Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel.: 0111-416025 of 06-24238987

e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV

tel.: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel.: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 7 maart 2021 (vierde lijdenszondag)

10.00 uur: ds. L.C. de Borst

Collecten: Voorjaarszendingsweek / Kerkbeheer

18.30 uur: ds. L.C. de Borst

Collecten: Voorjaarszendingsweek / Avonderedienst

 

Woensdag 10 maart 2021 (Biddag)

19.30 uur: ds. L.C. de Borst

Collecte: Biddagcollecte

 

Zondag 14 maart 2021 (vijfde lijdenszondag)

10.00 uur: ds. L.C. de Borst

Collecten: Missionaire gemeente / Kerkbeheer

18.30 uur: ds. W.H. Hendriks, Ter Aar

Collecten: Missionaire gemeente / Avonderedienst

 

Zondag 21 maart 2021 (zesde lijdenszondag)

11.00 uur: ds. L.C. de Borst (tijdstip nog onder voorbehoud)

Collecten: F.D. Roosevelthuis / Kerkbeheer

18.30 uur: ds. N.W. van den Houten, Ede

Collecten: F.D. Roosevelthuis / Avonderedienst

 

 

Verruiming coronamaatregelen: Vorige week heeft de overheid enige versoepelingen aangekondigd. In de lijn van ‘weloverwogen iets meer ruimte bieden’ (woorden van de minister-president) heeft de landelijke kerk de advisering en richtlijnen enigszins aangepast. Het wordt, binnen de basisregels van de overheid, verantwoord geacht de plaatselijke gemeenten iets meer ruimte te geven, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. De kerkenraad is van mening dat we vanwege de grote omvang van ons gebouw (bijna 800 zitplaatsen) goede mogelijkheden hebben om verantwoord samen te komen met maximaal 30 kerkgangers, naast de predikant, enkele kerkenraadsleden, koster, organist en twee zangers. Dat willen we met ingang van a.s. zondag 7 maart laten ingaan. We zijn blij en dankbaar dat we na zo lange tijd mogelijkheden ontvangen om weer met meer mensen in de kerk op een veilige manier samen te komen. Concreet gaan we het op onderstaande manier doen. We vragen uw aller medewerking om dat ook zo veilig mogelijk voor iedereen te doen.

Met ingang van zondag 7 maart a.s. is er weer een ochtenddienst en een avonddienst, met maximaal 30 personen per dienst. In de ochtenddiensten krijgen gezinnen (met kinderen) voorrang. Omdat het organisatorisch nog niet goed vorm te geven is, is er de komende twee weken nog geen kindernevendienst.

Voor zowel de ochtenddienst als de avonddienst moeten gemeenteleden zich aanmelden. U kunt zich aanmelden voor een dienst via de website van onze wijkgemeente. Daar staat het icoontje voor de aanmelding. U kunt aangeven welke dienst u wilt bijwonen. De aanmelding kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Iedereen die kan komen, krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-2252 9646 (Piet en Carla van Beveren).

We gebruiken bij binnenkomst alleen de hoofdingang onder de Beuze (de deur nabij Omoda). De zijdeur van de kerk blijft dicht. Ook het gangetje bij de zijdeur niet gebruiken. Bij het verlaten van de kerk zijn beide deuren open en verlaten de gemeenteleden de kerk via de dichtstbijzijnde deur. De aanwezige kerkrentmeesters geven daarvoor aanwijzingen. Iedereen moet daarbij de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter aanhouden. Bij de uitgang kunt u uw collectebijdrage geven in de daarvoor geplaatste houten boxen. Gemeenteleden die in een kwetsbare positie verkeren qua gezondheid en/of leeftijd adviseren we voorlopig de diensten niet te bezoeken, maar online mee te kijken. Iedereen die in de kerk is moet een mondkapje dragen. Alleen op de zitplaatsen mag het mondkapje worden afgedaan. In de kerk zijn aangewezen zitplaatsen. Tussen de gemeenteleden (gezinnen mogen bij elkaar zitten) zijn minimaal 3 lege stoelen.

