Nieuwsbericht 1209    
Is geplaatst op :26-Jun
Wordt getoond tot:17-Jul


Brief van de kerkenraad aan alle gemeenteleden

“God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen”.
(Lied 91a)

Zierikzee, 25 juni 2020

Geachte gemeenteleden,

Als kerkenraad hebben we de behoefte u langs deze weg gemeente-breed te informeren over een aantal zaken in onze kerkelijke gemeente. We doen dit tegelijk met het juninummer van ons kwartaalblad Van achter de Beuze en met het boekje Klein geluk, dat we u aanbieden met het oog op de komende zomerperiode.

Als samenleving bevinden we ons al weer meer dan drie maanden in een uitzonderlijke situatie. Daar hebben we allemaal last van, maar sommigen van ons wel heel in het bijzonder. Om die reden is vanuit de diaconie bij de oudere belijdende leden en doopleden van onze gemeente een fleurige Paasgroet en Pinkstergroet bezorgd. Zoals we al eerder hebben gedaan in een brief aan de oudere gemeenteleden, willen we er graag op wijzen dat u, als u in de problemen komt met bepaalde zaken, contact kunt opnemen met de diaconale hulpdienst van onze gemeente: de diakenen Elly Hillebrand (tel. 06-3070 5752) of Catrien Vermeulen (06-2519 6696). Schroom niet te bellen: verschillende gemeenteleden zijn bereid een helpende hand te bieden.

In de afgelopen periode moesten de pastorale bezoeken sterk beperkt worden. We proberen het bezoekwerk in de komende periode langzaam aan weer op te pakken. Mocht u om bepaalde redenen dringend behoefte hebben aan pastoraal contact, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw wijkouderling of met ouderling Jopie van der Schelde (contactpersoon pastoraat) via 0111-413878 of 06-1186 5799 (bij geen gehoor ouderling Carla van Beveren via 0111-414889 of 06-2252 9646).

Velen van u lezen de eilandelijke kerkbode of ontvangen de wekelijkse zondagsbrief digitaal. Op die manier kunt u, ook al kunt u de kerkdienst (tijdelijk) niet bezoeken, toch nauw betrokken blijven bij onze kerkelijke gemeente. Hen die de zondagsbrief nog niet digitaal ontvangen attenderen we er graag op dat ze zich hiervoor kunnen opgeven via zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl. Als u de kerkdienst niet meer kunt bezoeken en niet over internet beschikt, maar toch graag de zondagsbrief wilt ontvangen, dan kunt u dat bij de scriba melden. Zijn gegevens vindt u aan het eind van deze brief. Als u een abonnement op de kerkbode wilt, dan kunt u dat ook bij hem melden.

Met ingang van zondag 5 juli zullen iedere zondag weer twee diensten worden gehouden: ’s morgens in beginsel om 10.00 uur en ’s avonds om 18.30 uur. In de bijgevoegde Van achter de Beuze vindt u het preekrooster voor het hele derde kwartaal. Met ingang van 5 juli kunnen vanwege versoepeling van de maatregelen en de omvang van onze kerk, meer dan 100 bezoekers per dienst de Gasthuiskerk bezoeken. Er zijn maatregelen genomen zodat de 1,5 meter afstand goed bewaakt kan worden. Zo zijn de stoelen op ruime afstand van elkaar gezet. Gezinsleden kunnen uiteraard naast elkaar zitten.

Omdat we moeten bijhouden wie er in de dienst aanwezig zijn, is er een aanmeldsysteem ontwikkeld waarbij iedereen zich per dienst kan aanmelden. Als er te veel aanmeldingen zijn voor een dienst – maar dat is niet zo snel het geval – wordt er een selectie gemaakt. Zo proberen we het aantal personen te reguleren en te verdelen. We roepen iedereen op om hiervan gebruik te maken; u hoeft zich echt niet bezwaard te voelen. Het is goed en fijn om elkaar als gemeente ook weer te ontmoeten in de kerk. We wijzen u juist nu op de avonddienst, die wat minder druk wordt bezocht dan de ochtenddienst.

