Predikant:
Ds. L.C. de Borst
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS
tel: 0111-416025 of 06-24238987
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Scriba:
J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV
tel: 0111-769035
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
tel: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Zondag 10 januari
10.00 uur  ds. L.C. de Borst (bevestiging ambtsdragers)
                 Collecten: voedselbank Schouwen-Duiveland / Kerkbeheer
18.30 uur  ds. C. Baggerman, Krimpen aan den IJssel
                  Collecten: voedselbank Schouwen-Duiveland / Avonderedienst

Zondag 17 januari (zondag voor de eenheid)
                 10.00 uur  ds. L.C. de Borst (uitzending via radio Schouwen-Duiveland)
Collecten: Nederlands Bijbelgenootschap / Kerkbeheer
                 18.30 uur  ds. L.C. de Borst
Collecten: Nederlands Bijbelgenootschap / Avonderedienst


Terugblik: De kopij voor de vorige kerkbode was nog maar net ingeleverd, of de kerken moesten vanwege de zogenaamde lockdown hun plannen voor de diensten rond het Kerstfeest al weer bijstellen. Met vele andere gemeenten volgden we de dringende oproep van de overheid en de landelijke kerk: we vierden onze erediensten noodzakelijkerwijs zonder kerkgangers. Datzelfde gold voor het kinderkerstfeest en de Volkskerstzang, waarvoor een prachtig digitaal alternatief was bedacht. We hopen dat de lockdown het effect heeft wat ervan verwacht wordt. Inmiddels gingen we met klokgelui van de Gasthuiskerk in de oudejaarsnacht de drempel van het nieuwe jaar, Anno Domini 2021, over.

Kerkdiensten tot en met 17 januari: In ieder geval tot en met zondag 17 januari zullen onze kerkdiensten zowel ’s morgens als ’s avonds zonder kerkgangers worden gehouden, dus alleen in aanwezigheid van degenen die aan de dienst meewerken, inclusief vier zangers per dienst. Voorlopig zal ook de avonddienst live worden gestreamd (beeld en geluid) via onze website, zodat iedereen beide diensten thuis kan meekijken. Omdat het verdrietig voelt om elkaar, al wat het maar met dertig, helemaal niet meer te kunnen zien, is er, om het gemis iets te verzachten, in de afgelopen diensten iets uitgeprobeerd wat mogelijk ook in volgende diensten wel eens gebruikt zal worden. Gemeenteleden konden reageren of vragen stellen tijdens de dienst op Youtube, onder het venster met de live uitzending van de dienst. Tijdens de dienst vroeg ds. De Borst op een paar momenten om reacties. Die reacties werden verzameld en ds. De Borst ging er in de dienst op in. Ook is het mogelijk om de chrch app te gebruiken. Hierop kunt u tijdens de dienst uw gedachten delen of elkaar na de dienst digitaal ontmoeten. Op de app is een chatkanaal beschikbaar is met de naam ‘openbaar chatkanaal’. Dit kunt u dus niet gebruiken om te reageren op de vragen in de dienst zelf.

Kindernevendienst: Omdat er de komende zondagen geen kindernevendienst is, zal ds. de Borst het eerste kwartier extra aandacht besteden aan de kinderen en jongeren. Daarna kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal van Vertel het maar. Op https://vertelhetmaar.nl/ kun je een gratis account aanmaken. Als je vervolgens daarop inlogt kom je bij de vertellingen, verwerkingen, liedjes en een filmpje. We wensen jullie veel plezier ermee! Mocht het inloggen een probleem geven, laat het dan even weten via 06-4962 0812, dan wordt het materiaal gemaild.

Vooruitblik: Aanstaande zondag worden – helaas in beperkte kring – drie nieuwe kerkenraadsleden in het ambt bevestigd: Dineke van Opdorp-Sint (Korte Nobelstraat 40) als ouderling, Abraham Roks (Zeehondenplaat 6) als ouderling-kerkrentmeester en Jacob Holwerda (Havenplein 22) als diaken. Daarnaast zullen twee kerkenraadsleden aan een tweede periode beginnen: ouderling-kerkrentmeester Anneke Groenevelt-Hendrikse en diaken Elbert van Riet. Met de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers eindigt de ambtstermijn van de ouderlingen Piet de Jonge en Jopie van der Schelde-Dool, ouderling-kerkrentmeester Jaco Klink en diaken Jos op ’t Hof. In een later stadium, als er weer wat meer mensen in de dienst aanwezig kunnen zijn, zal daadwerkelijk afscheid van hen worden genomen, onder dankzegging voor het vele dat zij voor onze gemeente hebben betekend.

