Overzicht alle
ANBI pagina's
Gegevens in het kader van de ANBI-wetgeving door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Zierikzee - College van Kerkrentmeesters + Gewone wijkgemeente

A. Algemene gegevens
Naam ANBIHervormde Gemeente Zierikzee
RSIN/Fiscaal002601503
Website http://www.hervormdzierikzee.nl/gw
E-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
AdresTouwbaan 4
Postcode4301JV
PlaatsZierikzee
PostadresTouwbaan 4
Postcode4301JV
PlaatsZierikzee

De Hervormde gemeente te Zierikzee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Zierikzee.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Van onze gewone wijkgemeente vindt u hier het beleidsplan.

Ons beleidsplan bestaat naast een inleiding, met geschiedenis, actualiteit en de Bijbelse onderbouwing uit een aantal aandachtsvelden. Teneinde het geheel zo overzichtelijk mogelijk te houden, is elk onderdeel steeds op dezelfde wijze benaderd, namelijk:

 • Wat is het doel?
 • Hoe is de huidige karakteristiek?
 • Wat zijn de aandachtspunten?
 • Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden?
Aandachtsvelden:
 1. Eredienst
 2. Pastoraat
 3. Diaconaat
 4. Financiën en beheer
 5. Jeugd en jongeren
 6. Catechese
 7. Vorming en toerusting.
 8. Zending en evangelisatie
 9. Oecumene en buitenlandse gemeentecontacten
 10. Publiciteit

Meer informatie kunt u vinden op de website of is op te vragen bij onze scriba.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Baten en Lasten  
   begroting  rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen        22.240        21.683        22.256
 Bijdragen gemeenteleden      127.650      124.772      128.411
 Subsidies en overige bijdragen van derden           9.625          9.494          8.712
Totaal baten        159.515      155.949      159.379
       
lasten      
           
& nbsp;Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)         87.042        87.042        85.151
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk          8.150          7.180          8.516
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk          8.450          8.935          8.441
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)           34.520          34.128          35.359
 Salarissen (koster, organist e.d.)          8.765          8.742          8.714
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente          7.240          7.643          7.285
 Lasten overige eigendommen en inventarissen                  -                 -                 -
Totaal lasten        154.167      153.670      153.466
       
Resultaat (baten - lasten)            5.348          2.279          5.913
       
Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

2015
In 2015 is het kerkgebouw “de Gasthuiskerk” ingrijpend gerestaureerd. Dankzij giften en een provinciale subsidie van de provincie Zeeland kon dit gerealiseerd worden.