Predikant:
Ds. L.C. de Borst
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS
tel: 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Scriba:
J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV
tel: 0111-769035
}e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
tel: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Zondag 29 november (1e Adventszondag)
11.00 uur  ds. C.M. Baggerman-van Popering, Haastrecht
Collecten: Pastoriefonds / Kerkbeheer
18.30 uur  ds. L.C. de Borst
Collecten: Pastoriefonds / Avonderedienst

Zondag 6 december (2e Adventszondag)
11.00 uur  ds. L.C. de Borst (All-in-one-dienst)
Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer
18.30 uur  ds. D. Westerneng, ‘s-Gravenpolder
Collecten: Jeugdwerk / Avonderedienst


Zondag 13 december (3e Adventszondag)
11.00 uur  ds. C. Bijman, Arnemuiden
Collecten: Woord en Daad / Kerkbeheer / deurcollecte Jeugdwerk
18.30 uur  ds. C. Baggerman, Krimpen aan den IJssel
Collecten: Woord en Daad / Avonderedienst


Terugblik:
Op zondag 15 november mochten we in beide diensten het Heilig Avondmaal vieren, opnieuw in een lopende viering. Fijn dat velen van u het Avondmaal mochten meevieren.
Indrukwekkend was de dienst van afgelopen zondagmorgen, waarin we samen met de nabestaanden onze overleden gemeenteleden herdachten. Omdat in totaal dertig nabestaanden zich voor de dienst hadden aangemeld, moesten deze keer alle overige gemeenteleden de dienst thuis meevieren. We herdachten de volgende gemeenteleden, die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen:

29-11-2019  Leendert Cornelis Abrahamse (87 jaar)

01-01-2020  Gerrit Jacobus Bakker (71 jaar)

17-01-2020  Maatje Klazina Quaak-van Oeveren (86 jaar)

20-02-2020  Maatje Cornelia Quist-Boot (90 jaar)

04-04-2020  Jan van der Zande (87 jaar)

14-04-2020  Jan Cornelis Uijl (76 jaar)

27-04-2020  Adriana Hendrika Goedegebure-Verweij (84 jaar)

23-06-2020  Jan Nicolaas van Mourik (79 jaar)

09-09-2020  Janna Cornelia Knulst-Hoogstrate (98 jaar)

22-09-2020  Johanna Jonker-de Kuijper (88 jaar)

16-10-2020  Marinus Kristalijn (96 jaar)

02-11-2020  Adriana Janna Stoutjesdijk-Dorst (61 jaar)

08-11-2020  Maria Hermina Dorst-Klink (89 jaar)

 

Overleden: In de vorige kerkbode moest al het overlijden worden gemeld, zes dagen na het overlijden van haar geliefde dochter Anja, van mevrouw Maria Hermina (Rie) Dorst-Klink. Zij overleed op 8 november in de leeftijd van 89 jaar, na een langere periode waarin ze de gevolgen van Alzheimer moest dragen. De laatste weken kon ze geen bezoek krijgen van de kinderen en van Han, haar man. Gelukkig kon ze de laatste dagen een kamertje naast Han krijgen in zorgcentrum de Wieken, waardoor ze, geheel in lijn met haar leven, uiteindelijk aan zijn zijde is gestorven. Rie Klink werd geboren op 13 juni 1931 in Sirjansland, waar haar vader heel actief was in de kerk. Met hem heeft ze nog zondagsschool gegeven. Ze was begaafd op school, met name in de exacte vakken. Maar ook in sport (korfbal) en muzikaal als organiste in kerkdiensten en op andere momenten. Na drie jaar HBS werkte ze zes jaar bij een accountantskantoor in Zierikzee. Na haar huwelijk kreeg ze vier kinderen en legde ze zich toe op de opvoeding; ze was er altijd voor hen, en later ook voor de kleinkinderen. Daarnaast deed ze veel vrijwilligerswerk. Zo was ze twintig jaar bestuurslid en voorzitster van de vrouwenvereniging, actief bij het Nederlands Bijbelgenootschap en deed ze de administratie van verjaardagsfonds en kerktelefoon. Voor Han was ze een steun en toeverlaat, ook administratief. Samen deelden ze een levend geloof, wat zich bij Rie vooral uitte in daden. In een afscheidsdienst in de Gasthuiskerk op vrijdag 13 november is stilgestaan bij haar leven en bij de trouwtekst van haar en Han samen: Efeze 5:2, Wandelt in de liefde. Daarna is ze begraven op de begraafplaats in Zierikzee. De wandel van Rie werd gekenmerkt door vastberadenheid, nooit klagen, niet veel praten, maar des te meer dóen. Zo heeft ze haar trouwtekst waargemaakt in haar leven. Haar liefdeswerk werd alom geprezen. We wensen de familie, zeker ook na het verlies van Anja, de ervaring dat onze God hen zal dragen in de leegte die zij beiden achterlaten. In het bijzonder Han, Hoge Molenstraat 13-222 (4301 KB), Anton en Wilma, Leo en Sarina, Gert, Marianne, de zus van Rie mevrouw P.H. van der Weele-Klink, Jannewekken 36 (4301 HH), en alle kleinkinderen. Het is niet te bevatten wat zij moeten doormaken. Laten we bidden dat de machtige God hen zal sterken en schragen.

 

Omzien naar elkaar: zie kerkbode

Geboren: In het gezin van Dennis en Martine Liplijn-Overbeeke en hun dochter Vera, Keetenstraat 102 (4301 WC), werd op dinsdag 17 november een dochter Neeltje Wilhelmina Marian (roepnaam Nina) geboren. Moeder en dochter maken het goed. We feliciteren hen allen en bidden dat Nina zal groeien en bloeien in haar leven, en ook in geloof.

Jubilea: Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar ds. J. Smink, Dulve 30, die op maandag 16 november 75 jaar mocht worden, en naar mevrouw S.J. van Nieuwenhuijze-Koopman, Hoge Molenstraat 13-125, die op woensdag 25 november 94 jaar hoopt te worden.

Verkiezing ambtsdragers: De kerkenraad heeft mevrouw E.T. (Loes) Bax-Hoevelaken, Koolmeesstraat 4, benoemd tot ouderling. Haar is gevraagd uiterlijk vrijdag 27 november haar beslissing kenbaar te maken. Afgelopen zondag hebben we voorbede voor haar gedaan met het oog op de door haar te nemen beslissing.

Bijwonen van een kerkdienst: Vanwege de corona-maatregelen hebben we nog steeds te maken met beperkingen in de erediensten. We volgen het advies op om met maximaal 30 kerkgangers in de dienst aanwezig te zijn. Dit maakt dat het noodzakelijk is dat we voor de ochtenddiensten van te voren weten wie er in de dienst aanwezig zijn. Gelet op het gebruikelijke aantal kerkgangers in de avonddiensten registreren we daar bij binnenkomst. De ochtenddienst wordt ook live gestreamd (beeld en geluid) via onze website, zodat iedereen kan meekijken thuis. De zang wordt verzorgd door een groepje van vier gemeenteleden. Zij staan bij het orgel, op ruime afstand van de andere kerkgangers. Aanmelden voor een dienst kan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst via een aanmeldformulier op de website. Op het aanmeldformulier geeft u aan met hoeveel gezinsleden u komt die ouder dan 12 jaar zijn en daarna hoeveel gezinsleden er komen die jonger zijn dan 13 jaar. Dan kan er een goede telling worden gemaakt voor de diensten en de kindernevendienst. Gemeenteleden met een taak in de dienst (zangers, kindernevendienst, etc) hoeven zich niet aan te melden. Op vrijdag of zaterdag worden de uitnodigingen voor de ochtenddienst verzonden. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren).

Collecteren: Voorlopig wordt in de zondagse diensten bij de uitgang gecollecteerd. De diakenen hebben daarvoor prachtige offerkisten gemaakt. Als u niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Belijdenisgroep: Belijdenis doen is niets meer of minder dan hardop zeggen dat je gelooft. Dat weet je van jezelf wel en God weet het ook. Toch is het een bijzonder moment, waarop je voor de gemeenschap van de kerk aangeeft voor je geloof te willen gaan en staan. Daar bereid je je op voor in de belijdenisgroep. Het kan ook zijn dat je nog zoekende bent. Dat je met vragen worstelt en deze best een keer wat uitgebreider wilt bespreken met de predikant. Dan is dit ook een goed moment om mee te doen met de belijdenisgroep. Er zijn al twee aanmeldingen binnen, dus je bent niet de enige! We zullen noodgedwongen moeten kijken of het mogelijk en verstandiger is om online in gesprek te gaan. Waar en wanneer mogelijk streven we ernaar om elkaar ook te ontmoeten. Geef je op bij ds. Leon de Borst, predikant.gw@hervormdzierikzee.nl of via 0111-416025. Ook voor vragen over de belijdenis kun je hem bereiken.

