Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel: 0111-416025

e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 15 november

10.00 uur  ds. L.C. de Borst (viering Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat (Indonesië) / Kerkbeheer

18.30 uur  ds. L.C. de Borst (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat (Indonesië) / Avonderedienst

 

Zondag 22 november

11.00 uur  ds. L.C. de Borst (herdenken overledenen)

Collecten: Missionaire gemeente / Kerkbeheer

18.30 uur  ds. C.M. van Loon, Rotterdam-Centrum

Collecten: Missionaire gemeente / Avonderedienst

 

Terugblik: In de afgelopen twee weken mochten we, zij het met een aanzienlijk kleiner aantal kerkgangers, onze erediensten houden. Op woensdag 4 maart kwamen we als gemeente bijeen voor de jaarlijkse Dankdag. Zoals altijd had mevrouw Truus van Oosterom de avondmaalstafel weer gevuld met vruchten die aard en zee hebben voortgebracht.

Vooruitblik: De komende twee zondagen gaat in de meeste diensten onze eigen predikant voor. Zo leren we elkaar als gemeente en predikant steeds beter kennen, zij het dat een flink deel van de gemeente dat nog op afstand doet. Volgende week zondagavond gaat ds. René van Loon voor, predikant in Rotterdam-Centrum en bekend van verschillende boeken, waaronder het onlangs verschenen ”Lente in de kerk”, waaraan dit najaar een conferentie is gewijd. Aanstaande zondag zal in beide diensten het Heilig Avondmaal worden gevierd. De viering zal op dezelfde wijze plaatsvinden als in augustus: een “lopende viering”, waarbij de predikant het brood op afstand aanreikt en we uit afzonderlijke bekertjes de wijn drinken. Er is ook gedacht aan de gemeenteleden die niet zo goed ter been zijn. Alles zal goed worden voorbereid en tijdens de viering zal gezorgd worden voor een ruime onderlinge afstand en zullen de ouderlingen en diakenen alles in goede banen leiden. Volgende week zondag zal het in de diensten verder allemaal worden uitgelegd.

Herdenken overledenen: Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd, gedenken we hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Voor deze dienst zijn de nabestaanden van de overledenen uitgenodigd. Hen is gevraagd tijdig door te geven met hoeveel personen zij aanwezig wensen te zijn. Naar verwachting zullen er dan nog plaatsen over zijn, waarvoor u zich langs de gebruikelijke weg (zie hieronder) kunt aanmelden.

Overleden: Met verslagenheid vernamen we als gemeente het overlijden, op maandag 2 november, van ons geliefd gemeentelid Anja (Adriana Janna) Stoutjesdijk-Dorst, in de leeftijd van nog maar 61 jaar. Anja woonde met haar man Gert in de Haringvlietstraat 8 (4301 XE). Als gevolg van corona is een einde gekomen aan het leven van Anja en zo aan een huwelijk van ruim 39 jaar. Het verdriet is groot maar zoals op de rouwkaart is vermeld zijn er mooie en dankbare herinneringen bij Gert, Nicole en Jasper, Hans en Janine en de kleinkinderen Sep, Liv en Reza. Anja was een trouw en actief gemeentelid. Zij legde vele bezoeken als pastoraal medewerkster af en leidde jarenlang kringen. Op nuchtere maar standvastige wijze gaf zij handen en voeten aan het geloof waarin zij stond. Zij had een groot vertrouwen in haar Schepper. Daarvan zijn we allemaal getuige geweest toen zij vier jaar geleden heel ernstig ziek werd. De dankbaarheid was niet te meten toen ze daar doorheen kwam; het lied De Heer is mijn Herder was niet van haar weg te denken. Het is niet te doorgronden hoe groot het verdriet nu is dat een totaal andere ziekte haar leven zo plotseling heeft afgebroken. Zaterdagmiddag 7 november hebben we in de Gasthuiskerk stil gestaan bij het zorgzame leven van Anja. We hebben troost gezocht bij de woorden van Paulus over de liefde. Het leven van Anja Stoutjesdijk stond geheel in het teken van de onvoorwaardelijke liefde, niet alleen liefde die zij aan velen gaf en van velen kreeg maar in het bijzonder ook de liefde waarop zij blindelings, tot aan het einde van haar leven, op bleef vertrouwen en die tot over de grenzen van haar dood met haar is meegegaan. Aansluitend heeft de begrafenis in Ouwerkerk plaatsgevonden. Het is ons gebed dat de onvoorwaardelijke liefde van God, die Anja droeg in leven en in sterven, ook Gert, kinderen, kleinkinderen én de verdere familie zal omringen en troosten in hun onpeilbaar diepe verdriet.

Met ontroering vernamen we afgelopen zondag in de avonddienst het overlijden van Anja’s moeder, mevrouw Maria Hermina (Rie) Dorst-Klink in de leeftijd van 89 jaar. Zij woonde in zorgcentrum De Wieken, evenals haar man, de heer J.J. Dorst. Geboortig in Sirjansland woonde zij met haar man sinds hun huwelijk, ruim 66 jaar geleden, in Zierikzee, waar ze meer dan vijftig jaar aan de Lange Blokweg woonden. De begrafenis is voorzien op vrijdag 13 november, na een rouwdienst die om 11 uur begint. In de volgende kerkbode zal nader stil worden gestaan bij het overlijden van mevrouw Dorst. We gedenken in deze droevige dagen aan onze broeder J.J. Dorst, aan zijn kinderen Anton, Leo en Marianne en hun gezinnen en natuurlijk ook aan schoonzoon Gert en zijn kinderen nu zij binnen één week naast Anja ook hun geliefde moeder en oma Dorst moesten loslaten.                                                                                                                                         

Collecteren: Voorlopig wordt in de zondagse diensten bij de uitgang gecollecteerd. De diakenen hebben daarvoor prachtige offerkisten gemaakt. Als u niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Giften: Oud-diaken J. Berrevoets meldt de ontvangst van de volgende giften. Ouderling C.J. van Beveren-van Mierloo ontving voor de kerkrentmeesters € 10,- en mevrouw C.G. de Jonge-Deij € 10,- voor het bloemenfonds. Voor de diaconie ontving ouderling J.A. van der Schelde-Dool € 35,- en mevrouw E. van Opdorp-Sint € 20,-.

Belijdenisgroep: Belijdenis doen is niets meer of minder dan hardop zeggen dat je gelooft. Dat weet je van jezelf wel en God weet het ook. Toch is het een bijzonder moment, waarop je voor de gemeenschap van de kerk aangeeft voor je geloof te willen gaan en staan. Daar bereid je je op voor in de belijdenisgroep. Het kan ook zijn dat je nog zoekende bent. Dat je met vragen worstelt en deze best een keer wat uitgebreider wilt bespreken met de predikant. Dan is dit ook een goed moment om mee te doen met de belijdenisgroep. Er is al één aanmelding binnen, dus je bent niet de enige! We zullen noodgedwongen moeten kijken of het mogelijk en verstandiger is om online in gesprek te gaan. Waar en wanneer mogelijk streven we ernaar om elkaar ook te ontmoeten. Geef je op bij ds. Leon de Borst, predikant.gw@hervormdzierikzee.nl of via 0111-416025. Ook voor vragen over de belijdenis kun je hem bereiken.

Onderling (wandel)pastoraat: Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen is het nauwelijks mogelijk elkaar op de gebruikelijke wijze te ontmoeten. Door gemeenteleden is het idee aangereikt om in kleine groepjes (maximaal vier, voorlopig maximaal twee) met elkaar een wandeling te maken en zo te komen tot een goed gesprek. Je kunt daarbij denken aan een wandeling rond Zierikzee, langs Oosterschelde of Grevelingen of in de prachtige Domeinen. Het idee is om een appgroep aan te maken: “wandelaars Gasthuiskerk”. Deelnemers aan deze appgroep kunnen dan, wanneer zich een mooi wandelmoment aandient, een oproepje doen via de appgroep en met elkaar een afspraak maken. Zo kunnen steeds wisselende groepjes worden gevormd. Als u hieraan mee wilt doen, dan kunt u dit kenbaar maken bij André Flikweert, ouderling gemeenteopbouw, via asflikweert@zeelandnet.nl of 06-8325 9350 onder opgave van uw mobiele telefoonnummer.

