten kunnen lezen en stemvast zijn en bereid zijn om thuis de muziek in te studeren. Ik verwacht dat zo’n kleinkoor een hele mooie en waardevolle aanvulling zal zijn op het brede muziekaanbod dat we vanuit de werkgroep hopen aan te bieden. Zo’n koor vraagt natuurlijk om goede professionele voorbereiding en begeleiding. Hiervoor voeren we inmiddels verkennende gesprekken met Johan van Broekhoven (hoofdorganist van de Gasthuiskerk). Hoe dit koor precies gestalte gaat krijgen en hoe we dit gaan aanpakken is in dit stadium nog niet bekend, maar in de komende tijd zullen we u en jou daar zeker via de zondagsbrieven van op de hoogte houden.”

 

Volgende week stelt Ton van Kooten zich voor als lid van de werkgroep.

 

Dank

Hartelijk dank voor de lieve kaarten, appjes, telefoontjes en de bloemen uit de kerk, die ik mocht ontvangen tijdens en na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Het was hartverwarmend….

Lieve groet,

Bill Hillebrand

 

Voor de kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn verjaardag op 12 februari jl. wil ik u hartelijk bedanken!

De heer B.G.K. van Buren

 

Van Achter de Beuze

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 1 maart voor 19.00uur
inleveren bij de redactie.

Gaarne uw kopie zo mogelijk per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG) aanleveren.
De volgende inleverdatum is 7 juni 2021.

 

Liederen ochtenddienst

Alle liederen zijn opnamen van de EO, Nederland Zingt of KRO/NCRV. U kunt meestal met de ondertiteling meezingen

 

Psalm 138 

Amazing Grace

Tijd van vloek en tijd van zegen (NLB 845)

Wees niet bevreesd

Ik stel mijn vertrouwen

 

Schriftlezingen

Genesis 9: 8-17

Markus 1: 12-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Jan Leen de Bel, Piet van Beveren, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl