Predikant: vacature

 

Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Pastoraal contactadres:

J.A. van der Schelde-Dool

tel: 0111-413878 of 06-1186 5799

bij geen gehoor C.J. van Beveren-van Mierloo

tel: 0111-414889 of 06-2252 9646

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

 

Onderstaande diensten zijn alle te beluisteren via de kerkomroep

en te bekijken via de website.

 

Zondag 31 mei

10.00 uur  dr. W. Peene, Terneuzen

dienst vanuit Gasthuiskerk, met beperkt aantal aanwezigen,

 

Zondag 7 juni

10.00 uur  ds. P. de Graaf, Kruiningen

dienst vanuit Gasthuiskerk, met maximaal 30 aanwezigen,

 

 

Terugblik: Op de afgelopen twee zondagen waren er opnieuw digitale diensten, ook nu nog alleen ’s morgens. Er waren twee vertrouwde gastvoorgangers: ds. Groen en ds. Westerneng. In de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag ging ds. Schipper voor; de lofzang werd gaande gehouden door enkele zangers vanuit Gasthuiskerk én Thomaskerk.

 

Vooruitblik: Ook de komende zondagen zullen er nog alleen morgendiensten zijn, die om 10 uur zullen beginnen. Op Eerste Pinksterdag gaat ds. Peene voor, sinds vorig jaar predikant in Terneuzen en op 26 april ook al in ons midden. De voorganger van zondag 7 juni behoeft al helemaal geen nadere toelichting. De diensten zullen, zoals altijd al het geval was, via www.kerkomroep.nl kunnen worden beluisterd. In het zoekvenster bij ‘Vind uw kerk’ intypen: ‘Zierikzee’ - klikken op Zierikzee, Gasthuiskerk – klikken op ‘luisteren’ achter de juiste datum. De diensten vanuit de Gasthuiskerk kunnen ook worden bekeken. Dat gaat niet via de kerkomroep maar heel eenvoudig via de website www.hervormdzierikzee.nl. U klikt door naar het beginscherm van onze gewone wijkgemeente. Op dat beginscherm ziet u een icoontje. Als u daarop drukt, gaat de uitzending lopen. Dit icoontje blijft de hele volgende week zichtbaar op het beginscherm. Als u de dienst nog later wilt bekijken, dan kunt u onder het balkje “Kerkdiensten” aanklikken: “Terugkijken” en vervolgens de dienst van uw keuze aanklikken.

 

Filmpje voor de kinderen: Ook in de komende weken wordt vanuit de Thomaskerk elke week een ‘filmpje’ voor de kinderen uitgezonden, met medewerking van de leiding van onze kindernevendienst. Fijn dat dit mogelijk is. Het filmpje is meestal vanaf zaterdagmiddag op Kerkomroep (link naar de Thomaskerk) te vinden.

 

Collecten: Nu de kerkdiensten in onze Gasthuiskerk in de komende tijd nog geen doorgang kunnen vinden, bevelen diakenen en kerkrentmeesters u van harte aan om het geld dat u normaal in de collectezak zou stoppen per bank over te maken. Het IBAN-rekeningnummer van de diaconie is NL43 RABO 0375 1750 08 ten name van “Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW)”. Het IBAN-rekeningnummer van de kerkrentmeesters is NL68 RABO 0373 7336 23 ten name van “Wijkraad Kerkrentmeesters HG Gewone wijk Zierikzee”. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

 

Verdriet: Saar en Jaap Torensma-Folmer, Kreeftstraat 50 (4301 ZD), en hun kinderen en kleinkind moesten afscheid nemen van hun moeder, mevrouw Cornelia Folmer-Robbemont uit Nieuwerkerk, die op 11 mei na een leven vol liefde en zorg in de leeftijd van 96 jaar is overleden. Mevrouw J. Stoutjesdijk-de Jonge, Kabbelaarsbank 45 (4301 XB) moest afscheid nemen van haar neef Kees, de oudste zoon van haar oudste zus, die op 65-jarige leeftijd te Middelburg is overleden. Zij had een speciale band met hem. Verdriet is er ook bij de heer en mevrouw J.J. Dorst-Klink, Vrije 19 (4301 JX), nu de jongste zus, mevrouw J.A. Heijboer-Dorst uit Sirjansland, op Hemelvaartsdag is overleden in de leeftijd van 83 jaar. Zij was al lange tijd ziek. Nu zijn andere zus en zijn broer ook in de afgelopen jaren al zijn overleden, is de heer Dorst als oudste van de vier als laatste overgebleven.  Wij wensen de genoemde families troost en sterkte toe bij het door hen geleden verlies.

 

Omzien naar elkaar: Mevrouw A.P. Landman-van der Werf, Jannewekken 38 (4301 HH) heeft onlangs een geslaagde hartoperatie ondergaan in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Zij mocht vorige week naar het ziekenhuis in Goes worden overgebracht. We wensen haar van harte een voorspoedig herstel toe. Mevrouw J.K. de Waaij, Zijpestraat 6 (4301 VS) onderging een behandeling in het ziekenhuis en ontving met een hartelijke groet en ter bemoediging de bloemen van zondag 24 mei. De bloemen van zondag 17 mei en Hemelvaartsdag gingen als groet en ter bemoediging naar mevrouw L. Melissant-Born, De Jongestraat 1, en mevrouw M.J.G. Bilius-Horvers, Manhuisstraat 18a.