Aangescherpte corona-adviezen: Ook in de komende periode mogen er in beide diensten maximaal dertig kerkgangers in de dienst aanwezig zijn; dit is exclusief degenen die een formele taak in de dienst hebben en de kinderen die de crèche en de kindernevendienst bezoeken. Omdat we in de avonddienst naar verwachting het aantal van dertig niet zullen overschrijden, werken we voor de avonddienst niet met aanmelding vooraf. Voor de morgendienst hebben we het aanmeldsysteem weer op de website moeten plaatsen. Zie hierover hierna meer. Voorlopig zal er van gemeentezang even geen sprake kunnen zijn en worden de liederen gezongen door een kleine groep zangers, die op ruime afstand staan. Vanwege de forse belasting van degenen die de streaming verzorgen, is besloten voortaan weer alleen de morgendiensten met beeld online te streamen via de website. De avonddiensten zijn wel nog te beluisteren via de kerkomroep.

Hoe kunt u zich opgeven? U kunt zich voor de morgendiensten aanmelden via de website van onze wijkgemeente. Daar staat op het beginscherm het icoontje voor de aanmelding. U kunt aangeven welke dienst(en) u wilt bijwonen. De aanmelding kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Iedereen die kan komen, krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft, is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-2252 9646 (Piet en Carla van Beveren).

Adempauze: De dringende adviezen van de overheid opvolgend, heeft de kerkenraad voor de maand november besloten een ‘adempauze’ te nemen in de gemeenteactiviteiten. Vergaderingen, bijbelstudiegroepen, catechese, de gemeenteavond enzovoorts worden uitgesteld of waar mogelijk in een andere vorm gedaan. De catecheten zijn op dit moment een online-catechese aan het voorbereiden. Pastorale contacten door de ouderlingen en bezoekmedewerkers zullen zeer beperkt plaatsvinden en waar mogelijk telefonisch. Over het pastoraat door ds. De Borst leest u hieronder meer. 

Bericht van de predikant: ‘Kun je al wennen in Zierikzee?’ Deze vraag krijg ik geregeld op me af. Zeker, inmiddels raken we steeds meer vertrouwd met dit prachtige stadje en weten we het nodige te vinden. In onze vakantie zijn we in vier richtingen over het eiland en verder gekruist om de omgeving te verkennen. Nu werkte het weer niet zo erg mee net zo min als de naweeën van de verhuizing. Daar zijn we ook intensief mee bezig geweest. Inmiddels staan de meubels op hun plek en zijn de meeste dozen uitgepakt. Maar de definitieve lampen en gordijnen hangen er nog niet. Ook de pony van dochter Phebe heeft nog geen schuilplek. We zijn dus nog vaak thuis en bij de wei bezig. Extra pijnlijk is het om bij het kennismaken met u als gemeente gehinderd te worden door de noodzakelijke corona-maatregelen. De dreiging van een lockdown maakt het steeds moeilijker om rond de diensten en op kringen en bij vergaderingen elkaar te treffen. Contact met ouderen en kwetsbaren gaat noodgedwongen vooral telefonisch. Ik wil mij daarom de komende tijd qua bezoeken vooral richten op de wat jongere gemeenteleden en gezinnen. Zij zijn meestal minder kwetsbaar. Laten we hopen en God bidden dat er snel een einde komt aan deze beproeving die over de wereld gaat. En dat we dan nader kennis kunnen maken! Ds. L.C. de Borst

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert