Predikant:
Ds. L.C. de Borst
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS
tel.: 0111-416025 of 06-24238987
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Scriba:
J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV
tel.: 0111-769035
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
tel.: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 24 januari 2021
10.00 uur: ds. D.M. van de Linde, Hillegersberg (online dienst)
Collecten: Stichting Voorkom! / Kerkbeheer
18.30 uur: geen avonddienst (zie bericht hieronder)

 

Zondag 31 januari 2021
10.00 uur: ds. L.C. de Borst (online dienst)
Collecten: Missionaire gemeente / Kerkbeheer
18.30 uur: geen avonddienst

 

Terugblik: Vorige week zondag werden – helaas in beperkte kring – drie nieuwe kerkenraadsleden in het ambt bevestigd: Dineke van Opdorp-Sint (Korte Nobelstraat 40) als ouderling, Abraham Roks (Zeehondenplaat 6) als ouderling-kerkrentmeester en Jacob Holwerda (Havenplein 22) als diaken. Twee kerkenraadsleden zijn aan een tweede periode begonnen: ouderling-kerkrentmeester Anneke Groenevelt-Hendrikse en diaken Elbert van Riet. Met de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers is de ambtstermijn geëindigd van de ouderlingen Piet de Jonge en Jopie van der Schelde-Dool, ouderling-kerkrentmeester Jaco Klink en diaken Jos op ’t Hof. In een later stadium, als er weer wat meer mensen in de dienst aanwezig kunnen zijn, kunnen we daadwerkelijk afscheid van hen nemen en hen danken voor het vele dat zij voor onze gemeente hebben betekend.

 

Eenheidszondag: Afgelopen zondag stonden we als gemeente stil bij de eenheid tussen de christelijke kerken wereldwijd en ook in Zierikzee, een eenheid die we misschien niet altijd ervaren, maar die er ontegenzeglijk is door onze verbondenheid in Christus. We sloten aan bij het thema van de week van gebed voor de eenheid 2021: “Blijf in mijn liefde.” De ironie is dat we door corona deze eenheid heel moeilijk gestalte kunnen geven. Daarom waren we blij dat ds. Freek Schipper een filmpje had gemaakt, met vertegenwoordigers van de vier kerken die anders mee zouden doen aan de interkerkelijke dienst in de Nieuwe Kerk. Vanuit onze gemeente was dat jeugddiaken Eleanore van Opdorp. In het filmpje, dat aan het begin van de dienst is uitgezonden, sprak iedere vertegenwoordiger een groet uit.

 

Kerkdiensten tot en met 7 februari: Opnieuw zijn we vanuit de landelijke kerk en de classis opgeroepen om de maatregelen rondom het zingen in de kerk aan te passen. Onze landelijke kerk raadt zeer dringend af om te zingen in de kerkdienst, ook al is het met een klein groepje. De reden daarvoor is de opkomst van een nog besmettelijker variant van het coronavirus (Britse en Afrikaanse varianten) en besmettingen die in kerken ontstonden waar met slechts een klein groepje werd gezongen, zoals in Biddinghuizen. De kerkenraad neemt uit veiligheidsoverwegingen dit advies over. Omdat de samenzang een wezenlijk onderdeel is van de eredienst, willen we gebruik maken van opnames van liederen die door de EO zijn opgenomen, die wij vrij van rechten kunnen gebruiken. Ds. De Borst ziet mogelijkheden om deze een aantal weken te gebruiken, al is er wel een flinke beperking in liederenkeuze. Deze liederen kunnen we via onze eigen live-uitzending invoegen, zodat u thuis toch een vorm van samenzang kunt ervaren. Ook via kerkomroep.nl (dan alleen geluid) zullen deze liederen te horen zijn. We zijn kerkrentmeesters Walter Boer en Jan-Arie Struijk en de gemeenteleden die de streaming van de diensten verzorgen heel veel dank verschuldigd dat zij dit op zo korte termijn technisch mogelijk hebben gemaakt. Omdat de veranderde werkwijze veel voorbereiding vergt, heeft de kerkenraad moeten besluiten de avonddiensten in de periode van de lockdown te laten vervallen, net zoals in de eerste periode van de lockdown. Er is voor hen die ’s avonds een dienst willen beluisteren veel aanbod te vinden via kerkomroep.nl. Zij die ’s ochtends de dienst hebben gemist, kunnen deze ook ’s avonds bekijken. We hopen dat deze maatregelen niet langer duren dan strikt noodzakelijk en dat we, ook al is het niet in de wekelijkse ontmoeting als gemeente, ook in de online diensten de verbinding met elkaar zullen ervaren en weten vast te houden.

 

Avondmaalviering: Vanwege het feit dat de lockdown is verlengd tot dinsdag 9 februari, kan de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 7 februari geen doorgang vinden. In een later stadium hoort u of er ruimte is om binnenkort op een andere zondag een avondmaalviering te houden.

 

Kindernevendienst: Evenals in de periode voor de zomervakantie worden weer in samenwerking met de Thomaskerk filmpjes gemaakt voor de kinderen om thuis te bekijken. In de zondagsbrief, op de CHRCH app, op de website en in de appgroep van de kindernevendienst wordt de link opgenomen. Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal van Vertel het maar. Op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app kun je bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee. Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-49620812, dan kunnen we het materiaal mailen.

