Overzicht alle
ANBI pagina's
ANBI informatie Stichting Pastoriefonds "De Open Hof"

A. Algemene gegevens
Anbi naamStichting Pastoriefonds "De Open Hof"
Telefoon0111-416140
RSIN/Fiscaal816720095
Website http://www.hervormdzierikzee.nl/pastoriefonds
E-mailj.m.debel@zeelandnet.nl
AdresMastgatstraat 9
Postcode4301WD
PlaatsZierikzee
PostadresMastgatstraat 9
Postcode4301WD
PlaatsZierikzee

De Stichting Pastoriefonds "De Open Hof" heeft als doelstelling te beschikken over een woning dienende tot pastorie van een dienstdoend predikant te Zierikzee, behorende tot de Hervormde Gemeente Zierikzee GW (gewone wijkgemeente).
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting Pastoriefonds “De Open Hof".
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste vijf. Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. De leden worden benoemd door de wijkkerkenraad van de Hervormde Gemeente Zierikzee GW voor maximaal vijf jaar. De Predikant kan geen bestuurslid zijn. De leden bestaan uit lidmaten van de Hervormde Gemeente Zierikzee GW. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast en wel zodanig dat elk jaar zo mogelijk een zelfde aantal leden aan de beurt van aftreden is. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
C. Doelstelling/visie
De Stichting Pastoriefonds heeft als taak de woning te onderhouden en de zakelijke lasten te dragen en te zorgen voor een woning waarin het voor de predikant goed werken en wonen is. Het Pastoriefonds verwerft inkomsten uit donateurs, incidentele giften en een jaarlijkse bijdrage van de Hervormde Gemeente Zierikzee GW.
D. Beleidsplan
Afgezien van spoedreparaties worden de werkzaamheden indien mogelijk uitgevoerd volgens een 10-jaren onderhoudsplan. Door middel van acties tracht het bestuur donateurs te werven en te behouden. Het 10-jaars onderhoudsplan wordt elk jaar doorgenomen en zo nodig bijgesteld.
E. Beloningsbeleid
De leden van de Stichting Pastoriefonds "De Open Hof" ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten
In 2010 is bij de benoeming van de predikant de badkamer volledig vernieuwd, zijn er zowel boven als beneden laminaatvloeren gelegd en is de hele woning opnieuw geschilderd. Dit is tot stand gekomen door een extra financiële actie en door veel werkzaamheden, verricht door vrijwilligers.
G. Voorgenomen bestedingen
Er zijn geen grote bestedingen in het vooruitzicht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangen en bestedingen.