Zondag 5 april Geen dienst in de Gasthuiskerk. 
10.00 uur ds. F.J.T. Schipper, gezamenlijke dienst van de Thomaskerk en onze wijkgemeente, zonder aanwezigen, te beluisteren en mee te kijken via de kerkomroep. 

Donderdag 9 april (Witte Donderdag) 
19.30 uur ds. N. de Boo, Zeist dienst vanuit Gasthuiskerk, zonder aanwezigen, te beluisteren via de kerkomroep 

Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) 
19.30 uur mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire dienst vanuit Gasthuiskerk, zonder aanwezigen, te beluisteren via de kerkomroep 

Zondag 12 april (Eerste Paasdag) 
10.00 uur ds. D.M. van de Linde, Rotterdam-Hillegersberg dienst vanuit Gasthuiskerk, zonder aanwezigen, te beluisteren via de kerkomroep 

Zondag 19 april 
10.00 uur ds. D.C. Groenendijk, Klundert dienst vanuit Gasthuiskerk, zonder aanwezigen, te beluisteren via de kerkomroep 

Roerige tijden: In de vorige kerkbode, twee weken geleden, begon ik met “we leven in roerige tijden”. Die tijden zijn alleen maar roeriger geworden. Het hele maatschappelijk leven, nationaal en internationaal, is ontwricht. Als gemeente hebben we sinds de Biddag op woensdag 11 maart niet meer samen kunnen komen. Waar we de eerste zondag overeenkomstig het advies van de overheid en de landelijke kerk onze kerkdiensten hebben geannuleerd, is het inmiddels zo dat alleen nog digitale uitzendingen, bijvoorbeeld via de kerkomroep mogelijk zijn. Het is een uitdaging aan ons allen om ook het kerkelijk leven vorm te geven, ondanks de enorme beperkingen. 

Gastvrij onthaal in Thomaskerk: Als kerkenraad zijn we erg dankbaar dat we de afgelopen zondagen samen met de gemeente van de Thomaskerk vanuit hun kerkgebouw een gezamenlijke dienst mochten hebben. Omdat we als vacante gemeente afhankelijk zijn van de mogelijkheden van gastpredikanten, zijn we blij dat deze mogelijkheid werd geboden. De diensten waren ook echt gezamenlijk. Zo was de voorganger natuurlijk de predikant van de Thomaskerk, die ook onze consulent is, en kwam de ouderling van dienst uit onze gemeente. Ook aanstaande zondag hopen we een dergelijke gezamenlijke dienst te organiseren. De dienst vanuit de Thomaskerk is te volgen via www.kerkomroep.nl – in het zoekvenster bij ‘Vind uw kerk’ intypen: ‘zierikzee’- klikken op Zierikzee, Geref. Thomas Kerk – klikken op ‘luisteren’ of ‘kijken’ achter de juiste datum. De capaciteit van deze voorziening is niet helemaal berekend op het toegenomen aantal bezoekers. Het kan gebeuren dat de site eerst niet te bereiken is. Blijf het dan gewoon proberen. De dienst wordt al om 9 uur opgenomen, dus u kunt er vroeg bij zijn. Het kan zijn dat er tijdens het live uitzenden van de dienst alleen geluid te horen is en pas later een bestand van de dienst met beeld. Het valt dus te overwegen om de dienst later op de dag te bekijken. 

Vanaf Stille Week weer in Gasthuiskerk: Het zal nog een hele tijd duren voordat we weer op de vertrouwde manier als gemeente samen kunnen komen. U toont daar vanwege de bijzondere omstandigheden begrip voor, maar van alle kanten horen we dat de diensten vanuit de Gasthuiskerk gemist worden. Mede daarom heeft de kerkenraad besloten om met ingang van de Stille Week weer vanuit onze eigen Gasthuiskerk diensten te beleggen. Als sinds vele jaren zijn we als gemeente gewend in de Stille Week iedere avond (behalve zaterdagavond) een korte dienst te hebben aan de hand van een doorlopend thema. Een enthousiaste commissie had al een mooi programma gemaakt voor deze Stille Week, maar helaas kan het niet tot uitvoering komen van het gehele programma. Wel worden op Witte Donderdag (maar dan uiteraard zonder viering van het Heilig Avondmaal) en op Goede Vrijdag diensten gehouden, waarin volgens planning ds. De Boo en ds. Riedijk hopen voor te gaan. Op Eerste Paasdag hoopt ds. Van der Linde voor te gaan. Hij was al eerder in de Gasthuiskerk, schreef verschillende boeken en werkte in het verleden mee aan het radioprogramma De Bijbel open. Op zondag 19 maart hoopt – voor het eerst – ds. Groenendijk uit Klundert in de Gasthuiskerk voor te gaan. Omdat de vrijzinnige wijkgemeente voorlopig geen diensten belegt, beginnen de morgendiensten voorlopig alle om 10 uur. Voorlopig zullen er alleen morgendiensten zijn. 