 

Overleden: Op zondag 10 januari overleed ons gemeentelid Jacobus (Koos) Oster. Hij is 90 jaar geworden. Hij kon de laatste jaren vanwege gevorderde dementie niet langer bij Tinie, zijn vrouw, blijven wonen. Eerst heeft hij een jaar in Vlissingen verbleven, waarna hij gelukkig terecht kon in woonzorgcentrum Borrendamme. Koos was een Rotterdammer, die een zwak voor de kust had ontwikkeld in de oorlogstijd. Om vaker aan de kust te kunnen verblijven namen Koos en Tinie een stacaravan in Ellemeet. Koos had familie in de horeca en werkte na zijn opleiding als chef-kelner in diverse restaurants en hotels. Hij kreeg twee zoons en later vier kleinkinderen aan wie hij graag tijd spendeerde. Toen er twintig jaar geleden appartementen te koop kwamen in Zierikzee besloten ze hier hun oude dag te slijten. Koos was een sociaal mens die een groot aantal contacten onderhield. Hij wilde zijn geloofsweg afronden door op 84-jarige leeftijd samen met Tinie belijdenis te doen in de Gasthuiskerk. Hij genoot van het zingen, de diensten, en de vele contacten bij de koffie-ochtenden en open maaltijden. Zelfs in Borrendamme was hij een sfeermaker. Op vrijdag 15 januari hebben we afscheid genomen in crematorium Het Zeeuwse Land te Goes. Daarbij kwam het visioen aan de orde van Johannes in Openbaring 21, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een vernieuwing waar we allemaal op zitten te wachten en die mogelijk gemaakt is door het verzoenend werk van onze Here Jezus Christus. We bidden dat Koos daar nu al van mag genieten.

 

Geboren: We delen in de vreugde van Miguel en Denise Venegas Carbonell-Verdouw, vanwege de geboorte van hun zoon Esai op zaterdag 2 januari.  We feliciteren hen daarmee van harte en wensen hen toe dat hun zoon in voorspoed en geloof mag opgroeien.

 

Bloemen: De bloemen van zondag 10 januari gingen als medeleven en groet vanuit de gemeente naar de 97-jarige mevrouw M.J. Brandenburg-Stoel en haar dochter mevrouw A.N. Brandenburg, die als inwonende haar mantelzorger is. De bloemen van zondag 17 januari gingen ter bemoediging naar de heer J.L. (Joop) Schults, die inmiddels is opgenomen in hospice Het Kaaskenshuis, Mauritslaan 39 (4301 NS).

 

Jubilea: Mevrouw E.P. van Leeuwen-de Putter, mocht op dinsdag 12 januari haar 90e verjaardag vieren, een bijzondere mijlpaal. De heer en mevrouw Padmos-Schouwenaar, mochten op zaterdag 16 januari hun 45-jarig huwelijksjubileum vieren. We feliciteren hen met hun jubileum alsook een ieder die een verjaardag of jubileum mocht beleven, juist nu het minder spontaan en gezellig gevierd kan worden.

 

Bad Berka: Op donderdag 31 december overleed in het Duitse Weimar ds. Johannes Gebhardt en op zondag 3 januari zijn echtgenote Helga, beiden ruim 90 jaar oud. Onze gemeente heeft vele jaren intensieve banden gehad met de Evangelisch-Lutherse gemeente in Bad Berka in Oost-Duitsland. Veel van onze gemeenteleden onderhouden nog steeds persoonlijke contacten. Ds. en mevrouw Gebhardt waren vanaf het begin van de contacten de stimulerende en bindende krachten. Zij hebben deze contacten altijd als een grote zegen beschouwd, die zij uit Gods Hand ontvangen hebben. Kort voor zijn overlijden heeft ds. Gebhardt aan zijn dochter Angelika de wens uitgesproken nogmaals de gemeenteleden van Zierikzee te bedanken voor deze zegenrijke contacten. Alle Bad Berka vrienden zullen zich nog lang deze intense contacten herinneren.

 

Collecteren: Voorlopig wordt in de zondagse diensten helemaal niet gecollecteerd. U kunt uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Actie kerkbalans: De actie Kerkbalans 2021 is van start gegaan. Afgelopen week ontving u een persoonlijk geadresseerde brief over de Actie Kerkbalans, waarin is verwoord hoe belangrijk deze actie voor onze gemeente is. Stel onze vrijwilligers niet teleur als zij dit keer de enveloppen vanwege de corona in de brievenbus bezorgen zonder daarbij aan te bellen maar wel een week later op een veilige manier, volgens een in de brief vermeld protocol, uw antwoordenvelop komen ophalen. De bewoners van moeilijk toegankelijke adressen worden op een andere wijze geïnformeerd. We hopen ook nu weer op u te mogen rekenen! In Van achter de Beuze was aangekondigd dat tegelijk met de actie Kerkbalans aan alle oudere gemeenteleden de vraag zou worden voorgelegd of zij – schriftelijk – akkoord gaan met vermelding van hun verjaardag in zondagsbrief en/of kerkbode. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen hebben we ervoor moeten kiezen dat even uit te stellen tot een later moment. Tot die tijd zullen de pastorale ouderlingen de betreffende gemeenteleden apart vragen of zij met vermelding akkoord gaan.

 

Tenslotte: We zijn uitermate dankbaar voor de zegeningen van de techniek, maar velen van ons missen heel erg de eredienst en het contact met elkaar. Psalm 108: 1 zingt: “Mijn hart is, Heer, in U gerust; Uw lof te zingen is mijn lust.” Maar juist dat kunnen we niet met elkaar als gemeente, nu zelfs niet met een beperkt aantal zangers namens de gemeente. Laat juist nu ons voortdurende gebed zijn voor het nu demissionaire kabinet en voor onze lokale bestuurders dat zij de wijsheid van God ontvangen om ons land te besturen en beslissingen te nemen die heilzaam zijn voor ons allen.

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert