Predikant:
Ds. L.C. de Borst
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS
tel: 0111-416025 of 06-24238987
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Scriba:
J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV
tel: 0111-769035
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
tel: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Zondag 20 december (4e Adventszondag)
11.00 uur ds. L.C. de Borst
Collecten: Familie De Bel Thailand / Kerkbeheer
17.00 uur digitaal kinderkerstfeest (zie onder)
Collecte: Jeugddiaconaat

Donderdag 24 december (Kerstavond)
19.30 uur digitale Volkskerstzang (zie onder)

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag)
11.00 uur ds. L.C. de Borst
Collecten: Kinderen in de knel / Kerkbeheer

Zondag 27 december
10.00 uur ds. L.C. de Borst
Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer
18.30 uur ds. N.W. van den Houten, Ede
Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

Donderdag 31 december (Oudejaarsdag)
19.30 uur ds. F.J.T. Schipper (in Thomaskerk)
Collecte: nader bekend te maken

Vrijdag 1 januari: géén nieuwjaarsontmoeting

Zondag 3 januari
11.00 uur ds. L.C. de Borst
Collecten: Familie De Bel Thailand / Kerkbeheer
18.30 uur ds. J. Smink, Zierikzee
Collecten: Familie De Bel Thailand / Avonderedienst


Terugblik: Inmiddels zijn geleidelijk aan de lichtjes op de adventskandelaar ontstoken, op weg naar Kerst. In de diensten volgen we het adventsproject van Vertel het Maar: Ik zie toekomst in jou, een project over spiegelen, kijken, geloven en zien. Het refrein van het lied dat steeds gezongen wordt sluit daarbij aan: Gods eng’len vertellen blij: ‘Hij ziet toekomst, ook in jou’. Die boodschap, dat weten wij, weerspiegelt Gods grote trouw.
   
Bloemen: De bloemen van de afgelopen drie zondagen gingen als medeleven en groet vanuit de gemeente naar mevrouw C.C. Abrahamse-van Dixhoorn, Borrendamme 29, wier echtgenoot een jaar geleden overleed, naar de heer J.L. Schults, Grachtweg 17, die weer thuis mocht komen vanuit het Buurtzorg Pension, en naar de heer J.M. Uijl, Zuidwellestraat 10, die een knieoperatie onderging en thuis moet herstellen.

Jubilea: Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar de heer en mevrouw Legemaate-Moerland, Grachtweg 14 (4301 KJ), die op woensdag 9 december 60 jaar getrouwd waren. Ook feliciteren we drie gemeenteleden die 85 jaar werden: mevrouw C. Bours-de Vin, Schouwenbank 112 (4301 ZS) op donderdag 10 december, mevrouw C.J. Leijdekker-van der Wielen, Weststraat 4 (4301 BX) op dinsdag 15 december, en de heer W.C. Holm, Borrendamme 58 (4301 VH) op vrijdag 18 december.

Verkiezing ambtsdragers: Mevrouw E.T. (Loes) Bax-Hoevelaken, Koolmeesstraat 4, en de heer P.A. (Peter) de Jonge, Volkerakstraat 47, hebben beiden na zorgvuldige overweging hun benoeming tot ouderling niet kunnen aanvaarden.

Bezoekmedewerkers: Recent zijn twee nieuwe pastorale bezoekmedewerkers aangetreden. In wijk 3 (Noorderpolder e.o.) is mevrouw G.C. (Gretha) Uijl-Bil bezoekmedewerker geworden. In wijk 4 (specifiek voor De Veste) is mevrouw P.J.F. (Petra) van der Lee-Lamens bezoekmedewerker geworden in plaats van de heer J.L. (Joop) Schults, die vanwege zijn gezondheid tot zijn spijt als bezoekmedewerker moest stoppen. Hem zeggen we hartelijk dank voor vele jaren trouwe inzet, nadat hij eerder al lange tijd deel uitmaakte van de kerkenraad. Per 1 januari starten de dames E.T. (Loes) Bax-Hoevelaken en J. (Janny) Bouwman-Schot als bezoekmedewerker in wijk 6 (Waterwijk) en wijk 7 (middendeel Poortambacht).

Kerkenraad: Nadat de kerkenraad in de maand november in twee schriftelijke rondes de nodige besluiten heeft genomen, is op maandag 7 december een heuse digitale vergadering gehouden, waaraan vrijwel alle 25 kerkenraadsleden hebben deelgenomen. Voor menigeen was het de allereerste digitale vergadering. Zo schreven we ook op deze manier geschiedenis, al voelen we de teleurstelling dat we elkaar op dit moment niet lijfelijk kunnen ontmoeten.

Jeugddiaconaat: Onze jeugddiaken Eleanore van Opdorp roept gemeenteleden op zich bij haar te melden (eleanorevopdorp@gmail.com) om een groepje jongeren te begeleiden bij het uitvoeren van een project, waarbij jongeren samen geld inzamelen voor een door hen bedacht goed doel of het jaarlijkse goede doel van onze gemeente. Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht.

Van achter de Beuze: Afgelopen week rolde het 200e nummer van ons kwartaalblad Van achter de Beuze van de persen, een jubileumnummer dus. Het is in de gehele gemeente verspreid, tegelijk met het kerstnummer van het blad Elisabeth. Dank aan de circa dertig bezorgers die in totaal zo’n 800 adressen hebben voorzien van beide bladen.

Financiële actie diaconie: Tegelijk met het blad Elisabeth is onder alle gemeenteleden een brief van de diaconie verspreid, waarin u wordt opgeroepen tot een extra diaconale gift voor een vijftal doelen: het classicale project Delta voor Indonesië, het Kerk in Actieproject Landbouw Rwanda, het pastoraal diaconaal centrum De Herberg, het vakantiehuis Thuredrith in Renesse en het Hospice Kaaskenshuis. Storting kan via het IBAN-rekeningnummer: NL43 RABO 0375 1750 08 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (GW), graag met vermelding van het collectedoel. U kunt er ook voor kiezen om een algemene gift over te maken. In dat geval verdeelt de diaconie uw gift evenredig over de vijf genoemde doelen.

Fruitbakjes: Aanstaande zaterdag 19 december wordt namens de diaconie een fruitbakje aangeboden bij gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn en een aantal andere gemeenteleden. We hopen dat u thuis bent of blijft tussen 09.30 en 12 uur. Bent u niet thuis of wilt u dat het fruitbakje elders wordt afgegeven (bij buren of familie), geef dit dan even door aan diaken Willem Jumelet via 06-29487600. De chauffeurs en de kinderen die meehelpen wordt verzocht om 09.30 uur aanwezig te zijn bij de Landwinkel aan de Kleine Zelkeweg.

Bijwonen van een kerkdienst: Vanwege de corona-maatregelen hebben we nog steeds te maken met beperkingen in de erediensten. We volgen het advies op om met maximaal 30 kerkgangers in de dienst aanwezig te zijn. Dit maakt dat het noodzakelijk is dat we voor de ochtenddiensten van te voren weten wie er in de dienst aanwezig zijn. Gelet op het gebruikelijke aantal kerkgangers in de avonddiensten registreren we daar bij binnenkomst. De ochtenddienst wordt ook live gestreamd (beeld en geluid) via onze website, zodat iedereen kan meekijken thuis. De zang wordt verzorgd door een groepje van vier gemeenteleden. Zij staan bij het orgel, op ruime afstand van de andere kerkgangers. Aanmelden voor een dienst kan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst via een aanmeldformulier op de website. Op het aanmeldformulier geeft u aan met hoeveel gezinsleden u komt die ouder dan 12 jaar zijn en daarna hoeveel gezinsleden er komen die jonger zijn dan 13 jaar. Dan kan er een goede telling worden gemaakt voor de diensten en de kindernevendienst. Gemeenteleden met een taak in de dienst (zangers, kindernevendienst, etc) hoeven zich niet aan te melden. Op vrijdag of zaterdag worden de uitnodigingen voor de ochtenddienst verzonden. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren).

Collecteren: Voorlopig wordt in de zondagse diensten bij de uitgang gecollecteerd. De diakenen hebben daarvoor prachtige offerkisten gemaakt. Als u niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collecten kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

Giften: In de afgelopen periode ontving ouderling Van der Schelde-Dool € 50,- voor het werk van de kerkrentmeesters en mevrouw De Jonge-Deij € 100,- voor de diaconie. Voor het verjaardagsfonds ontving mevrouw Uijl-Bil € 10,- en voor het bloemenfonds ontving mevrouw Van Wezel-van der Vliet € 15,- en ouderling Van Beveren-van Mierloo en mevrouw De Waaij-Fonteine beiden € 10,-.

