Zondagsbrief

22e jaargang nr 7 zondag februari 2021

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst          10.00 uur 

       Voorganger  :  ds. L. C. de Borst

     Schriftlezingen  :  Markus 1:29-39 

    Ouderling van dienst  :  André Flikweert        

   Koster  :  Henk Walhout

    Collecte  :  1) Wereld diaconaat Indonesië   2) Kerkbeheer 

   

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Bloemen

De bloemen gaan dhr. S.J. Stoel, De Jongestr 35 (4301 LM), die afgelopen woensdag, na een geslaagde heupoperatie vorige week zaterdag alweer naar huis mocht. We bidden hem toe dat het goede herstel zo door mag blijven gaan! 

 

 Voorzichtig met bezoeken

Vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus ben ik een stuk voorzichtiger met het afleggen van bezoeken. Enkel de hoogst noodzakelijke bezoeken (rond overlijden, of bij hen die echt geen digitale mogelijkheden hebben) zal ik nog afleggen, totdat meer duidelijk is of het verantwoord is. Bellen kan altijd! Ds. Leon de Borst, 0111-416025.

 

 

Bij de dienst

Voor deze zondag 7 februari stond eigenlijk de viering van het avondmaal gepland. Doordat er momenteel nauwelijks mensen in de kerk mogen is het niet mogelijk het avondmaal zoals gebruikelijk te vieren. Dat is een gemis. Het avondmaal is natuurlijk uniek, maar in overleg met enkele diakenen hebben we gezocht hoe we op een andere manier enkele belangrijke geloofszaken die bij het avondmaal horen invoelbaar zouden kunnen maken. Als teken van verbinding wordt u op een moment in de dienst uitgenodigd te gaan staan en (indien mogelijk) één arm naar de hemel uit te strekken en de andere arm naar elkaar. Naar boven en naar links of rechts. Hiermee mogen we de verbondenheid met God en met elkaar uitdrukken en ook het gemis. U mag natuurlijk zelf bepalen of u hieraan deelneemt, maar het zou mooi zijn als we het sámen doen.

 

Coronamaatregelen erediensten

De landelijke kerk raadt zeer dringend af om te zingen in de kerkdienst, ook al is het met een groepje. De reden daarvoor is de opkomst van een nog besmettelijker variant van het coronavirus.  De kerkenraad neemt uit veiligheidsoverwegingen dit advies over.  Omdat de samenzang een wezenlijk onderdeel is van de eredienst, maken we gebruik van EO-opnames van liederen die we vrij van rechten kunnen gebruiken.  Omdat de veranderde werkwijze veel voorbereiding vergt, heeft de kerkenraad tevens besloten de avonddiensten in (tenminste) de periode van de lockdown te laten vervallen.

Kerkdienst 14 februari  (1e Lijdenszondag)   

10.00 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst

   Collecte: 1) Stichting Ondergrondse kerk 2) Jeugdwerk

 

 

Collecte 7 februari Werelddiaconaat ZWO project: De Delta voor Indonesië

 

 
Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/ Tholen, Goeree-Overflakkee/ Voorne-Putten/ Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie projecten in Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren, Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta en sterke vrouwen in de kerk op Papoea.

 

