Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel.: 0111-416025 of 06-24238987

e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV

tel.: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel.: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 7 februari 2021

10.00 uur: ds. L.C. de Borst (online dienst)

Collecten: Werelddiaconaat Indonesië / Kerkbeheer

18.30 uur: geen avonddienst (zie bericht hieronder)

 

Zondag 14 februari 2021

10.00 uur: ds. L.C. de Borst (online dienst)

Collecten: Stichting De Ondergrondse Kerk / Kerkbeheer

18.30 uur: geen avonddienst

 

Terugblik: De voorbije zondagen verliepen heel anders dan we van tevoren hadden gedacht. Ook de gemeentezang door een kleine groep zangers is achterwege gebleven. We zijn dankbaar voor de technische mogelijkheden, waardoor we tijdens de diensten liederen ten gehore en in beeld brengen, die we mogen gebruiken van de EO. Vanuit de gemeente ontvangen we waarderende woorden voor deze oplossing, al blijft het een noodoplossing.

 

Vooruitblik: Ook a.s. zondag zijn we nog genoodzaakt af te zien van gemeentezang in de kerkdienst. Hierin volgen we het dringende advies van de landelijke kerk. Omdat de veranderde werkwijze veel voorbereiding vraagt voor de technici, heeft de kerkenraad moeten besluiten de avonddiensten in de periode van de lockdown te laten vervallen. Direct na dinsdag 9 februari zal de kerkenraad naar aanleiding van de nadere adviezen beslissingen nemen over de kerkdiensten vanaf zondag 14 februari. Let u daarom goed op de aankondigingen via de website, de zondagsbrief en de church app.

 

Avondmaalviering: Vanwege het feit dat de lockdown is verlengd tot dinsdag 9 februari, kan de viering van het Heilig Avondmaal aanstaande zondag 7 februari geen doorgang vinden. Dat is een gemis. Het avondmaal is natuurlijk uniek, maar in overleg met enkele diakenen is bezien of het mogelijk is om op een andere manier enkele belangrijke geloofszaken die bij het avondmaal horen invoelbaar te maken. Er is een mogelijkheid die in sommige gemeentes wordt toegepast: het thuis meevieren met een stukje brood en wijn. Voor een aantal gemeenteleden is dat een waardig alternatief, maar voor sommigen misschien juist niet. Daarom denken we aan een ander teken van verbinding, waarbij je in beweging moet komen. Een arm naar de hemel uitstrekken en een arm naar elkaar. Naar boven en naar links of rechts. Om de verbondenheid met God en met elkaar uit te drukken. Het is ook een gebrekkig teken, omdat die arm niet zomaar contact kan maken, wat juist het verlangen naar elkaar laat zien. U wordt tijdens de dienst van 7 februari een moment hiertoe uitgenodigd. U mag zelf bepalen of u hieraan deelneemt.

 

Verdere vooruitblik: Op de zeven lijdenszondagen was ds. De Borst van plan een prekenserie te houden over de vraag ‘Waarom laat God lijden toe?’, een vraag die bij velen op de voor- of achtergrond speelt, ook buiten de kerk. Het ziet er alleen op dit moment niet naar uit dat we de komende tijd met bezoekers bij de kerkdiensten kunnen zijn en, bovendien, dat we geen mensen van buiten kunnen uitnodigen. Daarom heeft ds. De Borst moeten besluiten af te zien van de geplande serie. In plaats daarvan sluit hij een aantal keren aan bij de klassieke lezingen die ook gevolgd worden met de filmpjes van de kindernevendienst. Wat ook mogelijk is, is dat u zelf een tekst of thema voor een preek opgeeft. Daar is ds. De Borst altijd erg blij mee, dus schroom niet! En past het niet in de komende periode dan komt het wel in de tijd daarna.

 

Kindernevendienst: Evenals in de periode voor de zomervakantie worden weer in samenwerking met de Thomaskerk filmpjes gemaakt voor de kinderen om thuis te bekijken. In de zondagsbrief, op de CHRCH app, op de website en in de appgroep van de kindernevendienst wordt de link opgenomen. Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal van Vertel het maar. Op https://vertelhetmaar.nl/ maar ook op de CHRCH app kun je bij het materiaal komen. We wensen jullie veel plezier ermee. Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-49620812 (Joannet), dan kunnen we het materiaal mailen.