 

Belijdenis: In de afgelopen maanden hebben Ruben Storm en Monica de Nooijer samen met twee jongeren van de Evangelisch-Lutherse gemeente, onder wie de vriend van Monica, belijdeniscatechisatie gevolgd bij ds. Smink. Terwijl vrijwel alle kerkenwerk stillag, is de catechese op digitale wijze  doorgegaan. Als kerkenraad zijn we ds. Smink zeer erkentelijk dat hij, naast het pastorale werk, deze catechese heeft willen geven. De jongeren willen graag belijdenis afleggen in het midden van de gemeente. De kerkenraad wil daar natuurlijk graag de ruimte voor geven. Dat zal – en dat is nooit eerder gebeurd – een gezamenlijke dienst worden met de Evangelisch-Lutherse gemeente, ergens na de zomervakantie.

 

Een beetje op elkaar letten: Omdat we ook als kerkelijke gemeente proberen het omzien naar elkaar vorm te geven, vermelden we hier nog maar eens de telefoonnummers van de diakenen die contactpersoon zijn voor de diaconale hulpdienst: Elly Hillebrand (tel. 06-3070 5752) & Catrien Vermeulen (06-2519 6696). Als u behoefte heeft aan een luisterend oor, neem dan gerust contact op met de contactpersonen voor het pastoraat (zie boven). Als u behoefte heeft aan telefonisch pastoraat met ds. Smink, die het bijzondere pastoraat waarneemt, dan kunt u dat ook bij hen kenbaar maken.

 

Toekomst: Door onze minister-president is onlangs bekendgemaakt langs welke lijnen er een versoepeling van de maatregelen kan komen, te beginnen met de basisscholen en de zogenaamde contactberoepen. Inmiddels is duidelijk dat we per 1 juni mogen gaan oefenen met kerkdiensten met maximaal dertig aanwezigen en, zoals het er nu voorstaat, per 1 juli met maximaal honderd aanwezigen. Gelet op de omvang van de Gasthuiskerk (ruim 700 zitplaatsen) is het mogelijk om honderd kerkgangers te herbergen én de 1.5 meter-richtlijnen ruimhartig in acht te nemen. De kerkenraad van de vrijzinnige wijkgemeente heeft laten weten in ieder geval in de maanden juli en augustus nog geen diensten te zullen beleggen. Dat biedt onze wijkgemeente de mogelijkheid vanaf 1 juli iedere zondagmorgen een dienst te beleggen. De kerkenraad heeft inmiddels besloten vanaf juli ook weer avonddiensten te gaan houden; op die manier zouden iedere zondag maximaal 200 mensen een dienst kunnen bezoeken. In de tussentijd zal het kerkgebouw dan worden gereinigd. Een regiegroep, bestaande uit voorzitter en scriba van de kerkenraad en twee kerkrentmeesters, zal in de komende weken coördineren op welke wijze de diensten per 1 juni (met maximaal dertig kerkgangers) en per 1 juli (met maximaal honderd kerkgangers) kunnen worden gehouden. Omdat kerkgangers zich moeten aanmelden, zal in de komende weken een aanmeldsysteem worden ontwikkeld. Daarover kunt u meer lezen in de volgende kerkbode en in de eerstkomende zondagsbrieven en in een aparte informatiebrief die half juni onder alle gemeenteleden zal worden verspreid. De kerkenraad is zich op dit moment aan het beraden over het moment waarop we voor het eerst Avondmaal kunnen vieren (en hoe we dat moeten doen), wanneer de belijdenisdienst kan plaatsvinden (zie boven) en wanneer Liva van Aken, die op 11 maart werd geboren, kan worden gedoopt. Gelet op de uitdrukkelijke adviezen van de overheid en de landelijke kerk zal er van “gemeentezang” helaas geen sprake kunnen zijn. Omdat de kerkenraad zingen een wezenlijk onderdeel van de eredienst vindt, zal waarschijnlijk de zang door een groepje zangers worden gecontinueerd. In de maand juni zal nog niet worden gecollecteerd. De diakenen onderzoeken of er na 1 juli op een veilige wijze kan worden gecollecteerd.

Zoals gezegd: in de volgende kerkbode leest u meer over de werkwijze in de komende periode. Voor zondag 7 juni, wanneer ds. De Graaf voorgaat, geldt dat maximaal 30 kerkgangers de dienst fysiek kunnen meebeleven. In de zondagsbrief van a.s. zondag leest u op welke manier u zich desgewenst hiervoor kunt aanmelden.

 

Tenslotte: Ook al ontstaat er voor kerk en samenleving langzaam aan iets meer bewegingsruimte, we beseffen maar al te goed dat alles nog heel broos en kwetsbaar is en dat we, ook als kerk, heel zorgvuldig met de geboden ruimte moeten omgaan, in het belang van de volksgezondheid. Velen onder ons hebben zorgen over zichzelf of over geliefden, die ze soms al lange tijd niet konden ontmoeten. Bijzonder is het om te ervaren dat juist in de Bijbel, en misschien wel het meest in de Psalmen, woorden te vinden zijn die precies kunnen weergeven hoe wij ons als kleine mensjes kunnen voelen. Deze keer noem ik Psalm 31 (berijmd), waarin vers 6 belijdt: “Ik wil mij, Heer, in U verblijden, die hulp bood in de dag dat ik geen uitkomst zag, die steeds mij uit de engte leidde; dan mocht met lichte schreden ik in de ruimte treden.” En vervolgens als treffend gebed in vers 7: “Doe mij genadig weer aanschouwen uw liefelijk gelaat – ik ben ten einde raad. Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen. Hoe is mijn moed geslonken, het hart is mij ontzonken.” Moge dat oudtestamentische lied, dat spreekt over ruimte en over nieuw vertrouwen, met ons meegaan.

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert