Overzicht alle
ANBI pagina's
ANBI informatie Diaconie van de Hervormde Gemeente te Zierikzee

A. Algemene gegevens
Anbi naamDiaconie van de Hervormde Gemeente te Zierikzee
Telefoon0111-415965
RSIN/Fiscaal802539828
Website http://www.hervormdzierikzee.nl
E-mail diaconie@hervormdzierikzee.nl
AdresZeehondenplaat 6
Postcode4301WV
PlaatsZierikzee

De Hervormde Gemeente te Zierikzee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Zierikzee.

B. Samenstelling bestuur

Onder bovengenoemde rechtspersoon “Diaconie van de Hervormde Gemeente te Zierikzee” vallen zowel het overkoepelend orgaan “College van diakenen” als de beide wijkdiaconieën in de benaming “wijkraad”, vandaar de onderstaande samenstelling van de diaconale besturen onder B1 t/m B3:

B1. Samenstelling bestuur College van diakenen

Het College van diakenen maakt als overkoepelend orgaan onderdeel uit van de diaconie van de Hervormde gemeente Zierikzee. De leden van dit centrale college zijn afgevaardigden uit de wijkraad van diakenen van zowel de gewone wijkgemeente als de wijkgemeente van bijzondere aard. Het College van diakenen telt vijf leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art 8).

B2. Samenstelling bestuur Wijkraad van diakenen gewone wijkgemeente

De wijkraad van diakenen van de gewone wijkgemeente telt als onderdeel van de diaconie van de Hervormde gemeente Zierikzee acht leden. Voor de materiële hulpverlening wordt geld ingezameld door collectes, giften en fondsvorming. De algemene kerkraad van de Hervormde Gemeente is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als de wijkraad, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

B3. Samenstelling bestuur Wijkraad van diakenen wijkgemeente van buitengewone aard

De wijkraad van diakenen van buitengewone aard telt eveneens als onderdeel van de diaconie van de Hervormde gemeente Zierikzee momenteel drie leden (er is één vacature). Voor de materiële hulpverlening wordt geld ingezameld door collectes, giften en fondsvorming. De algemene kerkraad van de Hervormde Gemeente is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als de wijkraad, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie

Uitvoering geven aan de Bijbelse opdracht om naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid te bedrijven aan gemeente en wereld en te helpen met alle ons ten dienste staande middelen. Dit betreft zowel materiële als immateriële ondersteuning op zowel incidentele als structurele basis. Daarbij wordt een verdeling gemaakt in diaconaal werk over, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Van onze gewone wijkgemeente vindt u hier het beleidsplan, waar onder '7' het diaconale aspect wordt benoemd.

Van onze wijkgemeente van bijzondere aard vindt u hier het beleidsplan van de diaconie.

E. Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges, wijkraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente Zierikzee heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen.

Zij waakt over de financiële slagkracht van de diaconie en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de algemene kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste financiële gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
College van Diakenen + beide wijkraden van diakenen

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie heeft vermogen in de vorm van geldmiddelen. Dit is aan de diaconie nagelaten zonder specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen - aangevuld met inkomsten vanuit een legaat - worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast wordt een klein deel van de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.