 

Overleden: In de vroege morgen van zaterdag 30 januari overleed in de leeftijd van 82 jaar onze broeder Johannes Laurens (Joop) Schults. Hij verbleef de laatste weken in Hospice Kaaskenshof. Anderhalf jaar geleden, op 31 juli 2019, overleed zijn geliefde vrouw Sjaan. In die tijd openbaarde zich de ziekte waaraan hij uiteindelijk is overleden. Joop Schults heeft veel betekend voor zijn vijf kinderen en voor het familiebedrijf, dat hij als directeur uitbouwde tot de onderneming Schults Schilders. Hij was als veelzijdig mens op vele terreinen actief: muzikaal, sportief, bestuurlijk bij de schildersopleiding en de LTS en als ouderling in de Christelijke Gereformeerde kerk. Hierbij nam hij in de regel als vanzelf het voortouw door zijn energieke, innemende en diplomatieke houding. Ook voor onze gemeente heeft hij veel betekend. Hij was elf jaar diaken; in deze periode was hij lange tijd voorzitter van de kerkenraad. Na zijn aftreden in 2004 heeft hij nog enkele jaren het scribaat waargenomen. Ook heeft hij zich vele jaren als coördinator en als kringleider ingezet voor het Bijbelkringwerk en was hij lange tijd bezoekmedewerker in De Veste. We gedenken onze broeder Joop Schults met grote dankbaarheid en respect en wensen zijn kinderen en kleinkinderen van harte de nabijheid van onze God toe, nu zij zo kort na hun moeder ook hun vader en opa moeten missen. De begrafenis heeft afgelopen donderdag in besloten kring plaatsgevonden in Zierikzee, voorafgegaan door een dienst van Woord en Gebed in de Gasthuiskerk, waarin we stil stonden bij het vers uit Psalm 36:10, wat bij hem in het hart en op de kamerdeur in huis geëtst stond: ‘In Uw licht zien wij het licht.’

 

Omzien naar elkaar: Verdriet is er ook bij Bart en Tanny Schot-Beeke, en bij Nel Schot-Bakker in verpleeghuis Cornelia. Op maandag 25 januari overleed in Friesland in de leeftijd van bijna 79 jaar hun zus en schoonzus Riet Fennema-Schot. Anton en Ina den Boer-Flikweert, Havenweg 2, moesten afscheid nemen van broer en zwager Piet Flikweert. Hij overleed op zaterdag 23 januari in de leeftijd van bijna 70 jaar. Wij bidden hen toe dat hun geloof in de Levende God hen troost mag geven bij dit verlies. We deden voorbede voor de heer Ad van Oosterom, die herstellende is van een hartoperatie en voor ouderling Willemien van de Velde-Hekman, die heeft te strijden tegen de ziekte kanker. De heer S.J. Stoel, brak bij een val in zijn woning zijn heup. Hij is op zaterdag 30 januari in Goes geopereerd. We wensen hem sterkte en Gods zegen over het verdere herstel.

 

Bloemen: De bloemen van zondag 24 en 31 januari gingen als medeleven en groet vanuit de gemeente naar mevrouw C.S. Dekker-Tierie, die weer thuiskwam vanuit verpleeghuis Cornelia en op zaterdag 30 januari haar 92e verjaardag vierde, en naar mevrouw C.F. Beun-Deseyn, die na een geslaagde knieoperatie weer thuiskwam.

 

Pastoraat: Ds. De Borst is, in overleg met de kerkenraad, vanwege de opmars van het Britse variant van het coronavirus, nog voorzichtiger met het afleggen van bezoeken. Voorlopig zal hij enkel nog de hoogst noodzakelijke bezoeken afleggen (rond overlijden, of bij hen die echt geen telefonische of digitale mogelijkheden hebben), totdat meer duidelijk is of het verantwoord is. Bellen kan altijd. Het telefoonnummer vindt u bovenaan dit bericht.