Zondag voor de eenheid: Het is dit jaar niet mogelijk om de traditionele oecumenische dienst in de Nieuwe Kerk te organiseren. Besloten is dat alle kerken daarom op zondagmorgen 17 januari hun eigen dienst zullen beleggen. In die dienst zal wel een groet worden overgebracht vanuit de andere Zierikzeese kerken. Laat u verrassen door de vorm waarin dit gaat gebeuren. De dienst vanuit de Gasthuiskerk zal worden uitgezonden via Radio Schouwen-Duiveland.
Omzien naar elkaar: We deden voorbede voor de heer Ad van Oosterom, die werd geopereerd in het Amphia ziekenhuis in Breda, en vlak voor het Kerstfeest weer thuis mocht komen. Mevrouw Corrie Dekker-Tierie, verblijft na haar ziekenhuisopname inmiddels al weer even in verpleeghuis Cornelia, waar ze het goed heeft. Verder deden we opnieuw voorbede voor ouderling Willemien van de Velde-Hekman en de heer Joop Schults die beiden hebben te strijden tegen de ziekte kanker. Wij bidden dat onze God hen kracht en uithoudingsvermogen mag geven. Tenslotte deden we voorbede voor Piet en Carla de Jonge-Deij en Janny Stoutjesdijk-de Jonge die afscheid moesten nemen van hun jongste broer en zwager Harrie, die op 24 december in de leeftijd van 67 jaar overleed.

Bloemen: De bloemen van zondag 20 december gingen als medeleven en groet vanuit de gemeente naar mevrouw Jenny Visser-de Koning die na vele weken van revalidatie thuiskwam uit het ziekenhuis, en naar ouderling Willemien van de Velde-Hekman. Het Kerstbloemstuk ging ter bemoediging naar de heer Ad van Oosterom. De bloemen van zondag 3 januari gingen naar mevrouw Corrie Bakker-Steenaard, Scheepstimmerdijk 73, wier echtgenoot een jaar geleden op nieuwjaarsdag overleed. Verder is als teken van meeleven en als oecumenisch gebaar een boeket bloemen bezorgd bij pastoor Van Hees die erg ziek is en ten behoeve van zijn herstel is vrijgesteld van zijn werkzaamheden.

Jubilea: Verschillende gemeenteleden vierden in de afgelopen periode een huwelijksjubileum. De heer en mevrouw Braal-Guldemeester waren op woensdag 23 december 50 jaar getrouwd. De heer en mevrouw Van Steijn-Trijselaar waren op woensdag 30 december 55 jaar getrouwd. Tenslotte waren de heer en mevrouw Van Eck-Greven op donderdag 7 januari 55 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen allen van harte met deze bijzondere jubilea.

Collecteren: Voorlopig wordt in de zondagse diensten helemaal niet gecollecteerd. U kunt uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Dank: De kerkrentmeesters melden met dankbaarheid dat de oogstcollecte het mooie bedrag van € 8.750,- heeft opgebracht en dat voor het kinderkerstfeest op 23 december een bedrag van € 1.843.50 binnen was.

Afscheid: Onze hartelijke groet gaat uit naar ds. Piter Goodijk, die op zondag 20 december na 32 jaar (waarvan ruim 24 jaar in Renesse en Noordwelle) wegens emeritaat afscheid nam als dienstdoend predikant. Mooi dat hem een koninklijke onderscheiding is verleend als dank voor het vele werk als dorpspredikant pur sang en voor het vele werk dat hij ook in het bredere verband van onze kerk mocht verrichten, onder meer voor de classis en de werkgemeenschap van predikanten. We wensen hem, samen met Ariene, een goede tijd van rust toe.

Tenslotte: Aan het begin van een nieuw jaar spreken we de hartelijke wens uit dat we elkaar zo spoedig mogelijk weer op de gebruikelijke wijze in het huis van God mogen ontmoeten. Laat ons blijvend gebed zijn voor allen die belangrijke beslissingen moeten nemen in onze samenleving en voor hen die op moeilijke posten in de gezondheidszorg en in de veiligheidszorg verantwoordelijkheid dragen, met het oog op ons aller welzijn.

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,
André Flikweert