Zondag 9 februari 09.30 uur ds. C.L. de Rooij, Rotterdam (viering Heilig Avondmaal) 
Collecten: Werelddiaconaat (Indonesië) / Kerkbeheer 
18.30 uur ds. G.J. van Beek, Nieuw-Lekkerland (dankzegging) 
Collecten: Werelddiaconaat (Indonesië) / Avonderedienst 

Zondag 16 februari 11.00 uur ds. C. Hendriksen, Woudrichem 
Collecten: Pastoriefonds / Kerkbeheer / deurcollecte jeugdwerk 
18.30 uur ds. G.W. Oostermann, Zevenbergen 
Collecten: Pastoriefonds / Avonderedienst 

Terugblik: De afgelopen twee zondagen gingen de gastvoorgangers Lock, Schaap, Groot Karsijn en Middelkoop in de Gasthuiskerk voor. Afgelopen zondag was er na de morgendienst koffiedrinken met een +. Door jeugdouderling Arjan Lindhout, de catecheten en de leiding van de kindernevendienst werden we bijgepraat over ontwikkelingen rond jeugdwerk, catechese en kindernevendienst. Bemoedigend dat zovelen van u en jullie zich actief betrokken weten bij het jeugdwerk. 

Vooruitblik: Aanstaande zondagmorgen vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. De voorganger in deze dienst is onze oud-predikant ds. De Rooij. Hij ziet er erg naar uit om deze bijzondere dienst te leiden en memoreerde daarbij dat het 34 jaar geleden is (Witte Donderdag 1986) dat hij voor het laatst in een avondmaaldienst in de Gasthuiskerk voorging. De kerkenraad heeft enige tijd geleden besloten dat in de vacaturetijd alleen in de morgendienst het Avondmaal gevierd wordt. De avonddienst, waarin ds. Van Beek voorgaat, staat daarom geheel in het teken van de dankzegging. Op deze avondmaalzondag is de diaconale collecte bestemd voor drie projecten van Kerk in Actie in Indonesië, die worden gesteund door ruim vijftig gemeenten in onze classis Delta: een beter inkomen voor Javaanse boeren, een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta en sterke vrouwen in de kerk op Papoea. Volgende week zondag zijn er twee nieuwe gastvoorgangers in de persoon van ds. Hendriksen, emeritus predikant te Woudrichem, en ds. Oostermann, sinds vorig jaar predikant in Zevenbergen waar ds. De Graaf tot 2010 predikant was. We hopen dat velen van u de weg naar de Gasthuiskerk weten te vinden. 

Overleden: De kerkenraad ontving bericht dat mevrouw M.K. Quaak-van Oeveren uit De Wieken (kamer 232) op 17 januari op 86-jarige leeftijd is overleden. De crematie heeft op vrijdag 24 januari plaatsgevonden in Goes. We wensen haar familie de nabijheid van God toe bij dit verlies. Correspondentieadres is: Industrieweg 8, 4301 RS, Zierikzee. 

Sirkelslag: Net als in andere gemeenten op ons eiland wordt ook in de Gasthuiskerk op vrijdagavond 7 februari weer meegedaan met Sirkelslag YOUNG, hét spel voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Dit spel wordt online gespeeld, in verbinding met honderden andere groepen van jongeren in heel Nederland. Het thema is deze keer ‘Kom in beweging’. Daarbij staat het verhaal van Jona centraal. 

Samenstelling moderamen: Vanwege het afscheid van ds. De Graaf in november en het recente aftreden van diaken Roks, is de samenstelling van het moderamen van de kerkenraad gewijzigd. De kerkenraad heeft via een schriftelijke stemming ouderling A.S. (André) Flikweert gekozen tot voorzitter en diaken J.P. (Koos) van Splunter tot assessor. Verder zijn (opnieuw) als lid van het moderamen gekozen scriba ouderling J. (Johan) Hoff, ouderling-kerkrentmeester A. (Anneke) Groenevelt-Hendrikse en ouderling-kerkrentmeester C.J. (Jaco) Klink. 

Woensdag 4 maart: lezing prof. Stefan Paas in de Gasthuiskerk Reserveert u alvast in uw agenda woensdagavond 4 maart. Die avond houdt prof. dr. Stefan Paas, hoogleraar missiologie in Amsterdam en Kampen een lezing over missionair kerk zijn in deze tijd, op uitnodiging van onze gemeente en de gemeente van de Thomaskerk. Deze lezing is ook toegankelijk voor belangstellenden vanuit andere kerkelijke gemeenten op ons eiland. In 2015 schreef hij het veelgelezen boek ‘Vreemdelingen en priesters’ om antwoord te geven op vragen als “Kan dat, hoopvol en vrolijk missionair zijn in een seculariserende samenleving? Wat is daarvoor nodig? En hoe ziet zo’n kerk eruit?” U bent die avond vanaf 19.15 uur van harte welkom in de Gasthuiskerk. De lezing begint om 19.30 uur. 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk, André Flikweert