In Memoriam

In de vroege morgen van zaterdag 30 januari overleed in de leeftijd van 82 jaar onze broeder Johannes Laurens (Joop) Schults. Hij verbleef de laatste weken in Hospice Kaaskenshof. Anderhalf jaar geleden, op 31 juli 2019, overleed zijn geliefde vrouw Sjaan. In die tijd openbaarde zich de ziekte waaraan hij uiteindelijk is overleden. Joop Schults heeft veel betekend voor zijn vijf kinderen en voor het familiebedrijf, dat hij als directeur uitbouwde tot de onderneming Schults Schilders. Hij was als veelzijdig mens op vele terreinen actief: muzikaal, sportief, bestuurlijk bij de schildersopleiding en de LTS en als ouderling in de Christelijke Gereformeerde kerk. Hierbij nam hij in de regel als vanzelf het voortouw door zijn energieke, innemende en diplomatieke houding. Ook voor onze gemeente heeft hij veel betekend. Hij was elf jaar diaken; in deze periode was hij lange tijd voorzitter van de kerkenraad. Na zijn aftreden in 2004 heeft hij nog enkele jaren het scribaat waargenomen. Ook heeft hij zich vele jaren als coördinator en als kringleider ingezet voor het Bijbelkringwerk en was hij lange tijd bezoekmedewerker in De Veste. We gedenken onze broeder Joop Schults met grote dankbaarheid en respect en wensen zijn kinderen en kleinkinderen van harte de nabijheid van onze God toe, nu zij zo kort na hun moeder ook hun vader en opa moeten missen. De begrafenis heeft afgelopen donderdag in besloten kring plaatsgevonden in Zierikzee, voorafgegaan door een dienst van Woord en Gebed in de Gasthuiskerk, waarin we stil stonden bij het vers uit Psalm 36:10, wat bij hem in het hart en op de kamerdeur in huis geëtst stond: ‘In Uw licht zien wij het licht.’

 

Kindernevendienst

De kinderfilmpjes van Aron en Talitha zijn een groot succes! Deze zondag is ze weer verzorgd vanuit de Gereformeerde Thomaskerk. De link is op de website te vinden tussen de gewone diensten en op de CHRCH app ook bij de diensten. Via deze link kun je hem ook bekijken: https://youtu.be/GREeAIEKOVw

Ik kan alvast verklappen dat het gaat over influenzers. 

Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal van Vertel het maar. Op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app kun je bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-49620812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

 

Bijbelleeskring

Ga de uitdaging aan! Lees mee met de Bijbelleeskring. Je gaat vlot door de Bijbel heen, wat goed is voor je Bijbelkennis en je kunt alle vragen stellen die je hebt. Geef je op bij ds. Leon de Borst. Voor woensdag 10 februari 19.00 uur (online) lezen we vooraf Exodus hoofdstuk 5 t/m 11.

 

Dank

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor de mooie kaarten, lieve telefoontjes, bloemen en attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziek zijn en thuiskomst.

Lieve groet,

Corrie Dekker-Tierie

 

- Hartelijk dank voor alle felicitaties en kaarten die wij mochten ontvangen naar aanleiding van ons 50 jarig huwelijk.

Marja en Leo Braal.

 

- Voor de vele kaarten, lieve groeten, lekkernijen en verrassingen zeg ik u hartelijk dank!! Ik voel me een gezegend mens!

Jenny Visser

 

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2021  

Motto: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Afgelopen weekend stond de teller op het fantastische bedrag aan toezeggingen van €  88.000,-- (vorig jaar op hetzelfde moment voor 2020:

€ 83.477,--). We willen dan ook iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat heel hartelijk bedanken!  Ook de kerkbalansvrijwilligers ten zeerste bedankt voor jullie medewerking,  zeker gezien de ongebruikelijke omstandigheden van dit moment!

Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Vergadering kerkenraad

De kerkenraad hoopt maandagavond 8 februari zijn eerste vergadering in het nieuwe jaar te hebben, in aanwezigheid van de nieuwe kerkenraadsleden. Net als de twee vorige vergaderingen, zal ook deze vergadering digitaal zijn. Het is een hele uitdaging om met 24 kerkenraadsleden digitaal te vergaderen maar het is bewonderenswaardig hoe iedereen ermee weet om te gaan. Deze keer zullen we zelfs de inhoudelijke bespreking in groepjes doen. Mocht u een bepaald punt bij de kerkenraad onder de aandacht willen brengen, doet u dit dan vooral, zo mogelijk door middel van een mailbericht aan onze scriba Johan Hoff of via uw wijkouderling.

 

Liederen ochtenddienst

Alle liederen zijn opnamen van de EO, Nederland Zingt. U kunt meestal met de ondertiteling meezingen

Psalm  121

God enkel licht

Alzo lief had God de wereld

Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Psalm 42: 1 en 3

Ga met God en Hij zal met je zijn

 

Schriftlezing

Markus 1:29-39

 

 

 

 

 

 

 

 

.