Gebedsgroep: Vanwege corona zijn de avondgebeden in de zomer niet doorgegaan. Des te groter is echter het belang om (met elkaar) te bidden. ‘God regeert de wereld door de gebeden van zijn kinderen’ zei Gunning al. Ds. De Borst zou een poging willen wagen om een corona-proof manier van samen bidden te starten, in ieder geval voor de komende tijd waarin we elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten. Daarvoor kunt u zich bij hem opgeven, door uw mobiele nummer door te geven, om deel te nemen aan de appgroep bid...gasthuiskerkzierikzee; oftewel: bidpunten gasthuiskerk. Via deze appgroep kan elke deelnemer vervolgens gebedspunten opgeven. Deze zaken kunnen we aan de Heer voorleggen, zowel voor onszelf in het dagelijks gebed, maar ook gezamenlijk om de twee weken op bijvoorbeeld donderdag vanaf 19.00 uur. Als er behoefte is dat laatste online te doen, geef dat dan ook aan, dan gaan we dat organiseren. Het mobiele nummer van ds. De Borst is: 06-24238987 (daarop kunt u hem een appje sturen) of mail naar predikant.gw@hervormdzierikzee.nl.

Bijbelleeskring: Alleen of in het gezin de Bijbel lezen is een goede gewoonte. Maar niet iedereen begrijpt alles wat hij/zij leest. De tekst kan zo veel vragen oproepen dat je blijft steken. Of je houdt het alleen niet zo goed vol om door te gaan met lezen. Bovendien lezen we vaak kleine stukjes uit de Bijbel, met daarbij een verklaring zoals bij een dagboek. Lang niet altijd pakken we daarom de grote lijnen van de Bijbelboeken op. Ds. De Borst wil daarom kijken of er belangstelling is voor een bijbelleeskring waarbij we de Bijbel in chronologische volgorde in grotere porties achter elkaar doorlezen. We kunnen in deze tijd vanwege de beperkende maatregelen via een appgroep contact met elkaar houden. Via deze appgroep kunnen we vragen en antwoorden en reacties uitwisselen. Dit is eventueel uit te breiden met een online contactmoment vroeg in de avond elke woensdag. Opgeven kan via het mobiele nummer van ds. De Borst, 06-24238987 (daarop kunt u hem een appje sturen) of via een mail naar predikant.gw@hervormdzierikzee.nl. Bij voldoende belangstelling bespreken we in de aanloop naar (en zo mogelijk online op) woensdag 2 december van 19.00 uur tot 19.30 uur Genesis, hoofdstuk 1 tot en met 4.


Van achter de Beuze:
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk aanstaande maandag 30 november 19.00 uur te worden ingeleverd bij de redactie. Het is heel fijn als u uw kopij wilt inleveren per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl) of anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG). De volgende inleverdatum is 8 maart.

Vooruitblik: De komende weken, tot en met Eerste Kerstdag, zal de morgendienst steeds om 11 uur beginnen; de vrijzinnige wijkgemeente begint de diensten steeds om 09.15 uur. De komende drie zondagen gaan behalve onze eigen predikant vier gastpredikanten voor, die allen al eerder bij ons voorgingen. De dienst van Tweede Advent is een zogenaamde All-in-one-dienst, die een wat andere (muzikale) invulling heeft dan een reguliere dienst. Onder normale omstandigheden zou dit een dienst zijn geweest, waarin alle generaties elkaar ontmoeten (vandaar de naam). Dat gaat nu even niet vanwege het maximum aantal van dertig kerkgangers. Vanwege het karakter van de dienst krijgen gezinnen met kinderen voorrang bij het aanmelden. Maar wel kunnen we deze dienst op afstand met elkaar meevieren.


Tenslotte: De vrouwenvereniging van onze gemeente, waaraan mevrouw Dorst vele jaren leiding gaf, droeg de naam “Wees een zegen”. Die naam is ook een oproep aan ons allen om anderen, dichtbij en ver weg, tot zegen te zijn, vanuit de genade van onze God, die ons – met de woorden van een opwekkingslied – zegenend nabij is.

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert

 


Algemeen bericht, voor beide wijkgemeenten:

 

Inzage begrotingen 2021

 

De respectievelijke kerkenraden hebben de verschillende begrotingen voorlopig vastgesteld. Voordat deze begrotingen definitief worden vastgesteld, worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld hun mening over deze begrotingen kenbaar te maken. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 5 december bij de scriba van de gewone wijkgemeente (J. Hoff) of de scriba van de vrijzinnige wijkgemeente (B. Hoexum). Hun gegevens vindt u in deze kerkbode.

Gedurende de periode van 28 november tot en met 5 december 2020 liggen de voorlopig vastgestelde begrotingen 2021 als volgt ter inzage:

a) kerkrentmeesters centraal college en beide wijkgemeenten én diaconie centraal college bij administrateur A.M.P. van der Schelde, Steenbank 68, tel. 413878;

b) diaconie gewone wijkgemeente bij diaken J.M. de Bel, Mastgatstraat 9, tel. 416140;

c) diaconie vrijzinnige wijkgemeente bij diaken J.A.N. Maarsen, Poststraat 52, tel. 411321.

Gaarne even tevoren afspreken.