Hoe kunt u zich opgeven? U kunt een verzoek tot het bijwonen van een dienst doen via de website van onze wijkgemeente. Daar staat het icoontje voor de aanmelding. U kunt al zo’n drie weken van tevoren aangeven welke dienst(en) u wilt bijwonen. Het verzoek kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag. Daarna wordt er een selectie gemaakt voor de betreffende zondagse diensten. Iedereen die geselecteerd is voor de betreffende diensten ontvangt een bericht op vrijdag of zaterdag. Bij geen bericht bent u dus helaas niet geselecteerd en kunt u nog niet aanwezig zijn in die dienst. U moet voor elke dienst apart een verzoek indienen. Een uitdrukkelijke vraag om zo veel mogelijk gebruik te maken van het aanmeldsysteem via de website. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren).

Als u thuis wilt meeluisteren of meekijken: de diensten zullen, zoals altijd al het geval was, via www.kerkomroep.nl kunnen worden beluisterd. In het zoekvenster bij ‘Vind uw kerk’ intypen: ‘Zierikzee’ – klikken op Zierikzee, Gasthuiskerk – klikken op ‘luisteren’ achter de juiste datum. De morgendiensten vanuit de Gasthuiskerk kunnen ook worden bekeken. Dat gaat niet via de kerkomroep maar heel eenvoudig via de website www.hervormdzierikzee.nl. U klikt door naar het beginscherm van onze gewone wijkgemeente. Op dat beginscherm ziet u een icoontje. Als u daarop drukt, gaat de uitzending lopen. Dit icoontje blijft de hele volgende week zichtbaar op het beginscherm. Als u de dienst nog later wilt bekijken, dan kunt u onder het balkje “Kerkdiensten” aanklikken: “Terugkijken” en vervolgens de dienst van uw keuze aanklikken.

Dan nog het volgende. U zult begrijpen dat zowel de kerk als de diaconie vanwege het achterwege blijven van de reguliere kerkdiensten nogal wat inkomsten missen. Gelukkig hebben verschillende gemeenteleden al gebruik gemaakt van de mogelijkheid een incidentele gift te doneren. Voor zover u daartoe nog niet aan toegekomen bent, stellen we u graag in de gelegenheid om dat alsnog te doen. Het IBAN-rekeningnummer van de diaconie is NL43 RABO 0375 1750 08 ten name van “Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW)”. Het IBAN-rekeningnummer van de kerkrentmeesters is NL68 RABO 0373 7336 23 ten name van “Wijkraad Kerkrentmeesters HG Gewone wijk Zierikzee”. Uw giften voor de kerk komen ten goede aan de kosten van het algemene gemeentewerk, zoals het kerkgebouw, catechese en jeugdwerk en het “salaris” van de te beroepen predikant (we hopen dat de vacature spoedig kan worden ingevuld). De giften voor de diaconie zullen volgens een verdeelsleutel worden verdeeld over doelen waarvoor normaal zou zijn gecollecteerd: algemene diaconale ondersteuning, jeugddiaconaat, lokale en regionale doelen (het hospice, Stichting Thuredrith en Stichting Leergeld), landelijke doelen (zoals het Roosevelthuis, Hulp voor Helden, Stichting Opkikker en Stichting Voorkom) en enkele wereldwijde doelen (zoals Mercy Ships/Vijf aan boord, Simavi, Care4Malawi, het werk van de familie De Bel in Thailand en de Stichting Ondergrondse Kerk). Uw giften worden zeer op prijs gesteld en goed besteed.

Tot slot wensen we elkaar toe dat we in deze tijd – die verwarrend en ingrijpend is – als leden van onze kerkelijke gemeente ons met elkaar verbonden zullen weten, levend vanuit de genade en liefde van onze God, met oog voor elkaar en voor de mensen om ons heen.

Namens de kerkenraad,
André Flikweert, voorzitter
Johan Hoff, scriba
Touwbaan 4
4301 JV Zierikzee
kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nlterug naar berichtenoverzicht