Gebedsgroep: Vanwege corona zijn de avondgebeden in de zomer niet doorgegaan. Des te groter is echter het belang om (met elkaar) te bidden. ‘God regeert de wereld door de gebeden van zijn kinderen’ zei Gunning al. Onlangs is ds. De Borst gestart met een manier om corona-proof samen te bidden, in ieder geval voor de komende tijd waarin we elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten. Daarvoor kunt u zich bij hem opgeven, door uw mobiele nummer door te geven, om deel te nemen aan de appgroep bid...gasthuiskerkzierikzee; oftewel: bidpunten gasthuiskerk. Via deze appgroep kan elke deelnemer vervolgens gebedspunten opgeven. Deze zaken kunnen we aan de Heer voorleggen, zowel voor onszelf in het dagelijks gebed, maar ook gezamenlijk om de twee weken op donderdag vanaf 19.00 uur, voorlopig online. Het mobiele nummer van ds. De Borst is: 06-24238987 (daarop kunt u hem een appje sturen) of mail naar predikant.gw@hervormdzierikzee.nl. 

Bijbelleeskring: Inmiddels is ook de Bijbelleeskring van start gegaan met inmiddels al acht deelnemers. Afgelopen woensdag was de derde online bijeenkomst. De organisatie gaat via een appgroep. Daarin kunnen we voortdurend vragen en antwoorden en reacties uitwisselen. Elke week bespreekt ds. De Borst met de kringleden op de woensdagen van 19.00 uur tot 19.30 uur de vragen die meer uitleg verlangen. Wilt u ook meedoen? Opgeven kan via zijn mobiele nummer: 06-24238987, daarop kunt u hem een appje sturen of mail naar predikant.gw@hervormdzierikzee.nl. In de maand december gaan we verder met het Bijbelboek Genesis. Ook als je tijdelijk mee wilt doen tot de normale kringen weer mogelijk zijn, hartelijk welkom.

Vooruitblik digitaal kinderkerstfeest: Dit jaar vieren we het kinderkerstfeest helaas niet samen in de kerk. Gelukkig is er wel een alternatief. Samen met de kinderen is een kinderkerstfeestdienst op film gemaakt. Deze film komt op zondag 20 december vanaf 17.00 uur op het Youtubekanaal via de website van onze gemeente te staan. Een tipje van de sluier: de locatie is stadsboerderij De Punt. Muzikale medewerking door een muziekband met muziektalenten van alle leeftijden. Vertrouwde elementen als kaarsen aansteken, gebed en schriftlezing door de kinderen. En er is een liturgie met mooie foto’s. De links waarmee u bij de film en de liturgie kunt komen, zullen op zaterdag 19 december in de zondagsbrief en op de churchapp komen te staan. Ook worden die dag de kersttasjes bij de kinderen thuisgebracht.

Vooruitblik digitale volkskerstzang: Dit jaar is het niet mogelijk op donderdag 24 december in de Nieuwe Kerk bijeen te komen om samen uit volle borst bekende kerstliederen te zingen. Toch willen we als Platform van Kerken de liederen wel laten klinken. Door een werkgroep is een korte film voorbereid. Daarin zullen musici van Kunst en Eer samen met kinderen van de Johan Louis de Jongeschool en kinderkoor De Sjofar zorgen dat er thuis genoten en meegezongen kan worden. Op allerlei bekende locaties zijn muziek, kerstevangelie, overdenking, mini-interview en gebed opgenomen. De muzikale film zal te bekijken zijn op youtube. De link voor de film is te vinden op de website van onze gemeente. Ook zal de Volkskerstzang te beluisteren zijn via Kerkomroep. We wensen u een verrassende volkskerstzang toe en hopen volgend jaar weer met heel volk bij elkaar te zijn.

Vooruitblik Oud en Nieuw: De dienst op Oudejaarsavond vindt plaats in de Thomaskerk. De beschikbare plaatsen zullen netjes verdeeld worden tussen leden van de Thomaskerk en van onze gemeente, want het is een gezamenlijke dienst. De verkondiging begint speculatief: ‘Stel nu eens dat we de tijd terug konden draaien en dat we 2020 overnieuw zouden kunnen doen…’ Tegenwerpingen liggen voor de hand: ‘Gedane zaken nemen geen keer; wat gebeurd is, is gebeurd’. Maar de lezingen uit Prediker en Matteüs werpen daar een bijzonder licht op. Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft de kerkenraad moeten besluiten om dit jaar eenmalig geen nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren.

Tenslotte: In deze tijd waarin we toeleven naar de afsluiting van een ingrijpend jaar, komt het laatste vers van Lied 511 van Dietrich Bonhoeffer mij voor de geest: “In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag.” Die belijdenis mag ons moed en vertrouwen geven, ook in heel onzekere tijden.

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,
André Flikweert