 

Collecteren: Voorlopig wordt in de zondagse diensten helemaal niet gecollecteerd. U kunt uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Actie kerkbalans: De kerkrentmeesters zijn buitengewoon dankbaar met de voorlopige opbrengst van de Actie Kerkbalans. Afgelopen weekend was er al voor een bedrag van € 88.000,- aan toezeggingen binnen, een significant hoger bedrag dan vorig jaar. Onze welgemeende dank aan u voor uw toezeggingen en aan de vele gemeenteleden die, in ongebruikelijke omstandigheden, op pad zijn gegaan voor de Actie Kerkbalans.

 

Dank van de diaconie: In december ontving u van de diaconie een brief die ingevoegd zat bij de Elisabethbode, waarin u werd gevraagd om een bijdrage te geven aan een vijftal diaconale projecten. De diakenen zijn erg blij met het resultaat. U heeft zeer ruimhartig geschonken aan de vijf genoemde doelen en ook aan de diaconie in het algemeen. Hiermee kan de diaconie voldoen aan haar verplichtingen en laat u zien dat we samen ook aan mensen denken die het niet zo getroffen hebben. De diaconie roept u op om, nu alle diensten voorlopig nog online worden gehouden, ook te denken aan de projecten die nu lopen.

 

Giften: Oud-diaken Berrevoets meldt de volgende ontvangen giften. Voor het werk van de diaconie ontving mevrouw C.G. de Jonge-Deij € 20,- en ouderling T.A. van Kooten € 10,-. Mevrouw J. Bouwman-Schot ontving € 10,- voor het bloemenfonds.

 

Sirkelslag: Ook dit jaar staat Sirkelslag weer op het programma. Op 5 februari vanaf 20 uur spelen we Sirkelslag LIGHT. Helemaal online deze keer, vanuit je eigen huis. Iedereen tussen 12 en 17 jaar kan meedoen. We starten met een gezamenlijke -landelijke- introductie-livestream. Daarna spelen we het spel tegen elkaar, dus niet tegen andere jeugdgroepen uit het land.

 

Malawi: Afgelopen zondag deden we in de dienst bijzondere voorbede voor ons vroegere predikantsgezin Gert en Rineke van de Pol, die werkzaam zijn in Malawi, één van de armste landen ter wereld. Wij voelen ons hartelijk met hen verbonden. De zorgen in Malawi zijn groot nu de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus om zich heen grijpt. We bidden om zegen voor het echtpaar Van de Pol bij hun belangrijke werk, onder zeer moeilijke omstandigheden.

 

Kerkenraad: De kerkenraad hoopt a.s. maandag 8 februari zijn eerste vergadering te hebben in het nieuwe jaar. Net als de twee vorige vergaderingen, zal ook deze vergadering digitaal worden gehouden. Het is een hele uitdaging om met 24 kerkenraadsleden digitaal te vergaderen – en is het bepaald niet ideaal – maar het is bewonderenswaardig hoe iedereen ermee weet om te gaan. Deze keer zullen we zelfs de inhoudelijke bespreking aan het begin in groepjes doen. Mocht u een bepaald punt bij de kerkenraad onder de aandacht willen brengen, doet u dit dan vooral, zo mogelijk door middel van een mailbericht, via onze scriba (zie de gegevens bovenaan dit bericht).

 

Tenslotte: In de digitale Bijbelleeskring onder leiding van ds. De Borst – hartelijk aanbevolen; aanmelding kan bij ds. De Borst – lezen we deze week de laatste hoofdstukken van het boek Genesis. Door iedere week een aantal hoofdstukken bij elkaar te nemen, proberen we de grote lijnen te ontwaren. Mooi is het om door het hele boek Genesis steeds weer te zien dat God zich heel persoonlijk en bij herhaling openbaart aan Abraham, Izaäk, Jakob en Jozef en steeds weer, in wisselende bewoordingen, belooft dat Hij met hen zal zijn. Zo mogen ook wij in deze verwarrende tijd Gods beloften in het oog houden en ons door Zijn Geest laten leiden, de Geest van de God die in Christus met ons wil zijn. Een hoopvolle en bemoedigende wetenschap.

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert