Zondag 8 maart 
09.30 uur mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire (All-in-one-dienst) 
Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer 
18.30 uur ds. P.A. Broere, Tholen 
Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst 

Woensdag 11 maart (Biddag voor gewas, arbeid en visserij) 
19.30 uur ds. W.H. Hendriks, Mijnsheerenland 
Collecte: Biddagcollecte 

Zondag 15 maart 11.00 uur ds. W.P. Vermeulen, Utrecht (Jacobikerk) 
Collecten: Missionaire gemeente / Kerkbeheer 
18.30 uur ds. F.J.T. Schipper, Zierikzee 
Collecten: Missionaire gemeente / Avonderedienst 

Vooruitblik: A.s. zondagmorgen is er een zogenaamde “All-in-one” dienst. Deze diensten hebben onder meer als doel dat kinderen en jongeren zich meer verbonden voelen met de zondagse dienst. In eerste instantie zullen deze diensten 4x per jaar worden gepland: in de Lijdenstijd, de overstapdienst, de dienst in het startweekend en in de Advenstijd. De dienst van a.s. zondag, die onder meer met de catechisanten is voorbereid, is door vorm en inhoud echt op de gehele gemeente gericht: een dienst voor alle generaties, die één zijn in die ene God (“all in One”). Ds. Marjan Riedijk, in het verleden jeugdouderling in onze gemeente, leidt de dienst, waaraan wordt meegewerkt door een combo onder leiding van Marianne van Dijke. Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor de jongste kinderen is een leuk werkje beschikbaar, dat zij gewoon onder de dienst kunnen maken. Dit wordt in de dienst verder uitgelegd. Het is handig als de kinderen zelf kleurpotloden meenemen. Voor ‘clipboards’ wordt gezorgd. 
A.s. zondagavond is er een vertrouwde gastpredikant in de persoon van ds. Broere, predikant van de gereformeerde kerken van Tholen en Poortvliet. A.s. woensdag vieren we de Biddag voor gewas, arbeid en visserij met een voor ons nieuwe voorganger: ds. Hendriks uit Mijnsheerenland. We hopen dat u er allemaal bent. Ook volgende week zondagmorgen is er een voor ons nieuwe voorganger, ds. Vermeulen uit Utrecht. Hij heeft in het verleden al een paar keer als vakantieganger een dienst in de Gasthuiskerk bijgewoond. 
Volgende week zondagavond gaat ds. Schipper voor in de dienst. Behalve predikant van de Thomaskerk is hij tijdens de vacature ook consulent van onze gemeente. Hij schrijft over de dienst: In de prediking zal Johannes 12 vers 24 centraal staan. Enkele Grieken zeggen tegen een paar discipelen dat ze Jezus graag een keer willen zien. Die geven het verzoek aan Jezus door. Zijn antwoord gaat niet direct in op de vraag, en toch zit het verborgen in wat Hij dan zegt: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; als ze wel sterft, brengt ze veel vrucht voort.’ Jezus zien, het juiste zicht op Hem krijgen, houdt blijkbaar in: Hem als een graankorrel begraven te zien worden. Want dit is Hij. Dit is zijn weg: de diepte in.
 
Paasproject Kindernevendienst: Met het paasproject volgen we in de lijdenstijd Jezus op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij heen om te lijden en te sterven. Dit jaar staat centraal dat we door wat we lezen Christus leren kennen. Aan ons wordt de vraag gesteld: Ken je Mij? Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Elke week zingen we in het kader van dit project een ander lied. 

Diaconaal project: De lijdenstijd of veertig-dagen-tijd is een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van de Here Jezus. De diaconie roept u op om deze weken uw levensstandaard te versoberen en het geld dat u daarmee bespaart te doneren aan het werk van de familie Van den Noort (uit Zierikzee), aan boord van de Africa Mercy. Afgelopen zondag zijn er flyers uitgedeeld en is tijdens het koffiedrinken een fotopresentatie getoond. A.s. zondagmorgen zal dit diaconale project aandacht krijgen tijdens de dienst. Uw bijdrage zal in een speciale dienst na Pasen worden ingezameld. Voor meer informatie kunt u terecht op www.vijfaanboord.nl en www.mercyships.nl. 

Overleden: Op donderdag 20 februari overleed Maatje Cornelia Quist-Boot (Dulve 26, 4303 BD) in de leeftijd van 90 jaar. Zij was ruim 68 jaar getrouwd met de heer Joost Quist. Hun huwelijk werd geze-gend met een zoon en een dochter. Daarop volgden ook vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. De laatste weken van haar leven verbleef mevrouw Quist in het hospice. Omringd door familie en goede zorg is zij tot aan het einde van haar leven uiterst helder gebleven. Zelfs kleinkinderen uit Ame-rika hebben op een goede manier afscheid van oma kunnen nemen. Het grote verdriet in het leven van mevrouw Quist was het overlijden van kleinzoon Willem. Ondanks het grote verdriet in haar leven keek zij samen met haar man, kinderen en kleinkinderen terug op een goed leven waarvoor ze uiterst dankbaar was. Daarom was er op woensdag 26 februari, voorafgaand aan de crematie in besloten kring, een dankdienst van Woord en gebed in de Gasthuiskerk, waarin onze oud-predikant ds. De Graaf voorging. Als rode draad in de dienst klink de eerste regel van Lied 909: Wat God doet, dat is welgedaan. Het zijn de woorden die mevrouw Quist rust gaven in hart en hoofd. Het is ons gebed dat de Schepper van ons leven de heer Quist, kinderen en kleinkinderen in deze droevige dagen en daar-na nabij zal zijn als bevestiging van de slotwoorden van Lied 909 “Als God mij leidt, kan ik de tijd van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen.” 

Van achter de Beuze: De redactie van het orgaan van onze wijkgemeente, dat ieder kwartaal ver-schijnt, meldt dat de kopij voor het volgende nummer uiterlijk a.s. maandag 9 maart voor 19.00 uur dient te zijn ingeleverd bij de redactie, zo mogelijk per e-mail vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl of anders schriftelijk bij Oosterscheldestraat 35, 4302 WG. 

Jeugdzolder: De leiding van de jeugdzolder meldt dat het a.s. zondagmiddag 8 maart weer jeugdzolder is. De schaapskooi van de familie Knoot zal worden bezocht; daar zal een lammetje worden geadopteerd. De jongeren van de jeugdzolder worden om 15.00 uur verwacht op de jeugdzolder op Platteweg 1; rond 17.00 uur wordt de middag weer afgesloten. 

85+ maaltijd op 17 maart: Inmiddels is het een jaarlijkse traditie: op dinsdagavond 17 maart organiseren de jongeren van de catechese een ouderenmaaltijd. Iedereen in de leeftijd van 85 jaar en ouder is welkom om deze avond aan te schuiven aan een mooi gedekte tafel in het kerkcentrum en te genieten van alle heerlijkheden die de jongeren hebben bereid en klaargemaakt. De maaltijd start om 17.30 uur. Binnenkort bezorgt de jeugd persoonlijk bij iedereen van 85 jaar en ouder een uitnodiging. Het kost u niets en als u wilt mag u een introducé meenemen (vrouw, man, vriendin, vriend, buurvrouw, buurman). Het enige dat u hoeft te doen, is u aanmelden bij Louise Hoff, telefoonnummer 06-2427 3189. In de zondagsbrief vindt u meer informatie. 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk, André Flikweert