Collecten: Nu de kerkdiensten in onze Gasthuiskerk als gevolg van het coronavirus in de komende tijd geen doorgang kunnen vinden, bevelen diakenen en kerkrentmeesters u van harte aan om het geld dat u normaal in de collectezak zou stoppen per bank overmaken. Het IBAN-rekeningnummer van de diaconie is NL43 RABO 0375 1750 08 ten name van “Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW)”. Het IBAN-rekeningnummer van de kerkrentmeesters is NL68 RABO 0373 7336 23 ten name van “Wijkraad Kerkrentmeesters HG Gewone wijk Zierikzee”. Bij voorbaat dank voor uw collectebijdrage! 

Filmpje voor de kinderen: Sinds vorige week wordt door de Thomaskerk elke week een ‘filmpje’ voor de kinderen uitgezonden. Het is de bedoeling dat in de komende weken hieraan medewerking wordt verleend door leiding van onze kindernevendienst. Fijn dat dit mogelijk is. Het filmpje zal dan meestal vanaf zaterdagmiddag op Kerkomroep (link naar de Thomaskerk) te vinden zijn. Downloaden is aan te raden. Het bestand wordt ook op de website gezet. Het eerste filmpje was nog wat statisch, maar het filmpje van afgelopen zondag was al wat afwisselender: het resultaat van de tekeningenactie – een nieuw verhaal over Aron en Talitha geďllustreerd met beelden – een nieuw knutselidee. Tip van een moeder: kijk zondags eerst met de kinderen naar dit filmpje en laat hen daarna gaan knutselen, terwijl je als ouders rustig de kerkdienst kunt bekijken. 

Informatievoorziening: Omdat er vanwege nieuwe ontwikkelingen nog wel eens iets kan veranderen, adviseren we u de website (nieuwsberichten) te raadplegen of de church-app (zie hieronder) te installeren om de laatste ontwikkelingen te kunnen lezen. Ook zal zoals altijd de zondagsbrief iedere week digitaal worden verzonden; u kunt zich aanmelden voor digitale verzending van de zondagsbrief door een mailtje te sturen naar zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl. Naast de website van onze gemeente hebben wij ook sinds enkele maanden een app. De app is gemaakt om de informatie nog toegankelijker te maken, vooral omdat veel gemeenteleden in het bezit zijn van een mobiele telefoon. Deze gratis app is speciaal gemaakt voor kerken. Alles wat u vindt in een gemeenteboekje, zondagsbrief en in de kerkbode, is geďntegreerd in deze app. Zo zit er een agendafunctie op, een ledenlijst en zijn er nieuwsberichten, zondagsbrieven en terug te beluisteren kerkdiensten. Ook kan iedereen korte berichten op een prikbord zetten. Deze app is zo ingericht dat hij helemaal bij onze gemeente past. Graag nodigen wij u/jou uit de gratis app te installeren en te registreren. Deze is te vinden onder de naam CHRCH. Uitleg van de registratie en het gebruik van de app is te vinden op https://hervormdzierikzee.nl/gw/sb/doc/Instructie_Chrch.pdf. Voor vragen: Walter Boer, walter.joannet@gmail.com. 

Geboorte: Vreugde en dankbaarheid is er in het gezin van Niels en Inge van Aken - de Vlieger, waar op woensdag 11 maart een dochter en zusje Liva Adriana is geboren. Wij feliciteren de ouders en het zusje Mira van harte en wensen hen veel voorspoed en zegen toe bij het opgroeien van Liva. Ook de grootouders feliciteren wij van harte! 

Ouderenreisje 22 april 2020 afgelast: Het zal niemand van u meer verbazen, maar het in de vorige kerkbode door de diaconie aangekondigde ouderenreisje van 22 april a.s. kan niet doorgaan. Ook de Open Maaltijd, die in april zou worden gehouden, kan helaas niet doorgaan. 

Mercy Ships: Tijdens de lijdenstijd wordt op initiatief van de diaconie geld gespaard voor het werk van Mercy Ships, in het bijzonder de uit Zierikzee afkomstige familie Van den Noort. Gertjan en Irma van den Noort en hun kinderen hebben ons laten weten dat het werk van Mercy Ships in Senegal op dit moment vanwege de coronacrisis niet op veilige wijze kan worden voortgezet. Om die reden zijn ze heel onverwacht tijdelijk naar Nederland teruggekeerd. U las er misschien al over in de PZC. Ze schrijven dankbaar te zijn voor de vele patiënten die ze in Senegal mochten helpen. Ze groeten ons, in de hoop en het vertrouwen dat ze in de toekomst, mede met onze steun, nog vele mensen mogen helpen. 

Een beetje op elkaar letten: In navolging van onze premier hebben we u opgeroepen om extra naar elkaar om te zien, in het bijzonder naar de meer kwetsbaren, ook in onze eigen gemeente. In dat kader zijn twee weken geleden bij heel veel oudere gemeenteleden bloemen bezorgd. Vorige week hebben onze oudste gemeenteleden een prachtige tekening ontvangen van kinderen uit de kerk. Ook heeft de kerkenraad een brief laten bezorgen bij alle belijdende leden en doopleden van onze gemeente van 75 jaar en ouder. In deze brief zijn onze oudere gemeenteleden gewezen op de wijzigingen ten aanzien van de kerkdiensten, op de pastorale mogelijkheden en onmogelijkheden én op de mogelijkheid contact op te nemen met de Diaconale Hulpdienst als men door de bijzondere maatregelen in de knel komt, bijvoorbeeld met het doen van boodschappen of iets anders. Verschillende gemeenteleden hebben daarvan gebruik gemaakt. Ook is afgelopen week met veel oudere gemeenteleden telefonisch contact opgenomen door de wijkouderlingen en bezoekmedewerkers en door een aantal gemeenteleden die zich hiervoor beschikbaar stelden. We merken dat dit erg gewaardeerd wordt. We vermelden hier nog maar eens de telefoonnummers van de diakenen die contactpersoon zijn voor de diaconale hulpdienst: Elly Hillebrand (tel. 06-3070 5752) & Catrien Vermeulen (06-2519 6696). Verschillende gemeenteleden hebben aangegeven graag iets voor een ander te willen doen: meldt u zich dan vooral ook bij hen aan. Als u behoefte heeft aan een luisterend oor, neem dan gerust contact op met de contactpersonen voor het pastoraat (zie boven). Als u behoefte heeft aan telefonisch pastoraat met ds. Smink, die het bijzondere pastoraat waarneemt, dan kunt u dat ook bij hen kenbaar maken. 

Tenslotte: Als kerkenraad wensen wij ieder van u Gods zegen toe, in het bijzonder als u zelf extra in spanning bent, voor u zelf of voor uw naasten, over de verwarrende tijd waarin we leven. Als mensen hebben we de behoefte om te duiden wat er op dit moment wereldwijd gebeurt. Maar misschien is de beste duiding dat we het allemaal niet zo precies weten. Wel hebben we het Woord van onze God, dat ons richting en houvast mag geven. In het bijzonder de Psalmen, vaak gedicht in moeilijke tijden, kunnen ons daarbij helpen. Eén van die Psalmen is Psalm 4, die begint met een intens gebed tot God: “Laat, als ik roep, mij op U hopen, o God van mijn gerechtigheid. Geef mij uw antwoord, doe mij open, die mij, als ik ben ingesloten, ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. (…) Weet dat ik leef van zijn genade. Hij is het die mijn roepen hoort”. Moge onze goede God ons allen nabij zijn. 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk, André Flikweert