De ochtenddiensten worden ook live met beeld en geluid uitgezonden, zoals we dat nu al gewend zijn. De avonddiensten zullen te beluisteren zijn via kerkomroep.nl. Van gemeentezang zal nog geen sprake zijn. De liederen worden gezongen door twee geoefende zangers die op ruime afstand van de gemeente staan.

We adviseren u om de website, zondagsbrief en chrch-app te volgen, zodat u bij eventuele veranderingen goed geïnformeerd bent. Let u erop dat op dit moment nog niet zeker is of de ochtenddienst van zondag 21 maart om 10 uur of om 11 uur begint. Dit hangt ervan af wanneer de vrijzinnige wijkgemeente weer diensten gaat beleggen.

 

Overleden:  Op vrijdag 12 februari overleed na een kort verblijf in zorgcentrum De Wieken ons gemeentelid de heer Wouter (Wout) de Ridder. Hij is 88 jaar oud geworden. We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe bij het verlies. Op woensdagmorgen 17 februari overleed in In ‘t Opper te Bruinisse ons gemeentelid de heer Leendert Pieter van Duivendijk in de leeftijd van 84 jaar. Hij was ruim zestig jaar getrouwd met Tanna de Looze die ruim een jaar geleden, op 18 september 2019, overleed en woonde tot voor kort in de Zijpestraat. We wensen zijn zus, mevrouw J. S. Heikamp-van Duivendijk veel sterkte en troost bij het verlies.

 

Omzien naar elkaar: We deden voorbede voor mevrouw Willemien van de Velde-Hekman die ernstig ziek is en in afwachting is van verdere behandeling. Omdat het thuis niet langer meer ging moest mevrouw K.F. de Masier-van Tiggelhoven worden opgenomen in zorgcentrum De Wieken. We hopen dat ze zich daar snel thuis mag voelen.

 

Bloemen: De bloemen van zondag 21 februari gingen ter bemoediging naar de heer J. Quist wiens echtgenote een jaar geleden, op 20 februari 2020, overleed. De bloemen van zondag 28 februari gingen ter bemoediging naar mevrouw Gilda van Vliet-de Wit.

 

Verjaardagen: In de afgelopen periode waren er verschillende bijzondere verjaardagen te vieren. Mevrouw E.L. van den Houten-van ’t Hoff vierde op woensdag 17 februari haar 90e verjaardag. Mevrouw C. van den Dorpel werd op maandag 22 februari 80 jaar. Op woensdag 24 februari bereikte mevrouw A.S. Schot-de Nooijer de hoge leeftijd van 99 jaar. Op zaterdag 27 februari vierde mevrouw L. Bimmel-Vinke haar 75e verjaardag. We feliciteren hen allen van harte en wensen hen Gods zegen toe.

 

Pastoraat: Ds. De Borst is vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus voorzichtig met het afleggen van bezoeken. Als mensen drie weken of langer geleden gevaccineerd zijn, dan kan het wat hem betreft echter weer. Bellen kan sowieso altijd. Het telefoonnummer vindt u bovenaan dit bericht.

 

Kindernevendienst: In de komende weken worden nog, in samenwerking met de Thomaskerk, filmpjes gemaakt voor de kinderen om thuis te bekijken. In de zondagsbrief, op de CHRCH app, op de website en in de appgroep van de kindernevendienst wordt de link opgenomen. Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal van Vertel het maar. Op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app kun je bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee. Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-4962 0812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

 

Collecteren: Als u niet in de gelegenheid bent de zondagse diensten te bezoeken, dan kunt u uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Tenslotte: We hopen dat we, voor zover dat verantwoord is, elkaar in de komende tijd successievelijk weer mogen ontmoeten in de Gasthuiskerk. Op de Biddag voor gewas, arbeid en visserij, volgende week, mogen we ook bidden om zegen op het werk in de kerk. De Gewone Catechismus van Pleizier, Huijgen en Te Velde (van harte aanbevolen!) brengt zo mooi, in hedendaagse taal, onder woorden wat de kerk doet: “De kerk verwacht het Koninkrijk van God door Gods lof te bezingen, het avondmaal te vieren en het evangelie te verkondigen; het is een gemeenschap waarin gelovigen elkaar in liefde dienen, zich verzetten tegen de machten van de duisternis en, zoals verwoord in 1 Timotheüs 2, te bidden voor alle mensen.”

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert